A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) "Mülksüzler" bülteninin ilk sayýsý çýktý!

Date Fri, 12 May 2006 17:02:26 +0200 (CEST)


"otoriteye ve sermayeye düþman" Mülksüzler adlý bülteninin ilk sayýsý çýktý!
Þu adresten indirebilirsiniz:
http://www.geocities.com/yesilanarsi/mulksuzler_sayi1.pdf
.........................
Mülksüzler, otoriteye, kapitalizme, sömürüye, zulme, cinsiyetçiliðe,
heteroseksizme, devletlere, yerel ve küresel sermayeye, ýrkçýlýða,
ayrýmcýlýða karþý bütün ezilenlerden yana taraflý bir bültendir.Mülksüzler,
bütün ezilenlerden yana taraflý olmakla beraber, kapitalizmin esas olarak
sömürülen sýnýftan gelecek darbelerle yýkýlacaðýný düþünen insanlarca
çýkarýlmaktadýr.
Mülksüzler, araç ve amaç arasýndaki bütünlüðü savunur. Otoriter araçlar ile
otoritesiz bir dünyaya ulaþýlamayacaðýný düþünür.Mülksüzler, düþler ile
gerçekler arasýnda bir köprü olmayý amaçlar. Özgür bir topluma
dair düþlere sahip insanlarýn sayýsýnýn varolan gerçeklere karþý alýnacak
tavýrlar ile artacaðýna inanýr.Mülksüzler, kapitalizmin reforme edilmesi
gerektiðini deðil yýkýlmasý gerektiðini savunur.Mülksüzler, emperyalizmin
gerek fiziki zorlama gerekse uluslararasý finansal kurumlar aracýlýðýyla
sürdürdüðü saldýrýlara karþý mücadele etmeyi savunur.
Mülksüzler, egemen sýnýfýn sömürülen sýnýfýn varlýðýna ihtiyaç duymasýyla
beraber, sömürülen sýnýfýn aslýnda egemen sýnýfa ihtiyaç duymadýðýný ve
sýnýflý toplumu ortadan kaldýrma potansiyeli taþýyan tek kesim olduðunu
düþünür. Patronlar bize muhtaç, biz onlara deðiliz..Mülksüzler, emekçilerin,
parti ve sendika bürokratlarý ve kendisini önder ilan eden örgütler ile
deðil kendi öz-örgütleri ile özgürleþebileceklerini savunur.Mülksüzler,
devlet kurumunun kapitalizmin ihtiyaçlarýna göre þekillendiðini, özgürlükçü
bir dünyaya ulaþmak için araç olmadýðýný düþünür ve reddeder.Mülksüzler,
yerel çalýþan sýnýf ve yerel egemen sýnýfýn ortak çýkarlarý olduðunu iddia
eden ulusal kurtuluþ mücadelelerini desteklemez. Ulusal kurtuluþ
mücadelelerinin emperyalizme karþý savaþýrken yerel egemenlere karþý da
mücadele ederek yürütülmesini gerektiðini savunur.Mülksüzler, kapitalizm
içerisinde bireysel kurtuluþlarýn gerçekleþme ihtimalini görmez.
Gerçek dönüþümün toplumsal düzlemden yaþanacaðýný savunur. ?Birimiz bile
tutsak isek, özgür deðildir hiç birimiz.?Mülksüzler, kapitalist baský ve
sömürü dýþýnda kadýnlarýn patriyarkal bir sömürü ve baskýya daha maruz
kaldýðýný düþünür. Kadýn kurtuluþ mücadelesinin, asýl öznesi olan kadýnlar
tarafýndan verilmesi gerektiðini düþünmek ile beraber, kadýnlarýn
mücadelesine olabildiðince destek verilmesi gerektiðini düþünür.Mülksüzler,
sistemin kendisini yeniden üretebilmek adýna oluþturduðu cinsel rolleri
mutlak doðru kabul etmeye ve bireyin cinsel geliþiminde çizilen sýnýrlara
karþý çýkar. Sistem tarafýndan belirlenmiþ olan cinsel rollerin dýþýna çýkan
insanlarýn ayrýmcýlýk görmesine karþýdýr.Mülksüzler, hiyerarþik örgütsel
yapýlarda yukarýya doðru çýkýldýkça tabanýn talepleri ve isteklerine aykýrý
eðilimler ortaya çýkacaðýný düþünür, hiyerarþiyi ve temsili iliþkileri
reddeder. Temsiliyetin teslimiyet olduðunu düþünür. Doðrudan eylemleri ve
doðrudan demokrasiyi savunur.

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center