A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Militurizm Festivali'nin üçüncüsü Ankara'da baþladý [haberler]

Date Sat, 13 May 2006 21:51:57 +0200 (CEST)


3. Militurizm festivali kapsamýnda bugün Ankara Garýnda bir araya geldik.
yaklaþýk 25 kiþi kadar vardýk. Orda darbuka çaldýk retkit maketi ile daha
sonra retçi karþýlamasý yaptýk. Ardýndan basýn açýklamasý ile amacýmýzý
açýkladýk. Bu arada polis çok fazlaydý basýnda bizim iki katýmýz kadar
gelmiþti. Þaþýrdýk. Sonra Anadolu Ajansý Gündem gazetesi bizi diðer yerlerde
takip etti onlar gardan ayrýlýp giti. Bizde Kore Þehitlerine doðru yola
çýktýk. Orda açýklama yaparak tel örgülere siyah kurdale baðladýk. Tabi bu
arada yaðmur çok fazla yaðýyordu ve bizler büyük bir direniþler yürüyorduk.

Daha sonra MKEK ve Ordu Evine giderek saðnak yaðmur altýnda basýn açýklamasý
yaptýk. Daðýlýn uyarýsýnda bulunan polis bizi gözaltýna almakla tehdit
edince eylemimizi baþka bir yerde devam ettirmek istediðimizi söyledik.
Ardýndan bize Yüksel'e gidin dediler. Kabul ederek polis kortejiyle Yüksele
gittik ve basýn açýklamasý yaparak oyuncak silahlarý kýrdýk ve mutlu
birþekilde daðýldýk, Ardýndan kafede toplantý alýndý ve durum
deðerlendirilmesi yapýldý. <snip> Yarýn ise 11 ile 14 saatleri arasýnda
TAKSAV'da panel var ardýndan yemek verilecek ve bu yýlki festivalimiz son
bulacak.

["savaskarsitlari" e-mail grubundan alýnmýþtýr.]


-------------

Festival bugün Ankara Garý'nda "Retçi Karþýlamasý" etkinliði ile baþladý.
Polisin belirlenen güzergahlarda yürünmesine engel olmasýna, aniden bastýran
yaðmura ve önceki yýllara kýyasla düþük katýlýma raðmen festivalin ilk günü
tamamlandý.

Kore Þehitleri Anýtý'na siyah kurdele baðlayan katýlýmcýlar festivalin bir
sonraki duraðý olan silah üreten Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu önüne
gittiler. Polisin bu noktadan sonra festivale devam edilmemesi uyarýsý
üzerine katýlýmcýlar Yüksel Caddesi'ne giderek burada bir basýn açýklamasý
gerçekleþtirdiler.

Festival yarýn saat 11:00 - 14:00 arasýnda ise TAKSAV Konferans Salonu'nda
yazar Mahmut Memduh Uyan, gazeteci Birgül Özbarýþ, [Cemil Cahit Selimoðlu
ve vicdani retçi] Mehmet Öd'ün konuþmacý olarak katýlacaðý bir panelle devam
edecek.

Fotoðraflar için: http://istanbul.indymedia.org/news/2006/05/123024.php

[Ýstanbul Indymedia'dan "düzeltilerek" alýnmýþtýr.]


-------------

Vicdani retçilerden protesto
Askere gitmeyi reddeden bir grup ?vicdani retçi? Ankara Garý?nda protesto
gösterisi düzenledi.

NTV
Güncelleme: 13:09 TSI 13 Mayýs 2006 Cumartesi

ANKARA - On kiþilik vicdani retçi , akordion ve darbukayla geldikleri Ankara
Garý?nda slogana atýp basýn açýklamasý yaptý. Vicdani retçi Osman Murat
Ülke?ye zorla askerlik yaptýrýldýðý gerekçesiyle Avrupa Ýnsan Haklarý
Mahkemesi?nin Türkiye?yi mahkum ettiðini hatýrlatan grup, herhangi bir
düzenleme yapýlmamasýný eleþtirdi. Elinde ?Sigarasýný aldýnýz ya silahýný?
yazýlý pankart bulunan bir ?Red Kit? maketi taþýyan grup, basýn
açýklamasýndan sonra oyuncak silah kýrdý.

[NTV'de yayýnlanan bu haber için: http://www.ntvmsnbc.com/news/373049.asp]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center