A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Beyaz Rusya / Belarus: 31 Mart Dayanýþma Talebi [fr]

Date Fri, 31 Mar 2006 15:42:12 +0200 (CEST)


31 Mart tarihinde, yüzlerce Beyaz Rus siyasi tutsaðýyla dayanýþma eylemine
katýlmanýz için sizlere sesleniyoruz. Tutsaklar, düzmece seçimlere karþý
protestolar sýrasýnda tutuklanmýþlardý.
O gün, 31 Mart, Beyaz Rusya?nýn ?ilk ebedi? baþkaný Lukashenko?nun resmen
göreve baþladýðý tarih. Bunu protesto amacýyla, ?Rygorych (Lukashenko?nun
takma ismi) için kara damga? adý verilen geniþ bir eylem planlýyoruz.

Eylemin hedefi þunlar: dünya genelindeki insanlar gün boyu farklý kentlerde
siyah kurdeleler asacaklar. Kurdeleler, aðaçlara, parmaklýklara, kamu
taþýmacýlýðý araçlarýna, metroya vs. asýlacak.

Bu eylemler farklý ülkelerdeki Beyaz Rus elçiliklerine yakýn yerlerde
gerçekleþtirilecek. Sizleri, bu tarihte, Beyaz Rusya?daki siyasi baskýlarý
protesto amacýyla, Beyaz Rusya büyükelçiliðini ve etrafýný siyah kurdelelerle
kaplamaya çaðýrýyoruz. Eyleminizin basýnda yer almasýný istiyoruz. Þimdi
dayanýþmanýza ihtiyacýmýz var!

Beyaz Rusya Anarþist Federasyonu


_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center