A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) [Online Medya] Ankara'da Militarizmin "Karizmasý Çizildi"

Date Mon, 15 May 2006 22:55:02 +0200 (CEST)


Ankara'da Militarizmin "Karizmasý Çizildi"
[Panelden fotoðraflar için: http://anarsi.org/foto.php?isl=liste&ust=100]
Antimilitaristler, militarist politikalarý teþhir etmek için geleneksel
'turistik' etkinlikleri Militurizm'i bu yýl da Ankara'da düzenlediler.
Antimilitaristlerin, devlete olduðu kadar, 20 yýldýr sürmekte olan savaþa ve
sessiz kalanlara da sözü vardý.
BÝA Haber Merkezi
15/05/2006 Gamze GÖKER BÝA (Ankara) - Ýstanbul ve Ýzmir'den sonra bu yýl
üçüncüsü Ankara'da düzenlenen Geleneksel Militurizm Festivali, Türkiye'nin
çeþitli yerlerinden antimilitaristlerin katýlýmýyla olabildiðince renkli
geçti.

Önceki yýllara oranla özellikle Ýstanbul ve Ýzmir'den katýlýmýn düþük olduðu
festival, þiddetli yaðmurun etkisi ve Ankara Emniyetinin sert tutumu
nedeniyle belirlenen program çerçevesinde sürdürülemedi, Ankara'nýn
militarist sembollerine düzenlenecek gezinin bir kýsmý gerçekleþtirilemedi.

13 Mayýs Cumartesi günü Ankara Garý'nda bir araya gelen antimilitaristler,
her yýl olduðu gibi "retçi karþýlamasý" ile programý baþlattýlar. Yaklaþýk
40 kiþilik antimilitarist grubunun sabahýn erken saatlerinden itibaren çevik
kuvvet kordonuna alýnmasý ve gar dýþýnda da birçok polis otobüsünün
bekliyor olmasý "retçi baþýna bir polis ve bir sivil kamerasý düþüyor"
esprileri yapýlmasýna neden oldu.

Oyuncak silahlarý kýrdýlar

Tef, akordeon ve darbukalarýyla hayli eðlenceli bir eylem biçimi sergileyen
antimilitaristler ilk basýn açýklamalarýný Ankara Garý'nda yaptýlar.
Açýklamada "Ankara Garý, devletin deðiþmeyen yüzünü anlatýr bize. Askeri
teçhizat sevkýyatýnýn önemli bölümü halen Ankara üzerinden
yapýlmaktadýr...Ýçinde her daim asker kaçaklarýný arayan inzibatlarýn
dolaþtýðý Ankara Garý, yakýn gelecekte küresel kapitalizme iyiden iyiye
entegre olmasýný saðlayacak bir projeyle yeniden düzenlenecektir" dediler.

Ardýndan, oyuncak silahlarý kýrarak, silahlarýn yok edilmesini talep eden
antimilitaristler Kore Þehitleri Anýtý'na doðru yürüyüþe geçti. Polisin daha
önce "döviz, pankart taþýmayýn" uyarýsý nedeniyle sloganlarýný
üzerlerindeki kýyafetlere yazan eylemciler, yürüyüþ sýrasýnda "Reddet,
diren, hayýr de! Askere gitme!", "Öldürmiycez ölmiycez, kimsenin askeri
olmiycaz" sloganlarýný attýlar.

"Anlamsýz savaþta ölenlerin anýsýna"

Kore Savaþý'nda ölen Türk askerlerinin anýsýna yapýlan anýtýn bulunduðu
bahçeye girilmesine "Askeri tesislerde basýn açýklamasý yapmak yasaktýr"
gerekçesiyle engel olmaya çalýþan polise "burasý askeri tesis deðil kamuya
açýk bir alan, girmeye hakkýmýz var" diyerek direnen grup anýt önünde basýn
açýklamasý yaptý.

"Kore Þehitleri Anýtý da Kore savaþýnda ölen Türk askerleri unutulmasýn diye
yapýlmýþ, mini mini çýtý pýtý bir yapý. Türkiye NATO'ya girsin diye
ölenlerin bu dünyadaki simgesel devamý. Antimilitaristler olarak bizler,
insanlarý ancak ölümleriyle anlamlý kýlan savaþlarý durdurmanýn, devletsiz
ve sýnýrsýz bir dünyayla mümkün olduðunu düþünüyoruz" diye bitirilen
açýklamanýn ardýndan eylemciler anýtýn bahçesindeki münasip yerlere
"anlamsýz savaþta ölenlerin anýsýna" siyah kurdeleler baðladýlar.

"Savaþ savaþ, nereye kadar"

Þiddetini artýran yaðmura raðmen Tandoðan'a doðru yürüyüþe geçen grubun
"Savaþ savaþ nereye kadar, seviþ seviþ ölene kadar" sloganlarý çevrede
bulunanlarýn da ilgisini çekti. Polisin sürekli olarak eylemin bitirilmesi
gerektiði, belirlenen programýn uygulanamayacaðý uyarýsýna raðmen yapýlan
pazarlýklar sonucunda eylemciler Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK)
önüne kadar yürüdüler.

Polisin barikat kurarak ana kapýnýn önüne geçmeyi engellemesi üzerine yan
kapý önünde basýn açýklamasý yapan antimilitaristler özetle þunlarý
söylediler:

"Günümüzde, kuruma ait 10 fabrikada, fiþekten kapsüle, roketten patlayýcýya,
aralarýnda dünyanýn en uzun menzilli topunun da yer aldýðý, insanlarýn ve
doðanýn yok edilmesine hizmet eden her türden silah ve mühimmat
üretilmektedir. MKEK'nin "çaðýn gereklerine uygun biçimde" 2000 yýlýnda
yeniden örgütlenerek, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý yerine doðrudan Milli
Savunma Bakanlýðý ile iliþkilendirilmiþtir.

"Günümüzde silah alým-satýmý o kadar kolaylaþtýrýlmýþtýr ki, sermayesinin
tamamý devlete ait olan kurumun internet sitesi üzerinden, çok sayýda silahý
detaylý biçimde incelemek, fiyatlarýný öðrenmek, hatta telefon yoluyla
sipariþ vermek bile mümkündür. Yurtdýþýna da önemli miktarda silah ihraç
eden MKEK, öldürücü-yok edici, kitlesel ve bireysel savaþ araç-gereçlerinin
Türkiye topraklarýndaki resmi üretim merkezidir."

Mamak Cezaevi, OYAK ve ASAL'a polis engeli

MKE'nin karþýsýnda bulunan Tandoðan Orduevi ile ilgili de kýsa bir
açýklamanýn yapýlmasýnýn ardýndan "12 Mart ve 12 Eylül sýkýyönetim
uygulamalarý ve sonrasýnda ünlenen, deðiþik dönemlere damgasýný vurmuþ,
özellikle siyasi tutuklu ve hükümlülerin belli dönemlerde tutulduklarý"
Mamak Askeri Cezaevi'ne ve ardýndan OYAK ve ASAL'a (Askere Alma Teþkilatý)
gitmek isteyen grup yine polis tarafýndan engellendi.

"Program beni ilgilendirmez, ben uygulamamý, müdahalemi yaparým, gözaltýna
alýnýrsýnýz, sonra gidin nereye isterseniz þikayet edin" diyerek oldukça
sert bir tavýr gösteren polis, daha sonra eylemcilerin "daðýlarak" Yüksel
Caddesi'ne gitmesine engel olmadý.

Otobüslerle Yüksel Caddesi'ne giden antimilitaristler "Öldürmiycez ölmiycez,
kimsenin askeri olmiycaz" sloganýyla yürürken, izin günü olduðu için Yüksel
Caddesi civarýnda bulunan yüzlerce sivil askerin meraklý gözlerle
eylemcileri izlediði gözlendi.

"Ben þimdi askerim, ne olacak?" "Kaçalým mý, ölelim mi?" sorularýný yüksek
sesle gruba yönelten askerlerden "Bunlarý zaten askere almazlar ki!" "Siz
gitmezseniz, kim gidecek o zaman askere?" yorumlarý da geldi.

Red Kit'in sigarasýný aldýnýz, ya silahýný?

Ýnsan Haklarý Anýtý önünde tekrar bir basýn açýklamasý yapan
antimilitaristler, yürüyüþ boyunca yanlarýnda taþýdýklarý ve üzerinde
"Sigarasýný aldýnýz, silahýný unuttunuz" yazýlý sigarasýz bir Red Kit
maketinin önünde oyuncak silah kýrma eylemlerini tekrarladýlar.

Bu sýrada eylemi izleyen kalabalýk içinde yanýndaki kýz arkadaþýnýn "bunlar
ne yapýyor?" sorusunu "Çin mallarýný protesto ediyorlar" diye yanýtlayan
genç erkekler olduðu gibi, eylem sonunda "vatan hainlerinin eylemi bitti,
gidelim" diyen sivil askerler de bulunuyordu.

Çaldýklarý müzik eþliðinde dansederek eylemlerini sonlandýran
antimilitaristler, polisin "Her þey dadýnda güzel" yorumu ile Yüksel
Caddesi'ni terkettiler.

Ankara polisinin, geçen yýl Ýzmir'de düzenlenen festivalde Ýzmir polisinin
tavrýna oranla daha sert olmasýnda, son dönemde Mehmet Tarhan'ýn
mücadelesinin kamuoyunda yanký bulmasýnýn, AÝHM'in Osman Murat Ülke ile
ilgili davada Türkiye'ye tavsiyede bulunmasýnýn etkisi olduðu düþünülürken,
festivale katýlýmýn düþük olmasýnda ise son dönemde artan "halký askerlikten
soðutma davalarýnýn" ve Terörle Mücadele Yasasý sürecinin etkili olabileceði
yorumlarý yapýldý.

Özgürlük isteyen, karþýsýndaki gibi davranmamalý

Festival'in ikinci gününde Toplumsal Araþtýrmalar Vakfý'nda düzenlenen
"Devrimler, askerler, özgürlük" baþlýklý panelde konuþma yapan yazar Mahmut
Memduh Uyan, geçmiþte verdikleri devrimci mücadele içinde silahlý
mücadelenin yerini anlattý.

70'li yýllardaki toplumsal koþullar nedeniyle, politik mücadele içindeki
herkesin kendi can ve mal güvenliðini kendinin saðlamasý gerektiðini ancak
özel olarak silaha, silahlý çatýþmaya bir düþkünlüðünün olmadýðýný belirten
Uyan "Ulusal mücadelenin kendi kiþiliðini, kimliðini koruyabilmesi için,
toplumsallýðýmýzý ve siyasallýðýmýzý koruma ve yaþatma noktasýnda silahlý
mücadeleyi savunuyorduk" dedi.

Antimilitarizm gibi hareketlerin topluma olumlu deðerler kazandýrdýðýný
belirten Uyan, "Özgürlük isteyen hareketler, karþýsýndaki güç gibi
davranmamalýdýr, ancak bugün üniversitelerdeki saldýrýlara karþý da bir
savunma yapýlmalýdýr" diye konuþtu.

"Antimilitaristler ülkemizdeki savaþý yakýndan tanýmalý"

Konuþmacýlardan, Özgür Gündem gazetesi muhabiri Birgül Özbarýþ ise, þiddetin
sadece üniversitelerde son dönemde yaþanan saldýrýlar olmadýðýný, asýl
þiddetin devletin ve ordunun halk üzerinde uyguladýðý zihniyet þiddeti
olduðunu söyledi.

Vicdani retle ilgili yayýmlanan röportaj ve haberleri nedeniyle bugüne kadar
hakkýnda beþ dava açýldýðýný ve altýncýsýnýn da yolda olduðunu hatýrlatan
Özbarýþ, þöyle devam etti:

"7 yýllýk barýþ sürecinde kimse üzerine düþen görevi yerine getirmedi. TMY
ile bir sýkýyönetim olacak. Bu, solun sessizliði, hareketsizliði, gücünü
bölmesinden kaynaklanýyor. Sorunlarýmýz ayný ama birbirimizin diliyle
konuþamýyoruz.

"Antimilitarsitler olarak, ülkemizde yaþanan savaþý ve bu savaþý yaratan
koþullarý daha yakýndan tanýmalýyýz...Vicdani redde deðer veriyorum,
militarizme karþý iyi bir sivil itaatsizlik olduðunu düþünüyorum."

Vicdani ret haberleri yapan baþka birçok gazetecinin de baský ve tehditlerle
karþý karþýya kaldýðýný vurgulayan Özbarýþ "Vicdani ret ve þiddet
karþýtlýðý antimilitarizmin iki ayaðýný oluþturuyor, ama daha önemlisi
toplumsal ayaktýr, toplumla bütünleþmeyi yakalamalýyýz" diye konuþtu.

"Hepimiz birer hayalperest milisiz" temalý kýsa bir konuþma yapan vicdani
retçi Mehmet Öd'ün ardýndan, Ahmet Özdemir vicdani reddini açýkladý.
Özdemir'in açýklamasý þöyle:

"Ben ahmet, ne gerekçeyle olursa olsun, hiçbir tahakküm ve gücün varlýðýna
inanmýyorum. Sözde tahakküm ve güç sembollerinin herhangi bir uzantýsý,
objesi, piyonu veya maþasý olmayacaðým. ne benim vicdanýmdan üstün bir gücün
egemenliðini kabul etmek gibi bir lüksüm var ne de böyle bir tahammülüm.

Kaldý ki kendisinin güç olduðu varsayýmýyla yola çýkan bir tahakkümün benim
varlýðýma ihtiyaç duymasý ve bunun gereði beni yanýnda görmek istemesi
gülünç hatta mantýksýzdýr.

Her þeyden önce düþünen, yüreðiyle hissedip uygulayan bir insan olarak
ahlaki sorumluluklarým gereði herhangi bir devletin, bayraðýn veya
tahakkümün sürekliliðini saðlamak için bir devletin varlýðýný, nüfus
cüzdanýný, vergi numarasýný almayý ve bu uðurda yaþamýmýn önemli bir
parçasýný harcamayý, askere gitmek ve verilecek sivil geri hizmeti veya beni
bu görevlerden muaf tutacak gerçekte sistemin çürüklüðü olan raporlarý
reddediyorum..

Her alanda barýþýn yaratýldýðý yeni bir gezegen özlemiyle..."(GG/KÖ)


[Kaynak ve fotoðraflar: http://www.bianet.org/2006/05/15/79057.htm]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center