A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Sivas'ta 1 Mayýs

Date Mon, 1 May 2006 20:42:16 +0200 (CEST)


sivastaki kutlamalara katýlým azdý.Uzun süren gün tartýþmalarýndan sonra 1
mayýsta yapýlmasý kararlaþtýrýlan etkinlik,sendikalýlarýn katýlýmýný
artýrmak amacýyla öðlene çekildi ve yürüyüþ alaný
oluþturulmadý.Sendikalýlarýn katýlýmýndaki azlýk,halkýn yeterince
katýlmamasý zaman sorunuyla da birleþip etkinliði yeterince istenen zemine
taþýnmamasýna neden oldu.
Egitim sen'de toplanan çeþitli gruplar,siyasý partilerden çýkan gruplarla
birleþip alana doðru yürüdü.trafik bi süreliðine de olsa kapatýldý."Rüzgara
Karþý Fýrtýna; Ýktidarlara Karþý Ýsyan" yazýlý,efendisizler imzalý
pankartýyla katýlým saðladýk.Üzerimizde Sinop nükleer karþýtý mitinginin
yorgunluðunun etkisi de vardý. Gene de coþkumuzdan hiçbir þey kaybetmedik.
Yürüyüþ esnasýnda:

"Toprak komun Özgürlük"
?Yakarsa dünyayý garipler yakar?
"Kominist bir dünya anarþizmle gelecek"
?Devrim ezilenin karnavalýdýr?
?Rüzgara karþý fýrtýna, iktidara karþý isyan?
?Seattle.. isyan, cenova isyan? Sivas isyan?
polis arama noktasýnda:
?karakollar yýkýlsýn polislere özgürlük?
ezan okunurken ve alandaki tüm ?devrimciler? ezan esnasýnda saygýyla!
susarken
?ne tanrý ne devlet aþk aþk hürriyet?
özel olarak akp iktidarýný eleþtiren sloganlar atýlýrken
"meclis yýkýlsýn maymunlara özgürlük"
ve muhtelif zamanlarda sýklýkla
"batsýn bu dünya bitsin bu rüya kula kulluk edene yazýklar olsun"
sloganlarýný attýk. koþtuk zýðladýk. Bu anlamda alandaki sloganlarýmýz ve
tüm davranýþlarýmýz Sivaslýlar için çok yeni ve ilginçti. Alanda merakla
bakýp yanýmýza gelen bizle birlik de yürüyüp tanýmaya çalýþan insanlarýn
olmasý oldukça güzeldi.
Sivasda birdahaki 1 mayýsda daha etkýn,çoþkulu olmak umuduyla alandan
ayrýldýk...

Kaynak: Anarþi Forum

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center