A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Atina?da Ýsyan: ?Devlet ve kapitalizm olduðu sürece, baþka bir dünya mümkün deðil?

Date Sat, 6 May 2006 22:17:24 +0200 (CEST)


Atina?da isyan
Resmi devlet televizyonuna göre bugün Avrupa Sosyal Forumu yürüyüþüne 70 bin
kiþi katýldý. Yürüyüþe deðiþik ülkelerden katýlan Kara Blok anarþistleri
yürüyüþü devletin merkezi noktalarýna bir saldýrý harekatýna çevirdiler.
Neredeyse bütün þehir merkezi boyunca suren yürüyüþ sýrasýnda, Emniyet
Müdürlüðü, Meclis, Büyük Mahkeme Binasý ve bankalar ve büyük alýþveriþ
merkezleri de anarþistlerin molotoflu ve taþlý saldýrýlarýna hedef oldu. Bir
ekip otosu tamamen yakýldý, çevik kuvvete ait birkaç otobüs neredeyse
kullanýlamaz hale getirildi. Kara Blok ve çevik kuvvet arasýnda suren
çatýþmalar sýrasýnda 5 polis yaralandý ve 17 kiþi tutuklandý.
Tutuklananlardan biri tutsaklarla dayanýþma aktivisti ve anarþist. Bu kiþi
hakkýnda daha önce bazý saldýrýlara katýlmaktan dolayý arama emri olduðunu
açýkladý Kamu Düzeni Bakaný.
Fotoðraflar:
http://istanbul.indymedia.org/uploads/dsc04971.jpg
http://istanbul.indymedia.org/uploads/dsc04976.jpg

Kaynak: Ýstanbul Indymedia

--------------------------

[Medya] Polis Atina protestocularýný daðýtmak için göz yaþartýcý gaz kullandý

6 Mayýs 2006 / ATÝNA (Reuters) - Yunan polisi, Avrupa ölçeðindeki siyasi
amaçlý bir toplantýnýn sonrasýnda, Atina merkezinde binlerce
küreselleþme-karþýtý gösterici yürürken, molotof kokteylleri atan gençleri
daðýtmak amacýyla göz yaþartýcý gaz kullandý.

Polis, Atina sokaklarýný saatlerce meþgul eden çatýþmalarda aldýðý yaralar
nedeniyle, Ýtalyan bir protestocunun hastaneye kaldýrýldýðýný, bir polisin
ise molotofla hafif yaralandýðýný belirtti.

Ýki polis aracý yakýldý ve merkezdeki Alexandras Avenue üzerinde yer alan
Citibank?ýn bir þubesi ateþe verildi. Kendisini anarþist olarak tanýmlayan
gençler ayrýca Ýngiliz büyükelçiliðine taþlar, sopalar ve molotoflar
attýlar,bazý dükkanlara zarar verdiler.

Merkezdeki Syndagma Meydaný?nda bulunan bir McDonald?s restoraný ve Atina
Hilton Oteli de saldýrýya uðradý.

Ýsim vermeyen bir polis sözcüsü ?Gözaltýnda 20 protestocu var ve savcýnýn
karþýsýna çýkarýlýyorlar? dedi.

Polis, -- binlerce solcu siyasetçi, barýþ ve çevre gruplarýnýn katýlýmýyla ?
siyaset, emek ve ýrk meselelerinin tartýþýldýðý, üç gün süren Avrupa Sosyal
Forumu toplantýsý sonunda, kentte 10.000 kadar kiþinin yürüdüðünü söyledi.

Yürüyüþçüler Washington?un Ýran ve Irak?a karþý politikalarýný protesto
amacýyla pankartlarý ve bayraklarýyla ABD büyükelçiliðine yönelirken, Yunan
baþkentine en az 8.000 polis konuþlandýrýldý.

Polis helikopterleri gökyüzünde devriye gezdi, sokaklar boþtu ve
vandalizmden korkan dükkan sahipleri iþyerlerini kapattýlar. Atina?daki
protesto yürüyüþleri, anarþist gruplar polisle çatýþýnca zaman zaman þiddete
dönüþtü.

Kaynak: Infoshop

--------------------------

Anarþist Yürüyüþten Fotoðraflar

Saat 12 sýralarýnda Monastiraki meydanýndan baþlayan anarþist yürüyüþten
fotoðraflar:
http://athens.indymedia.org/front.php?lang=en&article_id=500956

Devlet ve kapitalizm olduðu sürece, baþka bir dünya mümkün deðil:
http://athens.indymedia.org/local/webcast/uploads/metafiles/dsc04892.jpg

Patronlarla barýþa hayýr, devlete ve ücretli köleliðe karþý:
http://athens.indymedia.org/local/webcast/uploads/metafiles/dsc04898.jpg

Kaynak: Athens Indymedia


[çeviri & derleme: batur özdinç/Ainfos]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center