A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ýtalya: FdCA'nýn online bir tarihi [en]

Date Sat, 6 May 2006 14:10:16 +0200 (CEST)


Federazione dei Comunisti Anarchici (FdCA), 20. yýldönümü kutlamalarýnýn
bir parçasý olarak, "FdCA ZAMANÇÝZELGESÝ, Aradan geçen yýllar içerisinde
FdCA'nýn tarihi: kongreleri, toplantýlarý ve faaliyetleri"nin online
baskýsýný
duyurmaktan kývanç duyar. Kuruluþ tarihi 1986'ya kadar giderek, her yýl için,
federasyonun çeþitli faaliyetlerinin listesi çýkarýlacaktýr. Bu sürekli bir
çalýþmadýr - her hafta bir yýla dair tüm bilgiler eklenecektir. Þu anda,
zamançizelgesi 1976'ya kadar geriye giden dönemdeki FdCA ve FdCA-öncesi
kongrelere ve ayný zamanda 2003 ile 2005 yýllarý arasýndaki tüm verilere
iliþkin bilgiler içermektedir. Zamançizelgesine baþvurmak için, FdCA
websitesinin "organization" ["örgütlenme"] bölümünü ziyaret edin:
http://www.fdca.it/fdcaen

FEDERAZIONE DEI COMUNISTI ANARCHICI
internazionale@fdca.it

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center