A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ýstanbul: Ýþgalcilere Karþý Anarþist Saflara

Date Thu, 16 Mar 2006 19:08:03 +0100 (CET)


Irak Ýþgalinin 3. Yýldönümünde "Ýþgale Karþý Küresel Eylem Günü"
çerçevesinde Kadýköy'de düzenlenen mitinge çeþitli grup ve kiþilerin bir
araya gelip oluþturduðu Anarþist Blok olarak katýlacaðýz. Tüm anarþist /
anti-otoriter/isyancý/özgürlükçüleri omuz omuza mücadeleye çaðýrýyoruz!
Dünyayý fethetme savaþýndaki zorba efendiler saldýrýlarýný ve iþgallerini ü
çöküþleri yaklaþtýkça daha da hýzlandýrmakta ve þiddetlendirmektedirler.
Dünyanýn her bir karýþ topraðýný parsel parsel ele geçirmedikçe ve her bir
insaný uysallaþtýrýp egemenlik altýna almadýkça bu fetih savaþýný
sürdürmeye devam edecekler.

Buna karþý iþgalcilere karþý öfke ve nefret bitmeyecek ve direniþ-isyan
ayný þiddetle gerçekleþmeye ve sürmeye devam edecektir. Fakat bu direniþ ve
isyanlar topyekün bir zafer kazanma noktasýnda ulusal sýnýrlara
hapsedilemeyecek hayatidir. Zafere ulaþan isyan eðer kendisini
kapitalistlerin ve devletlerin dilinden konuþmuyorsa ancak zafer olabilir.

Efendisiz, egemenliksiz, devletsiz, iþgalsiz, sömürüsüz ve zulmün olmadýðý
bir dünya için ANTÝ-OTORÝTER/ANARÞÝST bir ruhun hayat bulmasý ve yayýlmasý
tüm insanlýk için hayati bir önem taþýmaktadýr. Bu memlekette yaþayan
anti-otoriterler/anarþistler olarak biliyoruz ki anti-otoriter bir ruh
ancak yüreðinde tahakküme öfke, özgürlüðe tutku taþýyan tüm anti-otoriter
ve anarþistlerin omuz omuzalýðýyla hayat bulur.

Bu nedenle anti-otoriter/anarþistlerin bir aradalýðýný ve omuz omuzalýðýný
yaratmak ve sürdürmek amacýyla tüm
anti-otoriter/anarþist/isyancý/özgürlükçüleri ANARÞÝST BLOK oluþturmaya
çaðýrýyoruz.

Emekçilerin yaþamlarýnýn gasp edilmesinden hayvan zulmüne, yerel halklarýn
yok sayýlarak yok edilmeye çalýþýlmasýndan, gezegenin ve tabiatýn
kapitalistlerin çýkar ve kar amaçlý yok etmesine, hayvan zulmünden
homofobiye, erkek egemen külütürn kadýnlara boyun eðdirilmesinden tecrite
ve hapishane sistemine, Türkiye'de yapýlmasý planlanan Nükleer
Santrallerden emperyalist iþgallere kýsacasý kapitalizmin ölümcül
semptomlarýna karþý duyarlý olan ve bunlara karþý HAYIR! diyen herkesle
güçlerimizi birleþtirmek, tek yürek olarak zalimlere ve zorbalara karþý
omuz omuza mücadele etmeye çaðýrýyoruz.

Ýþgalcilerle, iþkencecilerle, zorbalarla, kapitalistlerle kýsacasý dünyanýn
efendileriyle UZLAÞMIYORUZ! diyen herkesle ANARÞÝST saflarda buluþmaya
çaðýrýyoruz.

Irak Ýþgaline Karþý Küresel Eylem Günü
18 MART CUMARTESÝ 2006
KADIKÖY

ANARÞÝST BLOK Buluþma Yeri:
18 Mart Cumartesi Saat 10:30'ta Kadýköy Numune Hastanesi'nin önü

Ýletiþim: uzlasma@uzlasmayok.net
http://www.uzlasmayok.net


NOT: Bu çaðrýyý özgürlüðe tutkusu ve tahakküme öfkesi olan herkese
yollayýnýz...

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center