A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ankara , Uluslararasý Homofobi Karþýtý Buluþma / 17-2 1 MAYIS

Date Fri, 12 May 2006 16:58:46 +0200 (CEST)


17-21 MAYIS 2006, Çarþamba-Pazar, Ankara
Neden Homofobi Karþýtý Buluþma?
Hayatýn her alanýnda homofobik tutum ve davranýþlarla karþý karþýya
kalýyoruz. Cinsel yönelimimizden dolayý ayrýmcýlýða maruz býrakýlýyoruz.
Homofobiye karþý duramadýðýmýzda, kaygýlarýmýzý ve öfkemizi içimizde
büyütüp kendimize ve kendimiz gibi olanlara yöneltiyoruz. Oysa bu,
ihtiyacýmýz olan en son þey olsa gerek!

Homofobi probleminin sadece gey-lezbiyenlerin deðil ayný zamanda
heteroseksüel kadýn ve erkeklerin de meselesi olduðu gerçeðinin bilince
çýkarýlmasýný istiyoruz.

Eþcinsellerin ve heteroseksüellerin birlikte özgürleþeceði bir dünyaya
dair düþüncelerimizi paylaþmak ve tartýþmak istiyoruz.

Homofobinin küresel bir mesele olduðunu biliyoruz. Bu gerçekten hareketle
Ortadoðu, Balkanlar, Avrupa ve Dünyanýn her bölgesindeki geylerin ve
lezbiyenlerin homofobiye karþý mücadele deneyimlerini öðrenmek ve
paylaþmak istiyoruz.

Sorunlarýmýza çözüm yollarý arýyoruz. Bulduðumuz çözüm yollarýný paylaþmak
ve gerektiðinde birlikte müdahale edebilmenin maddi ve manevi olanaklarýný
yaratmak istiyoruz.

Tüm bunlarý yüz yüze ve birlikte yapmak istiyoruz.

Yeni insanlarla tanýþmak, dertleþmek, sohbet etmek, kaygýlarýmýzý
azaltmak, rahatlamak istiyoruz.

Ne suç, ne günah, ne hastalýk;

yaþasýn eþcinsel aþk!

Kaos GL

Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araþtýrmalar ve Dayanýþma Derneði

www.kaosgl.com

0312 230 0358

Yer: Ekin Sanat Merkezi, Menekþe-1 Sokak, No: 8/E, Kýzýlay, Ankara

BULUÞMA PROGRAMI

17 Mayýs ÇARÞAMBA, BÝRÝNCÝ GÜN

BASIN TOPLANTISI

11:00 - 11:30, Ekin Sanat Merkezi

Uluslararasý Homofobi Karþýtý Buluþma program tanýtýmý.

FÝLM GÖSTERÝMÝ

15:30 ? 16:30, Ekin Sanat Merkezi

Birinci Gösterim:
Kadýn Adam
Yön: Aþkýn Baysal, Engin Sarý, Türkiye, 1999, 28?

?Sitem?in anýsýna??

Ýkinci Gösterim:
Eksik Dilek
Yön: Duygu Altýngöz, Meryem Gültabak, Selin Yýldýz, Türkiye, 2005, 24.15?

AÇILIÞ

18:00 ? 20:30, Ekin Sanat Merkezi

Açýlýþ Konuþmasý, 18:00 ? 18:10

Ali EROL, Kaos GL

Gösterim / Belgesel Video, 18:25 ? 19:00

?Devrim Beni Aramadý?

Karahaber Video-Eylem Atölyesi, Oktay Ýnce, Türkiye, 2006, 35?

Ara, 19:00 ? 19:10

Açýlýþ Konferansý, 19:15 ? 20:30

Homofobi ve Ayrýmcýlýk

Melek GÖREGENLÝ, Sosyal Psikolog, Ege Üniversitesi

18 Mayýs PERÞEMBE, ÝKÝNCÝ GÜN

GÖSTERÝM

11:00 - 12:45, Ekin Sanat Merkezi

Kaos GL Video Çalýþmalarý

Yemek Arasý, 13:00 ? 14:00

SEMÝNER

14:00 ? 16:30, Ekin Sanat Merkezi

Cinsel Saðlýk Alanýnda Çalýþan STK ve Uzmanlara Yönelik Seminer

Seminer sadece davetlilere açýktýr?

FÝLM GÖSTERÝMÝ & SOHBET

18:00 ? 19:30, Ekin Sanat Merkezi

Birinci Gösterim:

Ýnsanlýk Dýþý / Less Than Human

Yön: Diana Volbeda, Hollanda, 2003, 36?
Uluslararasý Af Örgütü Türkiye Temsilcisi ile söyleþi?

Ýkinci Gösterim:
Travesti Terörü

Yön: Aykut Atasay, Türkiye, 2005, 18.32?

Yönetmen Aykut Atasay ile söyleþi?

19 Mayýs CUMA, ÜÇÜNCÜ GÜN

MEDYA-ÝLETÝÞÝM FORUMU

09:30 ? 11:00, Ekin Sanat Merkezi

Basýn ?Eþcinsel Mücadelesini? Nasýl Çerçeveledi?

Yeni TCK süreci ve Kaos GL Derneði ile ilgili haberlere genel bir bakýþ.

Gülsüm DEPELÝ, Ankara Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi

Sanat ve Edebiyatta Eril ve Homofobik Gösterge ve Dilin Kurulumu

Güzin YAMANER, Ankara Üniversitesi SBF, Kadýn Çalýþmalarý

Taktikler ve Baþarýsýzlýklar: Ýskandinav Medyasýnda Gey-Lezbiyenlerin
Temsili

Jon Martin LARSEN, Gazeteci, Dagsavisen, Norveç

Yemek Arasý: 13:00 ? 13:45

RUH SAÐLIÐI ÇALIÞMALARINDA ve UYGULAMALARINDA HOMOFOBÝ

14:00 ? 16:00, Ekin Sanat Merkezi

Farklý Nedenlerle Ruh Saðlýðý ile Ýlgili Destek Ýsteyen GLB Bireyler ve
Ailelerle Çalýþmak

Þahika YÜKSEL, Psikiyatr, Türkiye Psikiyatri Derneði Genel Baþkaný

Terapistler, Homofobi ve Homofobi Karþýtý Eðitim

Nesrin YETKÝN, Psikiyatr, CETAD-Cinsel Eðitim, Tedavi ve Araþtýrma Derneði
Baþkaný

Hollanda?da Çeþitliliðin Karþýsýna Çýkan Zorluklar

André van HOUWELINGEN, Psikolog, Hollanda

ATÖLYE

Farkýndalýk Atölyesi:

16:30 - 18:00, Kaos Kültür Merkezi

?Kendime Yolculuk?

Moderatör: Mahmut Þefik NÝL, Psikolog, Epios Farkýndalýk Atölyeleri

Sadece gey ve lezbiyenlerin katýlýmýna açýktýr.

Atölye kapalý olup önceden kayýt yaptýrmak gerekmektedir.

QUEER FORUM

18:45 ? 20:30, Ekin Sanat Merkezi

?Günahkâr Livatacý?, ?Marazi Homoseksüel?, ?Gururlu Gey? ve ?Kararsýz
Kuir/Q?: Eþcinsel Arzuyu Adlandýrma ve Sýnýflandýrmaya Tarihsel Bir Bakýþ

Murat CÖMERT, ODTÜ-Ortadoðu Teknik Üniversitesi

Terso Taktikler

Erinç SEYMEN, Sanatçý

Queer Ýsyaný: Britanya?dan Queer Deneyimler

Michael UPTON, Queer Mutiny Bristol, Britanya

20 Mayýs 2006, CUMARTESÝ, DÖRDÜNCÜ GÜN

HOMOFOBÝYE KARÞI MÜCADELEDE ULUSLARARASI DENEYÝMLER

Birinci Oturum: 09:30 ? 11:00,

Ekin Sanat Merkezi

Moderatör: Kürþad KAHRAMANOÐLU

Norveç?in Eþcinsel Haklarý Politikasý

Anette TRETTEBERGSTUEN, Arbeiderpartiet / Ýþçi Partisi Milletvekili, Norveç

LBL?nin Güncel Ýlgi Alanlarý

Martin CHRISTENSEN, LBL / Danimarka Gey ve Lezbiyen Ulusal Örgütü,
Danimarka

LGBT Haklarýný Ýlerletmek

John FISHER, ARC International, Ýsviçre

ILGA-Europe ve Hosi Wien?in Homofobiye Karþý Yöntem ve Stratejileri:
Homofobiye karþý mücadelede AB ile nasýl iliþkilenilebilir ve
ortaklaþýlabilir?

Kurt KRICKLER, ILGA-Europe, HOSI Wien, Avusturya

Kahve Arasý: 11:00 ? 11:15

Ýkinci Oturum: 11:15 ? 12:45

Homofobi: Britanya?da Yasal ve Sosyal Deðiþimler

Michael UPTON, Manchester Üniversitesi, Sosyal Antropoloji

Kanada?da Eþcinselliðin Yasallaþmasýndan Evliliðe Giden Süreçte LGBT
Haklarý Hareketi

Karen BUSBY, Manitoba Üniversitesi, Hukukçu, Kanada

Hollanda?da Eþcinsellerin Elde Ettikleri Yasal Eþitlik ile Toplumla
Bütünleþme Düzeyleri Arasýndaki Çeliþki

Gert HEKMA, Amsterdam Üniversitesi, Sosyoloji, Gey ve Lezbiyen
Çalýþmalarý, Hollanda

Kahve Arasý: 12:45 ? 13:00

Üçüncü Oturum: 13:00 ? 14:30

Lezbiyen Görünürlüðü

Inge-Lise PAULSEN, LBL / Danimarka Gey ve Lezbiyen Ulusal Örgütü, Danimarka

Makedonya LGBT Toplumunun Sosyo-Kültürel ve Politik Seyri

Aleksandar ANDREEV, EGAL/Gey ve Lezbiyenler için Eþitlik, Makedonya

Polonya?da Homofobinin Sosyal ve Politik Seyri

Mike URBANIAK, Hoþgörü için Kültür Vakfý Baþkaný, Polonya

Yemek Arasý: 14:30 ? 15:00

SANAT & EDEBÝYAT SÖYLEÞÝLERÝ

Görsel Sunum: 15:00 ? 16:00

Sanattaki Ýzler, Kiþisel Tecrübeler

Taner CEYLAN, Sanatçý

Kahve Arasý: 16:00 ? 16:15

Söyleþi: 16:30 ? 18:00

Sistemleþtirilmiþ Bir Düþmanlýk Türü Olarak: Homofobi

Murathan MUNGAN, Þair-Yazar

Ara: 18:00 ? 18:45

LEZBÝYEN ve BÝSEKSÜEL KADINLAR FORUMU

18:45 ? 20:15, Ekin Sanat Merkezi

Lezbiyen ve Biseksüel Kadýnlar Homofobiyi Tartýþýyor

Moderatör: Burcu ERSOY

Bu Forum basýna kapalýdýr ve sadece kadýnlarýn katýlýmýna açýktýr?

21 Mayýs 2006, PAZAR, BEÞÝNCÝ GÜN

YEREL GEY-LEZBÝYEN FORUMU

Ýstanbul ve Ankara?dan eþcinsellerin de katýlacaðý ama söz hakký
önceliðinin metropol dýþýndan eþcinsellerin olacaðý foruma Türkiye?nin
dört bir köþesinden gey-lezbiyenler davetlidir.

Kayýt için: dergi@kaosgl.com adresine mail atýn.

Sadece eþcinsellerin katýlýmýna açýktýr. Heteroseksüellere ve basýna
kapalýdýr.

13:30 ? 14:15

Açýlýþ ve Tanýþma

14:15 ? 14:30

Yerel Gey-Lezbiyen Forumu Tanýtýmý

Kahve Arasý: 14:30 ? 15:00

15:00 ? 16:30

Türkiye Yerelinde Yaþayan Eþcinsellerin Sorunlarý ve Çözüm Arayýþlarý

Kahve Arasý: 16:30 - 16:45

16:45 ? 17:30

Eþcinseller Arasý Að Oluþturma Arayýþý

Sorunlarýn ve Çözüm Arayýþlarýnýn Ortak Baþlýklarýnýn Derlenmesi

18:00

Kapanýþ ve veda yemeði

www.kaosgl.com

NOTLAR:

1. ?Cinsel Saðlýk Alanýnda Çalýþan STK ve Uzmanlara Yönelik Seminer?
sadece davetlilere açýktýr ve basýna kapalýdýr.

2. ?Farkýndalýk Atölyesi: Kendime Yolculuk? sadece gey ve
lezbiyenlerin katýlýmýna açýktýr. Atölye kapalý olup önceden kayýt
yaptýrmak gerekmektedir. Kayýt ücreti beþ / 5 ytl?dir.

3. ?Lezbiyen ve Biseksüel Kadýnlar Forumu? basýna kapalýdýr ve sadece
kadýnlarýn katýlýmýna açýktýr?

4. ?Yerel Gey-Lezbiyen Forumu? sadece eþcinsellerin katýlýmýna
açýktýr. Heteroseksüellere ve basýna kapalýdýr. Kayýt için,
dergi@kaosgl.com adresine mail atýn.

5. ?Farkýndalýk Atölyesi? haricinde Buluþma kapsamýndaki tüm
etkinlikler ücretsizdir.

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center