A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) japon adalarýndan gerçek bir eylem olarak 1 MAYIS dayanýþmasý! [en]

Date Tue, 2 May 2006 11:41:59 +0200 (CEST)


Osaka, japon adalarýndan selamlar. 1 Mayýs 2006?da
osaka?da yaþayan evsiz yoldaþlar ve evsiz kurtuluþ
aktivistleri ve ayný zamanda anarþistler, dünyanýn
dört bir yanýndaki tüm yoldaþlara & hýsýmlara 1 MAYIS
dayanýþmasýný gösterecekler. bu nedenle, bu 1 MAYIS?ta
küçük bir gösteri ... vb. düzenlemeye çalýþacaðýz. bu
zayýf bir dayanýþma olabilir, ancak, 1 MAYIS
dayanýþmasýný bu zindan adalarýndan gerçek bir eylem
olarak duyurmaya çalýþmak istiyoruz. yoksulluk
içindeki tüm yoldaþlar ve bu gezegendeki tüm militan
yoldaþlar! eðer tekeller & tiranlýklara karþý mücadele
etmek için birleþirsek, karþýlýklý yardým
çabalarýmýzýn örgütlenmesi için hazýr olabiliriz. bir
noktadan bir çizgiye bir çizgiden bir aða, bir aðdan
dünya yüzeyine... birlikte yürüyelim. vi venkos! ni
vekos!! dayanýþmayla.(osaka & banliyölerde yaþayan
yoldaþlar)
herneyse, eðer bizlere dayanýþma mesajý göndermek için
birkaç dakikanýz olursa, en kýsa zamanda osaka?daki
yoldaþlarýmýzý cesaretlendirecek mesajlarýnýzý almak
isteriz. rebel_factory@riseup.net
bunun, tek tek her birinin yaþamý içindeki günlük
mücadelelerinde yoldaþlarýmýzý
cesaretlendirebileceðini düþünüyorum. bu anlamda, bize
gönderilen her mesaj yeni FANZÝNimizde gösterilecek.
teþekkürler.(rebel_JILL/ çalýþan bir yoksul)
PS) japon adalarýnda, ?Rengou? adlý büyük bir sendika
yoksullara ve iþsizlere en az 16 yýldýr ihanet ediyor
ve ayrýca son 16 yýldan beri utanmadan yönetenler &
hükümetlerle iþbirliði yapýyorlar! Ýþçilerinin
ruhlarýný çoktan KAYBETTÝLER! þeytani iþçi-denetimi
sistemlerine itaat etmeyi kesin olarak KABUL ETTÝLER
ve utanmadan çalýþanlarýn zaten az olan haklarýna
saldýrdýlar.(her zaman þunu SÖYLEDÝLER: "öncelikle þirketin
regülasyonu & çýkarlarý!") bunun sonucunda, 30 Ocak 2006'da,
osaka kenti kamu çalýþanlarý sendikalarý, evsiz
topluluklarýný & utsubo parký & osaka kalesi parkýnýn
bir kýsmýndaki yaþamlarýnýn yok eedilmesini reddetmediler.
evet, þer düzenlerinin gerçek özneleri OLDULAR.
þer politikalarýný biliyoruz: Aðustos 2000-Þubat 2001
nagai parký, Aralýk 2003 Tennouji parký ve 30 Ocak 2006!
(hükümet ve tebaasýnýn bu rezil saldýrýlarýný hatýrladýðým
zaman, güçlü biçimde bunlarýn hepsine karþý eylem yapmaya
çalýþmamýz gerektiðini düþünüyorum. yoldaþlarým ve ben
pek çok þey kaybettik ve þu an yoksul durumdayýz... ancak,
kavga halen sürüyor!) eðer þer politikalarýna karþý
mücadele etmekten vazgeçersek, onlar kazanýrlar
& yaþamlarýmýzý iþgal ederler. bu nedenle, asla pes
etmeyeceðiz! 12 Mayýs 2006?da, osaka?daki dünya gül
kongresine karþý protestolar örgütleyeceðiz.
soylularýn hiçbirini & bizlerin yaþamýný tahakküm
altýna alan olaylarý asla affetmeyeceðiz! NO PASARAN!!


çeviri - b.ö./Ainfos

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center