A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Beyaz Rus/Belarus anarþistlerden yardým çaðrýsý! [en]

Date Sat, 25 Mar 2006 16:48:43 +0100 (CET)


Beyaz Rus anarþistlerinin bu sabah ilettiði bilgiye göre, geçen gece 3:30
AM'de OMON Beyaz Rusya'daki sahte seçimleri protesto amacýyla kent
merkezinde kurulan çadýr kampýný ortadan kaldýrmak için harekete geçti.
30-40 çadýr söküldü, 500 kadar kiþi gözaltýna alýndý. Yýkýlan çadýrlar
arasýnda Beyaz Rus indymediasýnýn (belarus.indymedia.org) çadýrý ve
gözaltýna alýnanlar arasýnda anarko-punk grubu Deviation'ýn solisti (þarkýcý
Stas Pochyobut) ve yasaklanan hicvedici anarþist gazete Navinki'nin
editörleri gibi pekçok tanýnmýþ anarþist de vardý. Anarþistler birkaç düzine
kiþiyle sürekli olarak çadýr kampýnda kalýyordu. Gözaltýndakilere acýmasýzca
davranýldý. Kentteki tüm polis karakollarý, son 10 gün boyunca gözaltýna
alýnan kiþilerle dolu olduðundan (muhalifler Beyaz Rusya genelinde 5000
kiþinin gözaltýna alýndýðýný hesaplýyorlar) meydanda gözaltýna alýnan
kiþiler kent sýnýrlarý dýþýndaki bilinmeyen yerlere götürülüyorlar.
Bulunduklarý yer, durumlarý ve kendilerine yönelik suçlamalar þu an için
bilinmiyor.

Beyaz Rus anarþistleri ayrýca tüm dünyada Beyaz Rusya elçiliklerinin
önünde her türlü dayanýþma eylemleri yapýlmasý çaðrýsýnda bulunuyorlar!

Güncellemeler ve video görüntüleri için belarus.indymedia.org'u takip edin.

NOT: Lütfen bu bilgiyi yerel indymedialarýnýza ekleyin.... "anarþistler"
yerine "indymedia aktivistleri" diyebilirsiniz, çünkü Minsk'te bunlar
bir þekilde ayný anlama geliyor;-)


[çeviri - b.ö./ainfos]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center