A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) 3. Geleneksel Militurizm Festivali (13-14 Mayýs/Ankara )

Date Fri, 12 May 2006 16:56:36 +0200 (CEST)


III.Geleneksel Militurizm Festivali, Ýstanbul ve Ýzmir?in ardýndan bu yýl
Ankara?da gerçekleþtiriliyor... Sýrf takvimde boþ olduðu için 15 Mayýs'ta
kutlanmaya baþlanan Dünya Vicdani Retçiler Günü'nü, biz Türkiyeli
antimilitaristler, vicdani / total retçiler de Geleneksel Militurizm
Festivali ile kutluyoruz. Festivalin gezi programý 13 Mayýs Cumartesi günü
tamamlanýrken, 14 Mayýs Pazar günü ise dört konuþmacýnýn katýlýmýyla bir
panel düzenlenecek.
Festival kapsamýnda gezi, ret açýklamalarý gibi etkinliklerin yaný sýra
bazý dramatizasyonlar da yapýlacak. Gezi boyunca Ankara?daki bazý militarist
semboller, gezi katýlýmcýlarýna ?tarihsel, sosyolojik ve siyasi açýlardan?
ayrýntýlý olarak anlatýlacak. Pazar günü ise, ?Devrimler, Askerler,
Özgürlük? baþlýðýný taþýyan bir panelimiz var.
iletiþim: ank_aa@yahoo.com

13 Mayýs, Cumartesi - Militurizm Gezisi / Saat: 11:00
Ankara Garý, Yeraltý Çarþýsý, MKEK, Tandoðan Orduevi, Kore Þehitleri Anýtý,
OYAK, ASAL, Mamak Cezaevi
14 Mayýs, Pazar - Panel: "Devrimler, Askerler, Özgürlük" / Saat: 11:00 -
14:00
Yer: TAKSAV Konferans Salonu
Katýlýmcýlar: Mahmut Memduh Uyan (yazar), Birgül Özbarýþ (gazeteci), Cemil
Cahit Selimoðlu, Mehmet Öd (vicdani retçi)
TAKSAV - Adres: Atatürk Bulvarý No:127/10.kat Kýzýlay/Ankara

BU FESTÝVALÝ NEDEN DÜZENLÝYORUZ ?

- Militarizm hayatýmýzýn her anýný sarýyor. Yaþamýmýza etki eden tüm
örgütlenmelere bir göz atýn: Okul, aile, ordu, ticari iþletmeler, siyasi
partiler, hatta kendini sistem karþýtý olarak tanýmlayan politik gruplar...
Hemen hepsi hiyerarþik, militarizmden beslenen ve militarizmi besleyen
kurumlar. Emir almak ve vermek gündelik yaþamýmýzýn bir parçasý.. Her gün
militarist bir abidenin önünden geçiyoruz. Hayatýmýzý bu abidelerin
dikilmesine sebep olan ideoloji yönlendiriyor? Bütün dünya sürekli
silahlanýyor ve zorbalýk bir çözüm yöntemi olarak kafalara kazýnýyor.
Küresel kapitalizmin kâr hýrsý ve devletlerin topraklarýný geniþletme
arzularý, milliyetçilik sosuyla karýþtýrýlýp dinsel köktencilikle
kýzýþtýrýlýp cinsiyetçilikle bulandýrýlan ?militarizm?i güçlendiriyor. Bu
anlamda, neyle karþý karþýya olduðumuzu teþhir etmek ve militarist
sembollerin, ritüellerin ?karizmasýný çizmek? bizce mümkün?.

- Yaþamýnýn iki yýlýný askeri cezaevlerinde geçirmeye zorlanan vicdani retçi
Osman Murat Ülke ile ilgili AÝHM kararýna Türkiye Cumhuriyeti devleti henüz
herhangi bir yanýt vermiþ deðil. Vicdani retçiler hapse atýlmaya, ceza
almaya devam ediyorlar. Cezaevinden yeni çýkan Mehmet Tarhan da diðer
retçiler gibi, ?emre itaatsizlik? suçundan pratikte ömür boyu hapis riski
ile karþý karþýya bulunuyor. Bu riske raðmen retçiler seslerini duyurmaya
çalýþýyor, ama ?köyün delisi? muamelesi görüyorlar. Üstelik gündeme
getirilen Terörle Mücadele Yasasý, ?halký askerlikten soðutma? baðlamýnda,
vicdani retçileri, anti-militaristleri, pasifistleri, yani terörizmin gerçek
düþmanlarýný terör kapsamýna sokmayý amaçlýyor. Yokmuþ gibi davranýlan
vicdani ret kavramýný duyurmak, görmezden gelinme halini ?görünür? kýlmak,
yüzbinlerce fiili retçiyi "kaçak" damgasý ile yaþamamaya çaðýrmak, reddiye
eylemini sýradanlaþtýrmak, sokaða taþýmak ve herkesin hayatýna sokmak
istiyoruz.

- Askeri yargý vicdani retçilerin yaný sýra eþcinselleri de görmezden
geliyor. Eþcinselliði bir psikolojik bozukluk olarak nitelendirerek
aþaðýlýyor. Ret kavramý ile kendileri arasýnda bir iliþki olmadýðý
düþündürülen ve ordu tarafýndan zaten istenmeyen kadýn, eþcinsel, sakat,
hasta ya da ?askerliði bittiði? için terhis olmuþ birey arasýndaki iliþkiyi
de vurgulamak istiyoruz. Orduya, hatta savaþa katýlmýþ ve fiilen, ruhen ya
da her iki þekilde zarar görmüþ/görmekte olan bireyin ?kader? sýðýnaðýný da
yoketmeyi amaçlýyoruz.

- Öte yandan bu topraklarda neredeyse 20 yýldýr bir savaþ sürmekte! Savaþýn
sonuçlarý, her gün, bir kitabevinde patlayan bomba, küçücük bir bedene
sýkýlan 13 kurþun, yasaklanan bir dil, göç, iþsizlik ve yoksulluk,
sokaklarda yitirilen çocukluk ya da üþümüþ, saðlýðý bozulmuþ ruhlar olarak
karþýmýza çýkýyor. Öte yandan medyasýyla, resmi ya da ?sivil? kurumlarýyla,
sokaktaki insanýyla hiçbir þey yokmuþ gibi bu savaþa sýrtýný dönen koca bir
toplum var. Son dönemde, savaþa ve silaha dayalý ?çözüm?e (!) dayalý
yaklaþýmlar, iktidar çevrelerinde ve günlük politikada egemenlik alanýný
geniþletiyor. Bu þiddet ve savaþ çýðýrtkanlýðýný gündelik yaþamlarýmýzdan
silmeyi arzuluyoruz.

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center