A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Hacktivistler Filipin Hükümetinin Websitelerine Saldýrýyor

Date Sat, 25 Mar 2006 17:04:59 +0100 (CET)


Filipin hükümetinin son zamanlarda baskýcý uygulamalarýndan sonra, özellikle
eylemcilerin nedensizce tutuklanmalarý ve Sagada 11'lisinin (yanlýþlýkla
Maoist isyancýlar olmakla suçlanan punklar[anarþistler]) tutuklanmasý ve
iþkence görmesinden sonra, hacktivistler online saldýrýlar düzenlemeye karar
verdiler.
Bazý Filipin hükümeti websiteleri çevrimiçi hacktivistlerinden gelen
saldýrýlara maruz kalýyor: Baþbakan'ýn ofisi, Polis ve Ordu. Sorumlu olan
gruplar Internet'in Adalet Ligi (JLI) ve adý kötüye çýkmýþ olan Brigada
Elektronica elektronik rahatsýzlýk verme grubudur. Filipinli ve dünya
çapýndan Hacktivistler eylemi desteklediler ve þimdi hedef siteler bir çok
problem yaþýyor.

JLI'nýn sözcüsüne göre, Oracle kod adlý hacker, "Bu çevrimiçi kaosun sadece
açýlýþ yaylým ateþidir" dedi. Eðer devlet bize sokaklarda baský yaparsa,
bizler de bunu çevrimiçi yaparýz!" dedi.

Yerel ve uluslararasý olarak elektronik oturma eylemi büyüdükçe ayna
siteler dünya çapýnda oluþturuluyor. Filipin Ulusal Polis'inin websitesini
geliþtiren kiþinin sitesi bile bir aynaya dönüþtürüldü.

Ýþte siteler:
http://geocities.com/justiceleagueoftheinternet/
http://www.agapehost.com/freesagada11/
http://www.angelfire.com/crazy/freesagada11/
http://www.1stwebs.us/wd2005/classpages/augusto/

Güncelemeler için bakýn:
http://a-manila.org
http://manila.indymedia.org


Kaynak: Infoshop news - Uzlaþma Yok! websitesi

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center