A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Sinop'taki nükleer karþýtý eylem deðerlendirmeleri (29 Nisan)

Date Mon, 1 May 2006 20:47:32 +0200 (CEST)


Sinop'ta yaklaþýk 10 Bin kiþi katýldý gösteriye.. "Siz yapýn Biz Yýkarýz!!"
diyen anarþistlere halktan ve eylemcilerden yoðun ilgi vardý. Nükleer Ölüm
Bülteni heryere asýldý.

Eylemde :
Dyojen ruhuyla sinop ayaklan!
Nükleere Ýnat Yaþasýn Hayat!
Devlet yaparsa katliam yapar!
Doðanýn Efendisi Deðiliz Bir Parçasýyýz
pankartlarý taþýndý.

Kaynak & fotoðraflar için:
http://globaldisaster.blogspot.com/

------------------------

Sinop Nükleer karþýtý mitingde, Sivasdan katýldýk

sivastaki sivil toplum kurumlarýnýn sinoptaki ekolojik saldýrýya karþý olan
ilgisizliklerine raðmen Sinoptaydýk. Bütün çaðrýlara raðmen stk'larýn
birçoðu bu çaðrýya duyarsýz kaldýlar. belkide sinopu kendilerine uzak
görüyorlardý ya da nükleer enerji yalanlarýna inanmýþlardý. daha da önemli
olaný bu kurumlar sistemin nükleer enerji ile ilgili manipülasyonuna alet
oluyordu. ancak biz tüm bu can sýkýcý gerçeklere raðmen bildiðimiz doðrularý
haykýrmak için ödp'li bir grup dostumuzla ekoloji ve yeryüzünü savunmak
için EMO'nun da önemli katkýsýyla yola çýktýk. 8 saatlik yorucu yolculuktan
sonra sinopa ulaþtýk. bu coðrafyanýn farklý köþelerinden gelen tüm
anarþist-ekolojist yoldaþlarýmýzla birlikte özelde nükleer saldýrýya genelde
iktidarlara karþý sesimizi yükselttik. bu yürüyüþün baþka bir güzel tarafý
da tüm anarþistlerin bir aðýzdan haykýrmasýydý. sinopun güçlü rüzgarý
pankartýmýzý uçurmasaydý bu birlikteliktelik daha gözle görülür hale
gelecekti :)

sonuçta alanda hep beraberdik. yürüyüþ güzergahýnda sinop halkýnýn
samimiyetimize inanmalarý ve sesimize ses katmalarý tüm o yorucu yolculuðu
unutturdu. halkýn ve özellikle ekolojist anarþist yoldaþlarýmýzla birlikte
mücadeleye katký sunan diðer bileþenlerin kararlýlýðý bize güç verdi. en
kýsa zamanda yeniden orada olamayý hayal ederek sinoptan ayrýldýk.

biliyorduk. sinoptaki mücadele uzun erimli bir mücadeledir. sinopta bizi
önemli bir süreç bekliyor. özellikle halkýn ilgisi bize, bu güne deðin
geliþen ekolojist mücadeleden daha ileri bir noktaya yürüyeceðimizi
gösterdi.

sinoplularýn dediði gibi; sinopta ya evlerin bacalarý tütecek ya da nükleer
santralin...

nükleer katillere inat yaþasýn efendisiz hayat

Kaynak: Anarþi Forum

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center