A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ýstanbul: Mek@n Acil! (Dayaný= FEma)

Date Tue, 2 May 2006 17:02:17 +0200 (CEST)


Arkadaþlar! Bir süredir faaliyette olan, anti-otoriter, isyankar ve
anarþistlerin yüz yüze iliþkileri geliþtirmek, ortak iþler kotarabilmek ve
birbirlerini bulabilmek için tuttuklarý Mek@n'ýn ACÝL DAYANIÞMAYA ÝHTÝYACI
VAR!

3 aydýr faaliyette olduðumuz sürece, mevsim kýþ olduðundan ýsýnmaya çok fazla
elektrik sarf ettiðimizden elektrik faturamýz tavan yapmýþ durumda (350 YTL)
ve þu an ki koþullarýmýzda bunu ödeyemiyoruz. Ayrýca ay baþý geldiðinden 300
YTL kira borcumuzda ödenmeyi bekliyor.

Anti-otoriter/anarþist/isyankar herkesin gelip kullanabileceði, birbirleriyle
iletiþimi geçebileceði, toplantýlarýný gerçekleþtirebileceði bir sosyal
merkez
olan Mek@an'ýn ayakta kalabilmesi için hepinizden dayanýþmalarýnýzý
bekliyoruz.

Dayanýþmalarýnýz için: uzlasma@uzlasmayok.net adresine bir mail atarsanýz
seviniriz.

Kaynak: Anarþi Forum

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center