A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) 85. yýlýnda Kronstadt Ayaklanmasý

Date Mon, 13 Mar 2006 21:58:35 +0100 (CET)


85. YILINDA KRONSTADT AYAKLANMASI
85 yýl önce, 2 Mart 1921 günü, 1917 devriminin ?þerefi ve onuru? Kronstadt
bahriyelileri, Bolþeviklerin baþýnda bulunduðu baský rejimine karþý
ayaklandýlar. 17 gün süren ayaklanma, Bolþeviklerin yönetimindeki Çeka ve
Harp okulu öðrencilerinin baþý çektiði Kýzýl Ordu birlikleri tarafýndan
kanla bastýrýldý. Kronstadt?ýn mezar taþýnda, 1917 Þubat-1921 Mart tarihleri
yazýlýdýr. Kronstadt, o günden beri, devrim umuduyla ayaða kalkan
emekçilerin sembolü olmuþtur.

1980?li yýllarda Sokak Yayýnlarý, Ýda Mett?in Kronstadt Ayaklanmasý (çev: R.
Macit, 1987) adlý kitabýný yayýmladý. Ayný kitap, 1998 yýlýnda Kaos
Yayýnlarý tarafýndan Kronstadt 1921 (R. Macit, Ümit Altuð) adýyla bir kere
daha yayýmlandý. Geçtiðimiz Þubat ayýnda, Versus yayýnlarýnýn ilk kitabý,
Paul Avrich?in, ayný adý taþýyan Kronstadt 1921 (çev: Gün Zileli, 2006) adlý
kitabý oldu. Kanýmca bu kitap, Kronstad ayaklanmasýný tüm ayrýntýlarýyla
inceleyen çok önemli bir tarih araþtýrmasýdýr. Þu rastlantýya bakýn ki,
kitabýn yayýmlandýðý gün, tarihçi Paul Avrich, 74 yaþýnda, Amerika Birleþik
Devletleri?nde yaþama gözlerini yumdu.

Paul Avrich?in kitabýyla da önemli paralellikler taþýyan, aþaðýda Türkçe
çevirisini okuyacaðýnýz yazý, 1920?li ve 1930?lu yýllarda devrimci bir
militan olan Anton Ciliga tarafýndan yazýlmýþ olup, 1942 yýlýnda Londra?da
basýlmýþtýr. Yazýnýn, tarafýmdan yapýlan çevirisi, ilk kez, Apolitika
dergisinin Mayýs 1996 tarihli 4. Sayýsýnda yayýmlanmýþtýr.

Gerçek iþçi-köylü devrimini savunmak için ayaða kalkan Kronstadt
bahriyelilerini 85 yýl sonra anarken, Anton Ciliga?nýn yazýsýnýn, Köxüz
aracýlýðýyla bir kez daha yayýnlanmasýnýn yerinde olacaðýný düþündüm.

Gün Zileli
10 Mart 2006

Kronstadt Ayaklanmasý

Anton Ciliga

çeviren: Gün Zileli

Troçki ile Wendelin Thomas (1918'de Alman donanmasýndaki ayaklanmanýn
liderlerinden ve Moskova Davalarýný araþtýran Amerikan Komitesi'nin
üyelerinden biri) arasýndaki mektuplaþmalar, 1921 yýlýndaki Kronstadt
olaylarýnýn tarihsel önemi konusunda geniþ çaplý uluslararasý bir tartýþmaya
neden oldu. * Bu bile olayýn önemini göstermektedir. Diðer yandan, bugün
Kronstadt'a gösterilen özel ilgi tesadüfi deðildir; 17 yýl önce Kronstadt'da
olanlarla, son zamanlardaki Moskova mahkemeleri arasýnda doðrudan bir
baðlantý olduðu son derece açýktýr. Bugün Rus devriminin liderlerinin
öldürüldüklerine tanýk oluyoruz; 1921'de ise devrimin tabanýný oluþturan
kitleler katliama uðratýlmýþlardý. Eðer bu liderler, Kronstadt denizcilerini
ve Rusya'nýn her yanýndaki iþçileri, silahlý güçle susturmasalardý, bugün,
Ekim Devrimi'nin liderlerinin itibardan düþürülmesine ve baský altýna
alýnmasýna karþý halktan en küçük bir protesto gelmemesi mümkün olabilir
miydi?

Troçki'nin Wendelin Thomas'a yanýtý, onun ne yazýk ki -Ekim Devriminin
Stalin'le birlikte, Kronstadt zulmüyle iliþkili hayatta kalmýþ iki
liderinden biridir- hâlâ geçmiþe objektif bakmayý reddettiðini
göstermektedir. Ayrýca, makalesinde "Kronstadt hakkýnda çok fazla gürültü
koparýlýyor" diyerek iþçi kitleleriyle kendisi arasýnda o zaman yaratmýþ
olduðu uçurumu daha da büyütmüþtür; 1921'de onlarýn bombalanmasý emrini
verdikten sonra Troçki bugün bu insanlarý "saçlarý pezevenklere benzeyen ve
þýk geniþ pantolonlar giyen bütünüyle ahlak dýþý unsurlar" diye tanýmlamakta
duraksamamaktadýr.

Hayýr! Bürokratik kibirin kokusunu taþýyan bu çeþit suçlamalarla büyük Rus
Devriminin derslerine yararlý bir katkýda bulunulamaz.

Ýhtilalin sona erdirilmesi konusunda Kronstadt'ýn etkisini tahlil etmek için
her türlü kiþisel çýkýþtan kaçýnýlmalý ve üç temel soru üzerinde doðrudan
yoðunlaþýlmalýdýr:

1) Kronstadt ayaklanmasýnýn ortaya çýkmasýna neden olan genel koþullar
neydi?

2) Hareketin hedefleri neydi?

3) Ayaklanma teþebbüsü, bu hedeflerin gerçekleþtirilmesinde ne gibi araçlar
kullandý?

1920-21'de Kitleler ve Bürokrasi

1920-21 kýþýnda Rus Devriminin son derece kritik bir aþamadan geçtiðini
bugün herkes kabul etmektedir. Polonya'ya saldýrý, Varþova önlerinde
yenilgiyle sonuçlanmýþ, Batý'da sosyal devrim patlak vermemiþ, açlýk ve
kargaþalýk bütün ülkeyi kaplamýþtý. Burjuva restorasyonu tehlikesi ihtilalin
kapýsýný çalýyordu. Krizin bu anýnda ihtilalci kamp içinde varolan farklý
sýnýflar ve pratiklerin herbiri çözüm olarak kendi çözümlerini sunuyorlardý.

Sovyet Hükümeti ve Komünist Partisi'ndeki üst kesim kendi çözümleri olarak
bürokrasinin gücünü arttýrmak þeklindeki politikayý uyguluyorlardý. Þimdiye
kadar Sovyetlerde kontrolü ele geçiren iktidarlarýn sembolü olan "Yürütme
Komiteleri", sýnýf diktatörlüðünün yerine parti diktatörlüðünü koymuþlar,
hatta parti içindeki otoriteyi bile üyelerden kadrolara aktarmýþlar,
iþçilerin biricik gücü olan fabrikadaki egemenlikleriyle, bürokrasinin
iktidarýnýn yer deðiþtirmesini saðlamýþlardý. Bütün bunlar "ihtilalin
kurtarýlmasý" adýna yapýlmýþtý. Bu, Buharin'in, bunun bir "proletarya
Bonapartizmi" olduðunu ileri sürdüðü dönemdi. Ona göre bu, burjuva
karþý-devrimine karþý mücadeleyi kolaylaþtýrmak üzere proletaryanýn "kendi
kendisini sýnýrlamasý"ydý. Burada komünist bürokrasinin kendi kendisine
atfettiði hemen hemen muazzam mesih rolünü görmemek mümkün deðildir.

Komünist Partisi'nin IX. Kongresiyle X. kongresi arasýndaki bir yýl bu yeni
politikanýn koruyuculuðu altýnda geçti. Lenin bu politikayý kararlý bir
þekilde sürdürdü. Troçki, ona övgüler düzdü. Bürokrasi, ihtilalin proleter
karakterini tasfiye ederek burjuva restorasyonunu . . . önlemiþti.

Parti içinde oluþan Ýþçi Muhalefeti, yalnýzca partinin kendi içindeki
proletarya fraksiyonlarý tarafýndan desteklenmiyor, ayný zamanda örgütsüz
geniþ iþçi kitleleri ve Kronstadt ayaklanmasýndan kýsa bir süre önce
baþlayan Petrograt iþçilerinin genel grevi tarafýndan da destekleniyordu ve
sonuç olarak ayaklanmanýn bizzat kendisi, kendi baþarýlarýný yýkanlarla
"üçüncü bir el daha oynamak" konusunda az çok netleþmiþ olan kitlelerin
isteklerini bütünüyle ifade ediyordu. Ukrayna'da Mahno tarafýndan liderlik
edilen yoksul köylülerin hareketi benzer koþullarda sonuç olarak benzer bir
direniþ gösteriyordu. Eðer 1920-21 yýllarýný bugün elimizde bulunan tarihi
malzemenin ýþýðýnda deðerlendirecek olursak, ekonomik örgütsüzlük nedeniyle
açlýk ve bitkinlik içine düþmüþ bu daðýnýk kitlelerin, bütün bunlara raðmen
kendi politik ve toplumsal pozisyonlarýný güçlendirmenin ve ayný zamanda
kendilerini bürokrasiye ve burjuvaziye karþý savunmanýn formülü olarak bu
yola gidip direniþe geçtiklerini görürüz.

Kronstadt'ýn Programý

Biz, Troçki gibi, bazý açýklamalarla yetinmeyecek, okuyucularýn bir çözüme
ulaþmalarýna hizmet etmek üzere Kronstadt hareketinin bir programýný
sunacaðýz. Bu programý, onun tarihi öneminin büyüklüðü nedeniyle tam olarak
yayýnlýyoruz. Bu program 28 Þubat günü "Petropavlovsk" savaþ gemisinin
denizcileri tarafýndan ortaya kondu ve sonradan bütün Kronstadt iþçileri,
askerleri ve denizcileri tarafýndan kabul edildi.

"Gemilerin mürettebatý genel toplantýsý tarafýndan seçilen sorumlularýn
Petrograt'daki durum üzerine raporunu dinleyen bu toplantý aþaðýdaki
kararlarý almýþtýr:

1. Anlaþýlýyor ki, þimdiki Sovyetler, iþçilerin ve köylülerin isteklerini
dile getirmemektedir. Sovyet seçimleri, bütün iþçiler ve köylüler için özgür
seçim propagandasý ve gizli oy kullanma temelinde yeniden organize
edilmelidir.

2. Ýþçilere ve köylülere, anarþistlere ve sol sosyalist partilere basýn ve
konuþma özgürlüðü verilmelidir.

3. Ýþçi sendikalarý ve köylü örgütleri için toplantý özgürlüðü güvence
altýna alýnmalýdýr.

4. Ýþçilerin, kýzýl ordu askerlerinin, Petrograd, Kronstadt ve Petrograd
bölgesi denizcilerinin Partili olmayanlar konferansý, 10 Mart 1921
tarihinden geç olmamak üzere toplantýya çaðrýlmalýdýr.

5. Ýþçi ve köylü hareketiyle baðlantý içindeki bütün iþçi, köylü, asker ve
denizci mahkumlara olduðu kadar bütün sosyalist partilerden politik
mahkumlara özgürlükleri geri verilmelidir.

6. Toplama kamplarýnda ve hapishanelerde tutulanlarýn davalarýna bakmak
üzere bir komisyon seçilmelidir.

7. Hiçbir partiye, fikirlerinin propagandasýnda özel ayrýcalýklar
verilemeyeceði ya da bu amaçla hükümetten mali destek saðlanamayacaðý için
bütün "politik bölümler"* ilga edilmelidir. Bunlarýn yerine hükümet
tarafýndan finanse edilen ve yerel olarak seçilen kültürel ve eðitsel
komisyonlar kurulmalýdýr.

8. Derhal bütün "zagryaditelniye otryadi"ler* ilga edilmelidir.

9. Saðlýða zararlý iþlerde çalýþanlar hariç, bütün iþlerde ücret eþitliði
saðlanmalýdýr.

10. Bütün ordu dallarýndaki komünist savaþ bölümlerinin yanýsýra, fabrika ve
atölyelerde görev baþýnda bulunan komünist muhafýzlar ilga edilmelidir.
Böyle muhafýzlar ya da askeri bölümler gerekli bulunduðu taktirde bu
bölümler askerlerce atanmalý ve fabrikalarda iþçilerin kararýna göre
belirlenmelidir.

11. Köylülere, emek kiralamaksýzýn, kendi araçlarýyla topraklarýný iþleme ve
hayvanlarýný yetiþtirme hakký konusunda tam özgürlük tanýnmalýdýr.

12. Bütün ordu dallarýnýn olduðu kadar yoldaþlarýmýz olan askeri
kursanti'lerin de* çözümlerimizi benimsemeleri talep olunur.

13. Basýnýn, önerilerimize en geniþ yeri vermesi talep edilir.

14. Hýzla, bir kontrol komisyonunun atanmasý için harekete geçilmelidir.

15. Emek kiralamayan zanaatçý üretimine izin verilmelidir. "

Bu basit formülasyonlar, kuþku yok ki, yetersizdir ama onlarýn hepsi Ekim
Devriminin ruhuyla ortaya çýkmýþlardýr; ve bu önerilerle 1917
kamulaþtýrmalarýna yol gösteren düþünceler arasýnda sýký bir baðýn var
olduðunu söylemek kesinlikle iftira olmayacaktýr.

Pratikte hâlâ büyük bir geniþlikle uygulanabilirlik olanaðý bulduðunu
gösteren bu canlý öneriler ilkesel bir derinlik taþýrlar. Gerçekte, 1921'de
Lenin'e karþý muhalefet eden biri 1938'deki Stalin rejimine karþý muhalefet
edebilir. Dahasý var: Stalin rejiminin Troçki'nin kendisine karþý
suçlamalarý, gerçekte, yalnýzca, Kronstadt'a karþý suçlamalarýn ürkek bir
tekrarýdýr. Ayrýca, bütün sosyalistlerin bürokratik oligarþiye karþý
Kronstadt ve Ýþçi Muhalefeti'nin dýþýnda getirebildikleri baþka bir
programlarý var mýdýr?

Bu önerilerin Petrograd ve Kronstadt hareketleri arasýnda var olan yakýn
iliþkiyi gösterdiði açýktýr. Troçki'nin, Kronstadt hareketinin
karþý-devrimci doðasý efsanesini doðrulamak için Petrograd iþçilerini
Kronstadt'a karþý gösterme teþebbüsü Troçki'nin kendisine karþý dönmektedir;
1921'de Troçki, Lenin'in Kronstadt'a sempati gösteren parti içindeki ve
dýþýndaki kitleleri suçlamasýnýn ve partide ve sovyetlerde demokrasinin
baský altýna alýnmasýný mazur göstermesinin gereklilik olduðunu ileri
sürmektedir. Bu yüzden o, o sýrada silahlý direniþe geçmemiþ olsalar da
Petrograd iþçilerinin ve muhalefetin Kronstadt'a büyüyen bir sempatilerinin
olduðu konusunda en ufak bir þey kabul etmemektedir.

Troçki'nin sonraki "ayaklanma, ayrýcalýklý ücretler ele geçirme isteminden
esinlenmiþtir" iddiasý daha da sakattýr. Bu iddia, ücretleri diðerlerinden
çok daha iyi olan Kremlin'deki ayrýcalýklý insanlardan biri tarafýndan,
önerilerinin dokuzuncu maddesinde ücretlerin eþitliðini kesin bir þekilde
talep eden insanlara karþý, ayný silahýn kullanýlmasýna cüret edilerek
ortaya atýlmaktadýr! Bu ayrýntý da, Troçki'nin bürokratik körlüðünün had
safhadaki þifa bulmazlýðýný ortaya koymaktadýr.

Troçki'nin makaleleri, Parti Merkez Komitesi tarafýndan uzun süre önce
yaratýlan efsaneden en ufak bir ayrýlýk göstermemektedir. Troçki'nin
1923'den beri bürokratik yozlaþmaya ve ihtilali bütün sol kanat unsurlardan
yoksun býrakan yeni "tasfiyelere" katýlmaya devam etmeyi reddeden
uluslararasý iþçi hareketi içinde hiçbir itibarý yoktur. Onun, Stalin'in
iftira ve cinayetlerine karþý savunulmasý haklýdýr. Ama bütün bunlar, ona,
1921'deki iþçi kitlelerini aþaðýlama hakký vermez. Tersine! Herkesten daha
fazla Troçki, Kronstadt insiyatifinin yeni bir deðerlendirmesini yapmalýdýr.
Büyük tarihi deðeri olan bu insiyatif, bürokrasi tarafýndan yapýlan ilk
kanlý "tasfiyeye" karþý mücadele içinde, tabandaki militanlar tarafýndan
ortaya konan bir insiyatiftir.

Trajik 1920-21 kýþý sýrasýnda Rusya'nýn iþçilerinin tavrý engin bir
toplumsal içgüdüyü ortaya koymuþtur; ve yalnýzca ihtilalin yoðun bir
aþamasýnda olmakla kalmayýp, ayný zamanda ihtilalin ölümcül bir tehlike
içinde bulunduðu Rusya'nýn iþçi sýnýfý asil bir kahramanlýktan
esinlenmiþtir. Þurasý bir gerçektir ki, ne Kronstadt savaþçýlarý, ne de
komünist saflar, o kýþ, 1917'deki, 1919'daki ayný ihtilalci enerjiyle bir
araya gelememiþlerdir, fakat 1921'in Rusya'sýnda sosyalizm ve ihtilal
duygularýna taban tarafýndan sahip çýkýlmýþtýr. Onlarýn muhalefeti, Lenin'e
ve Troçki'ye, onlarla uyum içindeki Stalin'e, Zinovyev'e, Kaganoviç'e ve
bürokratik kadrolarýn çýkarlarýna hizmet eden diðer sorumlulara karþýydý.
Ýþçiler, bürokrasinin zaten tasfiyeye giriþtiði sosyalizm için mücadele
ettiler. Bu, bütün sorunun temel noktasýdýr.

Kronstadt ve N. E. P.

Ýnsanlar genellikle Kronstadt'ýn NEP'i zorladýðýna inanýrlar. Bu büyük bir
hatadýr. Ýþçileri savunmayý dile getiren Kronstadt önerisi, yalnýzca
Devletin bürokratik kapitalizmine karþý deðildi, ayný zamanda özel
kapitalizmin restorasyonuna da karþýydý. Bu restorasyon talebi - Kronstadt
ona karþý muhalefetteydi- kapitalizmi bir politik demokrasi rejimiyle
birleþtiren sosyal demokratlar tarafýndan ortaya atýlmýþtý. Ve Troçki'yle
Lenin, kapitalizmi NEP biçimiyle (fakat politik demokrasi olmaksýzýn) geniþ
ölçüde realize ettiler. Kronstadt önerisi, küçük endüstride ve tarýmda
ücretli emeðin kullanýmýna karþý olduðunu açýklamýþtý. Bu öneri ve hareketin
altýnda yatan, proletaryanýn ve tarým iþçilerinin, devrimi sosyalizme doðru
ilerletmek için ülke emekçilerinin en yoksul kesimiyle ittifak arama
çabasýdýr. Öte yandan NEP, proletaryaya karþý köy üst tabakasýyla
bürokrasinin birliðidir; O, sosyalizme karþý, devlet kapitalizminin özel
kapitalizmle ittifakýdýr. Nasýl, Hitler tarafýndan baþarýlan Versay
Anlaþmasýnýn iptali, Avrupa öncü iþçilerinin sosyalizm programlarýna
karþýysa, NEP de Kronstadt'ýn taleplerine öyle karþýdýr.

Son olarak, kamuoyunda dolaþan bir suçlamanýn üzerinde durmamýza izin
verilsin: Kronstadt gibi bir eylem dolaylý olarak karþý-devrimci güçlerin
yolunu açabilir. Gerçekte karþý-devrimin ihtilali yýkabilmesi onun iþçi
demokrasisinde kendine ayak basacak bir yer bulmasýyla mümkün olabilirdi;
fakat kesindir ki, devrim bozguna uðramýþtýr ve o, liderlerinin politikasý
nedeniyle bozguna uðramýþtýr. Kronstadt'ýn bastýrýlmasý, iþçi demokrasisinin
ve Sovyetlerin, Rusya Komünist Partisi tarafýndan baský altýna alýnmasý,
proletaryanýn endüstrinin yönetiminden tasfiye edilmesi ve NEP'e yöneliþ
zaten ihtilalin ölümünü ortaya koymaktadýr.

Bu, tam da devrim sonrasý toplumun iç savaþýn sonunda iki temel gruba
bölündüðü bir dönemde oldu: Ýþçi kitleleri ve bürokrasi. Rus devriminin
sosyalist ve enternasyonal istekleri boðuldu; onun içinde milliyetçi,
bürokratik ve devlet kapitalisti eðilimler geliþti ve kendini
saðlamlaþtýrdý.

Bu noktadan ilerleyerek ve bu temelde her yýl gittikçe daha net olarak
ahlakýn Bolþevik reddiyesi öylesine sýk bir þekilde ortaya çýktý ki, bu,
Moskova duruþmalarýna varan bir geliþmeyi getirdi. Eþyanýn amansýz mantýðý
kendini gösterdi. Devrimcilik yalnýzca lafta kalýrken fiiliyatta reaksiyonun
ve karþý-devrimin talebi yerine getirilmiþ oldu. Onlar, kaçýnýlmaz olarak
yalana, iftiraya aldatmacaya baþvurmak zorunda kaldýlar. Yalanýn
genelleþtirildiði bir sistem, Bolþevik Parti'nin sosyalizmden ve
proletaryadan ayrýlmasýnýn sebebi deðil, sonucudur.

Bu ifadeyi doðruladýðý için, Sovyetler Birliði'nde tanýþtýðým Kronstadt'dan
insanlarýn tanýklýklarýndan alýntý yapmalýyým. Dch, bana 1932 yýlýnda þöyle
demiþti:

"Kronstadt'lýlar mý? Onlar tamamen haklýdýr; onlar Petrograd iþçilerini
savunmak için aracýlýk yaptýlar; onlarla anlaþmak yerine Lenin ve Troçki'nin
inisiyatifi trajik bir yanlýþ yöneliþ içindeydi ve Kronstadt'a karþý savaþ
açtýlar. "

Dch, 1921'de Petrograd'da partisiz bir iþçiydi ve ben kendisini tanýdýðýmda,
Verkhne-Uralsk'da bir Troçkist olarak politik tecrit içinde bulunuyordu.

"1921 Kronstadt'ýnda yaþayan nüfusun 1917 Kronstadt'ýnkinden toplumsal bakýþ
açýsý olarak bütünüyle farklý olduðu görüþü bir mittir. " görüþünü bana
hapishanede ifade eden Petrograd'lý Dv ise 1921'de Komünist gençliðin bir
üyesiydi ve 1932'de bir "desist" olarak* hapsedilmiþti.

Ben de Kronstadt isyanýnýn en etkili unsurlarýndan birini tanýma fýrsatý
bulmuþtum. Bu kiþi eski bir gemi mühendisiydi, 1917'den beri komünistti, iç
savaþ sýrasýnda Volga'nýn bir bölgesinde bir Çeka grubunu yönetmekte aktif
rol almýþtý ve kendini 1921'de Kronstadt'da "Marat" (eski adý
"Petropavlovsk") adlý bir savaþ gemisinde politik komiser olarak bulmuþtu.
1930'da onu Leningrad'da hapishanede gördüðüm zaman, Solovietski Adalarýnda
sekiz yýl geçirmiþti.

Mücadele Yöntemleri

Kronstadt iþçileri, bürokrasinin reaksiyoner eðilimlerine karþý mücadelede
ihtilalci hedefleri izlediler ve dürüst, temiz yöntemler kullandýlar. Tam
tersine, bürokrasi ise, onlarýn hareketine nefret dolu iftiralarda bulundu,
harekete general Kozlovski tarafýndan liderlik edildiðini iddia etti.
Gerçekte, Kronstadt'lýlar, hükümet sorumlularýyla, yayýnladýklarý
bildirideki sorunlarý, yoldaþlar gibi tartýþmak konusunda dürüst bir
içtenliðe sahiplerdi. Herþeyden önce, onlarýn eylemleri savunma
karakterindeydi - bu nedenden dolayý Kronstadt'ýn karþýsýndaki kýyýda
bulunan Oranienbaum'u zamanýnda iþgal etmediler.

Petrograd bürokrasisi baþýndan itibaren, Kronstadt'daki bir kýsým komiser
-bunlardan bir teki bile kurþuna dizilmemiþtir- tutuklandýðý için,
denizcilerin, kýzýl ordu askerlerinin ve Kronstadt iþçilerinin Petrograd'da
yaþayan ailelerini tutuklayarak bir rehine sistemini yürürlüðe koymuþtur.
Ailelerin rehin alýndýðý haberi, Kronstadt'a, uçaklardan atýlan bildiriler
aracýlýðýyla duyurulmuþtur. Kronstadt, 7 Mart tarihinde yanýtýný radyoyla
duyurmuþtur: "Onlar, böylesine bir eylemi ortaya koyan Petrograd'ý, nefret
ve mutsuzluða yolu açarak yerine getirseler bile, taklit etme arzusunda
deðildirler, bu eylem her türlü bakýþ açýsýndan, son derece utanç verici ve
son derece korkakçadýr. Tarih, henüz benzer bir uygulama tanýmamýþtýr. " (7
Mart 1921, Kronstadt Ýhtilalci Komitesinin Ýzvestia'sý). Yeni yönetici klik,
baþlayan sosyal mücadelenin önemini, onu iþçilerden ayýran sýnýf
uzlaþmazlýðýnýn derinliðini, Kronstadt "isyancýlarý"ndan çok daha iyi
anlamýþtý. Ýþte, gerileme dönemine girmiþ olan ihtilallerin trajedileri
burada yatmaktadýr.

Fakat Kronstadt, askeri çatýþmaya zorlanýrken bile hâlâ, o zamandan beri
Rusya'nýn gelecekteki sosyalizminin programý olarak kalan "üçüncü devrim"
için güçlü bir program formüle etmenin yollarýný arýyordu. *

Sonuç Yerine

Rusya'da ve Avrupa'da 1921'in baþýnda sosyalizm ve kapitalizm; burjuvazi ve
proletarya güçleri arasýnda var olan iliþkinin Rus devriminin sosyalist
geliþmesi için mücadelenin yenilgiye mahkum olmasýna yol açtýðýný düþünmek
için sebepler vardýr. Bu koþullarda kitlelerin sosyalist programý galip
gelemezdi: Onun galibiyeti, karþý-devrimin zaferinin açýkça ilan edilmesine
ya da dejenerasyonun (gerçekte olan da buydu) kamufle edilmesine baðlýydý.

Fakat Rus devriminin böyle bir geliþme yolu izlemiþ olmasý ilkesel planda,
iþçi kitlelerinin çabalarýnýn ve programýn tarihi önemini en ufak bir
þekilde azaltmaz. Tam tersine, bu program, baþlayacak ihtilalci sosyalist
geliþmede yeni bir dönemden hareket eden bir yapýdadýr. Gerçekte, her yeni
ihtilal, bir öncekinin baþladýðý temelde geliþmez, fakat öncekinin ölümcül
bir sapmaya uðradýðý noktadan baþlar.

Rus devriminin dejenerasyonu deneyi, bir kere daha uluslararasý sosyalizmin
vicdanýnýn önüne son derece önemli bir sosyolojik problemi getirmiþtir. Daha
önceki Fransýz ve Ýngiliz devrimlerinde olduðu gibi, Rus devriminde de
ihtilalci güçler bitkin düþerken niçin ihtilalci partinin kendi araçlarýyla
("tasfiye" gerçekte onun sol kanat unsurlarýna uygulanýr) karþý-devrimin
zaferi içerden gerçekleþmektedir?

Marksizm, sosyalist devrimin bir kere baþladýktan sonra ya bütünsel
sosyalizme doðru tedricen geliþmeye devam edeceðine ya da burjuva
restorasyonunun ajanlarýna yenileceðine inanýr.

Rus devrimi, sosyalist devrimin mekanizmasýnýn büsbütün yeni bir problemini
gündeme getirmiþtir. Bu sorun, uluslararasý tartýþmalarýn en önemli konusu
olmalýdýr. Böylesi tartýþmalarda Kronstadt sorunu layýk olduðu yeri alabilir
ve almalýdýr.


* Bu makale, Moskova tasfiye davalarýnýn yeni ortaya çýktýðý bir sýrada,
1938 yýlýnda yazýlmýþtýr.

* Devlet kurumlarýnýn çoðunda var olan Komünist Parti bölümleri

* Spekülasyona karþý mücaodelede resmi olarak kurulmuþ polis bölümleri.
Fakat gerçekte, iþçilerin memleketlerinden getirdikleri kendi kiþisel
yiyecek içecekleri de dahil olmak üzere aç insanlarýn varýný yoðunu müsadere
etmekte kullanýlmýþlardýr.

* Çarlýk zamanýndaki subay okulundan yetiþme subaylar.

* Sapranov'un "Demokratik Merkeziyetçiler" grubunun bir üyesi.

* Kronstadt üzerine bu tarihi günler hakkýnda önemli dökümanlar içeren
kapsamlý bir çalýþma Ida Mett tarafýndan derlenmiþtir. Onun basýlan
çalýþmasý, kanýmca, þimdi geliþmekte olan uluslararasý tartýþmalarýn
katkýlarýný da içine almalýdýr. (Bunlar, Amerika'da International Review'da
basýlmýþtýr- ed.)


[Kaynak:
http://www.koxuz.biz/index.php?option=com_content&task=view&id=493&Itemid=41]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center