A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) NOBESE gözaltýsýna iliþkin ayrýntýlar...

Date Mon, 20 Mar 2006 23:33:10 +0100 (CET)


MOBESE kameralarý tarafýndan yapýlan süresiz 'GÖZ'altýya karþý
gerçekleþtirilen NOBESE etkinliðinde, eyleme destek olan bir kiþi
"parmaklarýndan birini MOBESE kamerasýna göstermek suretiyle kamu düzenini
bozmak" suçlamasýyla göz altýna alýndý.
GÖZALTI NEDENÝ: Kameraya parmak göstermek suretiyle kamu düzenini bozmak!
Kameralarýn gerçek yüzünün ne olduðu konusunda insanlarýn kafasýnda gün
geçtikçe daha fazla soru iþareti uyandýrmaya baþlayan Nobese'ye daha fazla
tahammül edemeyen Polis, dünyanýn dört bir yanýnda düzenlenen 'Gözetlenmeye
karþý Uluslararasý Festival'e katýlan ve tepkisini kendince dile getirmek
isteyen bir Gözetleme Kamerasý Oyuncusunu göz altýna aldý !!!

Zaten 24 saat göz altýnda yaþamak zorunda býrakýlmanýn üstüne, 2. kez göz
altýna alýnan, kameralarla yaþamak istemeyen baðýmsýz bir kiþinin tepkisine,
polisin her zamanki gibi þiddetle cevap vermesine sebep olan olayý ve
öncesini kýsaca anlatmak istiyoruz;

Nobese, saat tam 14:02'de Mis Sokak'taki kameranýn bulunduðý direðe nazar
boncuklu bir kravat baðlayarak baþladý. Bugüne özel tasarladýklarý mizansene
göre mavi tulumlar giyen oyuncular kendilerini merkezde duran boþ bir
koltuða, çember oluþturacak þekilde iplerle baðladýlar. Ellerinde dürbünler
ve kulaklarýna taktýklarý dinleme cihazlarýyla muazzam bir iktidar modeli
oluþturan Oyuncular, Galatasaray Meydaný'ndaki kameranýn önüne kadar, yoldan
geçen insanlarý izlemek için yürüyüþe geçtiler. Ýplerle baðlý oyuncular
hareket edip ilerledikçe merkezdeki boþ koltuk da bir 'canlý' gibi hareket
ediyor, sanki iplerin ucunda insanlarý gözetlemekle görevli oyuncularý
kontrol eden bir iktidar gibi görünüyordu. Bu esnada bir yandan müzik
aletleriyle ritm tutuluyor, bir yandan da insanlara 'üzerimizde göz var'
yazýlý nazar boncuklu broþürler daðýtýlýyordu.

Çevrede görüp de, ilgi duyan ve festivalimize katýlmak isteyen insanlarla
birlikte Galatasaray'a kadar çoðalarak geldik, Her þey gayet keyifliydi,
polisler ise ne yapacaklarýný þaþýrmýþlardý. Bizim sadece Mis Sokak önündeki
kamerada bir kýsa oyun yapýp daðýlacaðýmýzý sanýyorlardý, ama yanýldýlar
çünkü Nobese hareket ediyordu, ezberleri bozulmuþtu. Sürekli nereye kadar
yürüyeceðimizi ve ne yapacaðýmýzý sorarak topluluðu taciz ediyorlardý.
Galatasaray'a geldiðimizde ise üzerimizdeki tulumlarý çýkarmýþ, tüm teknik
araçlarýmýzý yere fýrlatmýþ ve koltukla olan tüm baðlarý koparmýþtýk. Artýk
özgürdük, emir kulu deðildik, kimseyi de gözetleyerek mahkum etmiyorduk.

Ardýndan Nobese klasiði olan 'kameralarla hatýra fotoðrafý çektirme'
bölümüne geçtik ve isteyen herkesi kameralara poz vermeye çaðýrdýk.
Gelenlerden bir kiþi kameraya poz verirken orta parmaðýný gösterince polis
müdahale etti, ve biz daha ne olduðunu anlamadan bu kamera oyuncusunu
tartaklayarak 'Vatandaþa hakaret ettin' diye ona vurup, itiþ kakýþ derhal
polis otosuna bindirip nezarete götürdüler. Otoya bindirilmeye çalýþýrken,
bizim ona ulaþma çabamýza araya girerek engel oldular. Hepimize tehditler
savurdular. Bizi, bir daha eylem yaptýrtmayacaklarýný, yaparsak sonucuna
katlanmak zorunda olduðumuzu söyleyerek tehdit ettiler, ve bazý itiraz eden
arkadaþlarýmýza da aþaðýlayýcý kelimeler sarfedip, tartakladýlar.

Akþama kadar nezarette tutulan, hiçbirimizle görüþtürülmeyen ve mahkemeye
çýkacaðý belirtilen destekçimizi yalnýz býrakmayacaðýmýzý sonuna kadar
yanýnda olacaðýmýzý haykýrýyoruz. Hiçbir hak ve hukuk tanýmadan bize
dayatýlan bu kameralý hapis hayatýna, bundan böyle, parmaðýyla tepki
gösteren destekçimizden ilham alýp, gösterilerimizde parmaklarýmýz üzerinde
yoðunlaþacaðýz.

Özetle, sokaklarý koyun yetiþtirme çiftliðine ve kocaman bir hapishaneye
çevirmeye çalýþanlarýn diþlerini gördük bugün, 'göz'leri dönmüþtü.

Gözetleyen olduklarýnýn deþifre edildiðini görünce aynen Dürrenmatt'ýn uzun
öyküsünde yazdýðý gibi þiddet uygulamaktan çekinmemiþlerdi.

'Unutmamalýyýz ki, gözetleyenler de gözetlenmekten hoþlanmazlar !!! '

þimdi daha iyi anlýyoruz...

www.izleniyoruz.net

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center