A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) 1 Mayýs'ta anarþistler: Ýstanbul, Ankara, Ýzmit , Sivas , Antalya

Date Tue, 2 May 2006 11:55:26 +0200 (CEST)


-ÝSTANBUL
Anarþist Blok&Kara Blok:
Her patron hýrsýzdýr
Her devlet teröristtir
Her politikacý bölücüdür pankartlarýyla Anarþist Blok 1 mayýsta
Kadýköy deydi.
Kadýköy de anarþistler yýkýcý
coþkularýyla alanlardaydý.Yaklaþýk 60 a yakýn anarþist küresel kapitalizme
karþý makinenin diþlisi olmak için deðil onu yok etmek için buradayýz
dediler.Devlet yaparsa katliam yapar, Toprak komün özgürlük, Ýsyan devrim
anarþi sloganlarýyla yürüyen anarþistler ayrýca boyalarýyla da tüm miting
alanýný siyaha boyadýlar Bilboardlar da ki katil þirketlerin reklamlarýnýn
üzerine özelliklede ?Ýþe geç kalma? reklam sloganlý MC Donald?s ýn
yazýlanmasý da tam yerinde oldu bunun yaný sýra devlete ait bir çok
tabelada bu yazýlamadan nasibini aldý. Anarþist blok eyleme dönüþtürdüðü
mitingde daha sonra Kara blok ve Lambda Ýstanbul?un da katýlmasýyla
birlikte polis arama noktasýna kadar yürüdü. Arama noktasýnda polisin ve
eylem organizatörlerinin þaþkýn bakýþlarý içerisinde bekleme yaparak
meydana girmeden sloganlar atarak alandan ayrýldý. Sonrasýnda Bahariye
Kadýköy?de, Kadýköy Karaköy vapurunda ve Ýstiklal Caddesinde sessiz bir
þekilde pankartlarýný ve bayraklarýný açarak eyleme devam etti.
Fotoðraflar için:
http://www.uzlasmayok.net

----------
Anarþist Komünist Ýnisiyatif:

Emek Platformunun çaðrýsýný yaptýðý Kadýköy?deki 1 Mayýs kutlamalarýna
yaklaþýk 30.000 kiþi katýldý. Sendikalarýn yaný sýra pek çok kitle örgütü
ve politik örgütün de yer aldýðý mitingde sendikalarýn ana gövdesini DÝSK
oluþturdu. Genel olarak sakin geçen mitingin sonlarýna doðru DTP ve HÖC
kortejleri arasýnda çatýþma çýktý.

Anarþist Komünist Ýnisiyatif ise eyleme ?Uluslar arasýnda savaþa sýnýflar
arasýnda barýþa hayýr? pankartýyla yaklaþýk 60 kiþi katýldý.
Gündeme dair bir bilirinin daðýtýldýðý eylem sýrasýnda atýlan sloganlardan
bazýlarý þunlardý:

?Kapitalizm iþgaldir, Devletler iþgalci - Ýþgale Karþý Sýnýf
Savaþý? ?Emekçiler-Birleþecek, Emekçiler-Savaþacak, Emekçiler-Kazanacak;
Komünist bir Dünya Kuracaðýz? ?Biji Bratiya Gelan- Yaþasýn halklarýn
kardeþliði? ?Baþka bir Savaþ Mümkün. Savaþa Karþý Sýnýf Savaþý? ?Bütün
devletler katildir! ? Katil Devlet Yýkacaðýz Elbet? ?Katil Devlet Hesap
Verecek-Katillerden Hesabý Emekçiler Soracak? ?Özgürlük savaþan iþçiler
ile gelecek? ?Komünist bir dünya anarþi ile gelecek? ?Avrupa Birliði ?
Yalan, Demokrasi- Yalan, Ýnsan Haklarý- Yalan; Kahrolsun Burjuva
Demokrasisi!? ?Ýþ yerlerinde-özyönetim, mahallelerde-özyönetim, herkese-
eþitlik, herkese-özgürlük, Hedef-komünizm, Hedef-komünizm, Hedef-komünizm;
Komünist bir Dünya Kuracaðýz? ?Kahrolsun MGK, MÝT, JÝTEM,
Kontrgerilla? ?Ne Sömürü Ne Tahakküm Yaþasýn Anarþist Komünizm? ?Tek Yol
Devrim Tek Yol Anarþi? ?Biji Azadi Biji Anarsi? ?Kurtuluþ yok tek baþýna,
ya hep beraber, ya hiçbirimiz? ?Zafer Direnen Emekçinin olacak? ?Ne Parti
Ne Önder Emekçiye Omuz Ver? ?Doðrudan eylem doðrudan demokrasi yaþasýn
emekçi özyönetimi? ?Eþitlik, kardeþlik, kürt ulusuna özgürlük.? ?disa disa
serhildane,disa disa berxudane? ?Yaþasýn iþçilerin birliði, Halklarýn
kardeþiliði?

Fotoðraf:
http://istanbul.indymedia.org/uploads/resim_006.jpg

Kaynak:
http://www.anarsistkomunizm.org/AKi/portal/


.......................
-ANKARA

Ankara'daki 1 Mayýs mitingi bu yýl Tandoðan meydanýnda yapýldý.
Her zaman olduðu gibi siyasi partiler, sendikalar ve çeþitli
sol gruplarýn yaný sýra anarþistler de alandaydý. Ankara
Anarþi Ýnisiyatifi'nden anarþistlerin de içinde yer aldýðý
grubumuz, diðer bazý sol gruplarla DÝSK ve KESK'in de buluþtuðu
Maltepe Köprüsü yakýnlarýnda toplandý. 60 kiþiyi aþan kortejimiz
alana girdiðinde saatler 13'ü geçmiþti:
http://www.anarsi.org/foto.php?isl=goster&id=349
Çember A'lý pankart, kara & kara-kýzýl bayraklar ve bir megafonla
desteklenen grubumuz aðýrlýklý olarak gençlerden oluþuyordu.
Bizim açýmýzdan coþkulu bir havada geçen yürüyüþ sýrasýnda,
tayyip-karþýtý, nükleer-karþýtý, anarþist ve anti-militarist
pek çok slogan atýldý. Yaþça büyük anarþistlerin serzeniþlerine
karþýn, zaman zaman isyan çýðlýklarý eþliðinde koþulduðu da oldu.
3.sü, 13-14 Mayýs'ta Ankara'da yapýlacak olan, Militurizm
Festivali'nin matbaadan taze çýkmýþ broþürlerinden yüzlercesi
alanda daðýtýldý. Alana girdikten sonra pankartlarýný yer seren
anarþistler kaldýrým kenarlarýnda yaptýklarý eþ-dost sohbetleriyle
eylemi sona erdirdiler.

Mitinge, kara-kýzýl bayraklar taþýyan 15-20 kiþinin oluþturduðu
Taçanka grubu da katýldý:
http://www.anarsi.org/foto.php?isl=goster&id=347

Fotoðraflarýn tümü için:
http://www.anarsi.org/foto.php?isl=liste&ust=96


.......................
-ÝZMÝT

Anarþistler 1 Mayýs'ta Ýzmit'te de alandaydý!
Ýstanbul'dan gelen anarþistlerle tren istasyonunda buluþan anarþistler
daha sonra yürüyüþün baþlayacaðý alana geçtiler. "Eþitlik Özgürlük Anarþi"
pankartýyla yürüyüþe katýlan yaklaþýk 40 kiþilik anarþist kortej miting
alanýna kadar "toprak, komün, özgürlük", "aþk, devrim, anarþi", "savaþa
karþý sýnýf savaþý", "reddet, diren, hayýr de, askere gitme", "kurtuluþ
yok tek baþýna, ya hep beraber ya hiç birimiz", "milyonlar aç, iþgal
altýnda, yaþasýn küresel intifada", "seatle, paris, genova, selanik,
istanbul, izmit, her yer isyan, her yer anarþi", "bütün devletler
katildir", "katil devlet, yýkacaðýz elbet", ?biji azadi, biji anarsi?,
biji bratiya gelan", "karakollar, sýnýrlar, kýþlalar, okullar, devlet,
devlet, devlet yýkýlacak elbet", "bedrettin, kawa, börklüce, isyan, isyan,
isyan", "ne parti, ne önder, anarþiye omuz ver", ?tek yol devrim tek yol
anarþi?, "bir, bir, bir mayýs, haymarket onurumuz", "yakarsa dünyayý
garipler yakar", "kula kulluk edene yazýklar olsun" sloganlarýyla yürüdü.
Yürüyüþ sýrasýnda "bu oyunu bozalým", "nükleere geçit yok", "nükleer
çöplüktür", "baþka bir hayat mümkün: otonomi" çýkartmalarýyla tüm yürüyüþ
güzergahýný güzelleþtirildi.

Yaklaþýk 2000 kiþinin katýldýðý mitingin en çoþkulu grubu olan
anarþistlere Ýzmitliler de yoðun ilgi gösterdi.

Alana gelindikten sonra "bayraklarý yakalým, devletleri yýkalým"
sloganýyla birlikte yakýlan bayraklarla eylem sona erdi.

Fotoðraf:
http://istanbul.indymedia.org/uploads/izmit.jpg39twi2.jpg


.......................
-SÝVAS

Sivastaki kutlamalara katýlým azdý.Uzun süren gün tartýþmalarýndan sonra 1
mayýsta yapýlmasý kararlaþtýrýlan etkinlik,sendikalýlarýn katýlýmýný
artýrmak amacýyla öðlene çekildi ve yürüyüþ alaný
oluþturulmadý.Sendikalýlarýn katýlýmýndaki azlýk,halkýn yeterince
katýlmamasý zaman sorunuyla da birleþip etkinliði yeterince istenen zemine
taþýnmamasýna neden oldu.
Egitim sen'de toplanan çeþitli gruplar,siyasý partilerden çýkan gruplarla
birleþip alana doðru yürüdü.trafik bi süreliðine de olsa kapatýldý."Rüzgara
Karþý Fýrtýna; Ýktidarlara Karþý Ýsyan" yazýlý,efendisizler imzalý
pankartýyla katýlým saðladýk.Üzerimizde Sinop nükleer karþýtý mitinginin
yorgunluðunun etkisi de vardý. Gene de coþkumuzdan hiçbir þey kaybetmedik.
Yürüyüþ esnasýnda:

"Toprak komun Özgürlük"
?Yakarsa dünyayý garipler yakar?
"Kominist bir dünya anarþizmle gelecek"
?Devrim ezilenin karnavalýdýr?
?Rüzgara karþý fýrtýna, iktidara karþý isyan?
?Seattle.. isyan, cenova isyan? Sivas isyan?
polis arama noktasýnda:
?karakollar yýkýlsýn polislere özgürlük?
ezan okunurken ve alandaki tüm ?devrimciler? ezan esnasýnda saygýyla!
susarken
?ne tanrý ne devlet aþk aþk hürriyet?
özel olarak akp iktidarýný eleþtiren sloganlar atýlýrken
"meclis yýkýlsýn maymunlara özgürlük"
ve muhtelif zamanlarda sýklýkla
"batsýn bu dünya bitsin bu rüya kula kulluk edene yazýklar olsun"
sloganlarýný attýk. koþtuk zýðladýk. Bu anlamda alandaki sloganlarýmýz ve
tüm davranýþlarýmýz Sivaslýlar için çok yeni ve ilginçti. Alanda merakla
bakýp yanýmýza gelen bizle birlik de yürüyüp tanýmaya çalýþan insanlarýn
olmasý oldukça güzeldi.
Sivasda birdahaki 1 mayýsda daha etkýn,çoþkulu olmak umuduyla alandan
ayrýldýk...

Kaynak: Anarþi Forum

Fotoðraf:
http://photos1.blogger.com/blogger/7987/2327/1600/scn0002%20%28Small%29.jpg


.......................
-ANTALYA

Katýlým azdý 15-20 anarþist kara,kara/kýzýl bayraklarý ile alanda idiler.
Olmaya Devlet Cihanda ve Hayal gücü Ýktidarý Yýkýyor Pankartlarý taþýndý.


------------
Genel kaynak:
http://globaldisaster.blogspot.com/2006/05/1-maysta-anaristler.html

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center