A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Dünya'dan 1 Mayýs haberleri - anarþistler..

Date Sat, 6 May 2006 15:11:00 +0200 (CEST)


ABD: [anarþistlerin raporlarý]

- chicago'daki görünür anarþist varlýk çok sayýda grup
yada bloklardan oluþuyordu. ateþli propaganda yapan
bir blok, bir iww bloðu, food not bombs [bomba deðil
yiyecek] ile ispanyolca ve ingilizce birkaç bin
bildiri ve bazý dvdler daðýtan kara kýzýl bayraklý
bir kollektif. bildiriler bir mayýs, anarþizm,
ricardo flores magon ve anarþizmin göçle olan
ilgisinden bahsediyordu. ayrýca her zaman böylesine
anýnda tanýnabilir olmayan çok çok anarþist birey,
çift ve küçük gruplar vardý.
bir süreliðine bildiri ve broþür daðýtan kollektifle
birlikte yürüdüm. insanlar yayýnlarýmýzý seve
seve aldýlar. kýzýl, beyaz ve mavi denizinin
ortasýnda kara ve kýzýl göze çarpýyordu, ancak
insanlarýn neyi savunduðumuzu bilip bilmediði
belirsizdi. umarým yaktýðýmýz ýþýk bazý þeylerin
aydýnlatýlmasýna yardýmcý olmuþtur.
diðer antiotoriter devrimci gruplar ve bireyler
che karýþýmlarý (tartýþmalý olduðunu biliyorum),
zapata zapatista imgeleri ve/veya geleneksel ilk
haklar/aztlan giysileri ile takýlýyorlardý.
NYC Indymedia'dan - "Þaþýrtýcý olan þeylerden birisi
bir grup Latin tarafýndan taþýndýðýný gördüðüm,
arkasýnda pek çok kiþinin yer aldýðý, üzerinde
"Un Mundo sin Fronteras - A World without Borders.
Viva la Anarquia! Si se Puede!" [Sýnýrlarýn Olmadýðý
Bir Dünya. Yaþasýn Anarþi!"] yazan büyük bir pankarttý.
Ýçinde çember içinde A'nýn olduðu bir kalp resmi vardý."
http://nyc.indymedia.org/images/2006/05/69173.jpg
http://nyc.indymedia.org/images/2006/05/69213.jpg

- Küçük North Carolina kasabasý Carrboro'da,
"resmi" 1 Mayýs etkinliði yoktu, bu nedenle
Latin eylem günü, o günkü anarþist etkinliðimizle
birleþmiþ oldu. Sonuçta: 200 kadar kiþi müzik,
dans ve epeyce ücretsiz yiyeceðin olduðu yürüyüþ
alanýmýza doðru yürüdü, ardýndan kasabanýn her
tarafýný dolaþan 250 kadar kiþilik bir yürüyüþ
yapýldý, sonrasýnda da geleneksel yerli danslarý,
biraz tango ve bir film.
Tüm bunlar kasabamýzýn ana caddelerinde ve kasabanýn
ortak alanlarýnda oldu ve tamamý izinsizdi.
Eylemimizi hiyerarþik organizatörler yerine birlikte
yaparak, "kendi" etkinliðimizi yaptýk--yani, içeriði
herkes tarafýndan belirlenebilen bir "etkinlik".
Ýki yýldýr sürekli gerçekleþtirdiðimiz yerel (her ay
200'den fazla kiþinin katýldýðý) Gerçekten Gerçekten
Ücretsiz Pazarlar ve kökleri-derin yerel baðlantýlar
oluþturmamýza da yardýmcý oldu.

- Austin?de [Teksas] hazýrladýðýmýz anarþist pankart
güzel tepkiler aldý. Bazýlarý gelip taþýmamýza yardým
etti ve bazýlarý da anlamýný, ne türden bir þey
olduðunu sordu.

- Santa Ana anarþistleri Meksika televizyonu ile
söyleþi yaptý (ucubeler gibi görünmedik çünkü deðiliz)
ve güzel tepkiler alan ingilizce/ispanyolca bir
pankart taþýdý. aramýzdan bazýlarýnýn ispanyolca
konuþmasý kimseye batmadý. peki viva anarchia?nýn nesi
var? sokaklarda benim bilmediðim bu kadar çok bir
italyan nüfusu mu var? ispanyolcasý, anarquia.

- Teksas?taki Lubbock Lisesi?nde bugün yüzlerce
anarþist aji-prop broþürleri, bildirileri ve CDleri
daðýttýk... çok heyecan vericiydi.

Kaynak: Infoshop


ALMANYA

Anarþistler ve radikal solcular muazzam bir
geleneksel kutlama gösterisi gerçekleþtirdiler ve
sayýsýz kentte Neo-Nazilerle geleneksel
kavgalarýný gerçekleþtirdiler.

Kaynak: Uzlaþma Yok!


BEYAZ RUSYA / BELARUS

- Baþkent Minsk'te 1000 kadar kiþinin katýldýðý
gösteride 50 kadar anarþist yer aldý. "1 Mayýs -
Haklarýmýz için Mücadele Günü" baþlýklý
bildirilerini daðýttýlar.
Fotoðraflar: http://belarus.indymedia.org

- Gomel kentinde toplanan (10 kadarý anarþist)
30 göstericiye saldýran (sivil) polisler,
en az yarýsýný gözaltýna aldýlar.

Kaynak: Ainfos


FRANSA

Paris- 1 mayis havanin muhalefetine ragmen coskuyla kutlandi ..
Her zaman ki gibi saat 12'den itibaren Place des Fetes'de
toplanilmaya baslandi..havanin yagmurlu ve soguk olmasina
ragmen katilimin kitleselligi dikkati cekti. Eyleme genc
nufusun katilimi dikkat cekti ..bunda CPE karsiti
eylemliliklerin etkisi oldugu herkesce vurgulanan bir sohbet
konusuydu. Eylem saat 1'de Republique meydanina dogru
yuruyus ile basladi ..yuruyus boyunca..
ne tanri , ne efendi , ne devlet , ne patron Ozyonetim
yasasin sosyal ve ozgurlukcu devrim
ne CNE , ne CPE hepsi cope
Ofke eken Nefret bicer* sloganlari atildi

saat 14:30 gibi Republique meydanina kadar hep birlikte
yuruyen anarsistler ve anarsist komunistler.. hava
muhalefeti yuzunden cogu kisinin geri donmesi sonucu
dagildi.. 300 kadar CNT li Nation meydanina kadar
yuruyuse devam etti.

*( qui seme misere recolte colere ) biz bu slogani
"ruzgar eken firtina bicer" diye cevirmistik ..
Cnt-Ait 'in kasim ayinda cikan bir bildirisinde.

Kaynak: Kara Kýzýl Paris -
http://www.anarsistkomunizm.org/kkp/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=1


ÝNGÝLTERE

- Londra'daki 1 Mayýs'ta anarþistler:
http://istanbul.indymedia.org/uploads/img_1518.jpg

Kaynak: Ýstanbul Indymedia


ÝSVÝÇRE

Zürih- Yaklaþýk 4,000 anarþist ve solcu polisle
çatýþmalara girdi. Yaklaþýk 100 radikalden oluþan
baþka bir grup Baþbakan Moritz Leuenberger'in
bir konuþmasýný kesti ve onu havai fiþek gösterisi
yaparak kaçýrdýlar.

Kaynak: Uzlaþma Yok!


MEKSÝKA

Bir çok Meksikalý ABD'de özgürce yaþama haklarýnýn
reddedildiði mültecilerle dayanýþmak için tüm ABD
yapýmý ürünlerin topyekün boykot edildiði
"Gringolarýn Olmadýðý Bir Gün"ü bekler. Çeþitli
gösteriler Zapatista National Liberation Army
Zapatista Ulusal Kurtuluþ Ordusu'nun (EZLN)
lideri Sub Comandante Marcos tarafýndan
gerçekleþtirilen de dahil Meksika City'deki ABD
Elçiliklerinin önünde gerçekleþtirildi.
Þehrin baþka bir yerinde, anarþistler ABD
sahipli iþ yerlerine saldýrdýlar ve
sendikacýlar bir yürüyüþ sýrasýnda
politikacýlarý temsil eden bir heykeli yaktýlar.

Kaynak: Uzlaþma Yok!

Oaxaca City'de gerçekleþtirilen "Baþka bir 1 Mayýs"
yürüyüþ/gösterisine saldýran polis güçleri, üçü
Meksikalý dördü yabancý, yedi anarþisti gözaltýna aldý.

Kaynak: Ainfos


POLONYA

Polonya?daki gösterilere de yüzlerce kiþi katýldý.
Göstericiler Varþova sokaklarýnda kýrmýzý siyah
bayraklarla Küba devriminin önderlerinden
Ernesto Che Guevara?nýn resimlerini taþýyarak,
kapitalizm karþýtý sloganlar attý.

Kaynak: NTVMSNBC


RUSYA

- Irkutsk'da, anarþist-komünist Otonom Eylem
üyeleri radikal SKT-Shelekhov sendikasýyla
birlikte yürüdüler ve çeþitli sloganlar attýlar.

- Magadan'da toplanan 15 Otonom Eylem üyesinin
daðýttýðý bildirilerin bir kýsmýna el koyan polis,
bir süre yürüyebilen göstericilerden bayraklarýný
indirmelerini istedi.

- Moskova'da, açýk havada verilen konsere 200'den
fazla kiþi katýldý. Bomba Deðil Yiyecek tarafýndan
yemek verilen etkinlikte, anarþist videolar da
gösterildi. Polis, geceyarýsý eylemin sonlarýna
doðru rahatsýz ettiyse de genel havayý bozamadý.

- Yekaterinburg'da, Otonom Eylem'in Tumen ve
Yekaterinburg seksiyonlarýnýn yaptýðý eyleme
10 aktivist geldi. Postane binasý önünde "Devlete
Ölüm, Ýþçilere Özgürlük" ve "Anarþi, Hemen Þimdi"
sloganlarýný atan bayraklar taþýyan grup çeþitli
sendikalist ve anarþist metinler daðýttý.

- Rostov-na-Donu'da, Anarko-Komünistler Federasyonu,
Oborona, Yeþil Alternatif ve diðer anarþistler 20
kadar kiþinin bayrak ve pankartlarýyla katýldýðý
bir yürüyüþ ve gösteri düzenlediler. Teatralnaya
Meydaný'ndaki gösteride, "Köleniz Deðiliz, Deðiliz
Köleniz" (Rusça bir þiirden) ve "Viva La France"
yazýlý pankartlarýn yaný sýra, Avtonom, Protest,
Chernaya Zvezda (Kara Yýldýz), Pryamoye Deistviye
(Doðrudan Eylem) gibi dergi ve gazeteler daðýtýldý.

- Nizhni Novgorod'da komünist partilerin düzenlediði
gösteriye pankartsýz-bayraksýz giden Otonom Eylem
üyeleri, gazeteleri Situazciya'yý satmakla yetindiler.

Kaynak: Ainfos


[çeviri & derleme: batur özdinç/Ainfos]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center