A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Anarþist Komünist Dergi Kara Kýzýl Notlar?ýn M art Nisan Mayýs 2006 sayýsý çýktý...

Date Thu, 16 Mar 2006 19:14:40 +0100 (CET)


Anarþist Komünist Dergi Kara Kýzýl Notlar?ýn, Mart Nisan Mayýs 2006 sayýsý
çýktý... (Ulusal Sorun)
Ulusal Sorun...
Ýnsan topluluklarýnýn üstündeki ulusal tahakküm sermayenin egemenliðini
sürdürebilmesi ile doðrudan ilintilidir, çünkü modern devlet veya
ulus-devlet kapitalizmin iþleyiþinin normu olmuþtur. Ulus-devlet bir yandan
insanlarý toplumsal niteliklerinden ayýrýp soyut bireyler haline getirirken
diðer yandan da onlarý devlet erkinde temsil olunan bir ulus olarak
bütünleþtirir. Þüphesiz ki ulus-devlet bir durumdan çok bir programý ifade
eder: Pek çok devlet, aslýnda ulusu betimleyen olasý niteliklerin hiçbirinde
homojen olmayan bir insan kitlesini bir arada tutmaya çalýþýr. Ýnsan
topluluklarýnýn kendilerini dýþlayan bir devlet tarafýndan doðrudan ya da
dolaylý yönetimi, emperyalizm sorununu ve emperyalizmin temsil ettiði ulusal
tahakküme karþý mücadelenin ne tür bir çizgi izlemesi gerektiði meselesini
gündeme getirir.

Bu sayýda toplumcu anarþizmin ulusal tahakküme karþý zengin mücadele
geçmiþini irdeleyip günümüz için anlamýný netleþtirmeye çalýþtýk.
Enternasyonalizmi vazgeçilmez bir ilke olarak kabul eden anarþist hareket
tarihsel olarak ulusal kurtuluþ mücadelesinde yönetenler ile yönetenlerin
çýkarlarýný birmiþ gibi gösteren ve halklarýn kardeþliði þiarýndan bir
sapmayý barýndýran milliyetçiliklere karþý olmuþtur. Bu noktadan yola
çýkarak ulusal tahakküme karþý mücadelenin ne tür bir hat izlemesi gerektiði
ve milliyetçi ulusal kurtuluþ örgütlerinin bu hatta nasýl konumlandýrýlmasý
gerektiði sorularýna cevap vermeye çalýþtýk.


Faþizm ve Anarþist Mücadele - Ender Yýlmaz
Ulusal Sorun Üzerine Notlar - Gecenin Çocuklar
Ezilenlerin Vatan - Benercisu
Ulusal (tahakkümden) Kurtuluþ Mücadelesi Kürtler, Komünistler - Metin Kýlýç
Ulus Kavram ve Ulusal Sorun Üzerine - Zafer Onat
Anti-Emperyalizm ve Ulusal Kurtuluþ - Ýþçilerin Dayanma Federasyonu
Anarþist Anti-Emperyalim Tarihinin Yazýmýna Bir Katký - Lucien van der Walt
ABD Irak?ta Kaybetmeyi Hak Ediyor, Fakat Irak Direniþini Desteklemeli
miyiz? - Wayne Price
Bakunin ve Rocker?ýn Ulus Üzerine Düþüncelerinin Kýsa Bir Derlemesi
Dergiyi temin edebileceðiniz yerler:
Ýstanbul:
Taksim - Mephisto
Taksim - Simurg
Taksim - Pentimento
Taksim - Þiirci
Taksim - Semerkant
Taksim - Le Jardin
Sarýyer - Ata
Bakýrköy - Birikim
Kadýköy - Seyhan
Kadýköy - Genç Mephisto
Kadýköy - Ýmge
Kadýköy - Nemesis
Kadýköy - Kalkhedan
Avcýlar- Haziran

Ankara:
Dost Kitabevi
Ýmge Kitabevi
Bilim&Sanat Kitabevi

Ýzmir:
Kabile Kitabevi
Berfin Kitabevi
Karþýyaka Pan Kitabevi

e-posta: karakizilnotlar@yahoo.com
Ýnternet Adresi: http://www.anarsistkomunizm.org/kkn

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center