A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Gözetlenmeye Karþý Uluslararasý Eylem 19 Mart 2006 pazar günü saat 14:02'de Mis Sokak'ta

Date Thu, 16 Mar 2006 20:58:46 +0100 (CET)


Gözetlenmeye Karþý Uluslararasý Eylem 19 Mart 2006 pazar günü saat
14:02'de Mis Sokak'ta
Tüm dünyadaki gözetleme karþýtý topluluklar, 19-20 Mart 2006
tarihlerinde ortak eylem ve etkinliklerle, suçu önleme gerekçesiyle
sokaklara, iþyerlerine, ilkokullara varýncaya deðin okullara
yerleþtirilen kameralar, dinleme cihazlarý ve casus yazýlýmlarla 24
saat 'göz'altýna alýnmaya karþý tepkilerini ortaya koyacaklar ve
devletlerin güvenlik söylemleriyle bireysel özgurlükleri daha da
kýsýtlayan ve toplumu denetim ve baský altýna alan
uygulamalarýný gözler önüne serecekler.

Türkiye'de de, Mobese güvenlik sisteminin Istanbul'a yerleþtirdiði
kameralarýn altýnda gerçekleþtirdikleri NOBESE Festivali'yle
gözetlenmeye karþý seslerini duyuran Gözetleme Kamerasý Oyuncularý
da bu ortak eylemde yerlerini alacaklar. Gozetlenmekten, her
hareketlerinin denetim altýnda tutulmaya çalýþýlmasýndan rahatsýzlik
duyan baðýmsýz bireylerden oluþan Gözetleme Kamerasý Oyuncularý 19
Mart 2006 Pazar günü saat 14:02'de Ýstiklal Caddesi Mis Sokak'ta
gerçekleþtirecekleri þiddetsiz eyleme herkesi beklediklerini ifade
ediyorlar ve ekliyorlar: "Unutmamalýyýz ki, gözetleyenler de
gözetlenmekten hoþlanmazlar"

izleniyoruz.net

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center