A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Bay Area , ABD: Anarþi'nin 8 Günü [en]

Date Thu, 16 Mar 2006 23:04:50 +0100 (CET)


Bay Area Anarþist Kitapfuarý haftasý (14 - 21 Mart) Körfez Bölgesi'nde
[Bay Area] önemli bir haftayý oluþturuyor. Þehir dýþýndaki dostlarýmýzýn
çoðu ziyarete geliyor ve normalde sekterlik ve sýkýntýyla karartýlmýþ
olan bölgeye, haftasonu her zaman için neþe ve eðlence dolu bir hava
getirmiþ oluyor. Bu süreyi bir bayrammýþ gibi geçirmeyi tercih ediyoruz
ve 8 günü kutlamaya ayýrýyoruz. Burada, bununla ilgili daha fazla bilgi
bulabilirsiniz.
Dikkat çekici bazý etkinlikler
Ýkinci Gün - Klasikleþmiþ sitüasyonist komedi 'Diyalektik Tuðlalarý
Kýrabilir mi?'nin gösterimi
Dördüncü Gün - Stratejik yemek akþamý ve Kriegspiel
Altýncý Gün - BASTARD konferansý

Anarþi'nin 8 gününde sizleri görmek istiyoruz!

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center