A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) [Medya] Mehmet Tarhan: "Sivil Hapis Cezasýna Çarptýrýlmýþ Oldum"

Date Fri, 10 Mar 2006 20:18:24 +0100 (CET)


Total retçi Tarhan anlatýyor: "Askeri cezaevi sivil gözlerden uzak, kontrol
olmadýðý için keyfiyetle yönetiliyor. Vicdani reddi anlatan Tolstoy kitabý
popüler. Askerler vicdani reddi merak ediyor, konuþuyor. Tutuklu
ailelerinden genelde destek gördüm."
BÝA Haber Merkezi - 10/03/2006
Tolga KORKUT BÝA (Ýstanbul) - "Tahliye olmam özgür olmam
anlamýna gelmiyor. Büyük ihtimalle firari konuma düþeceðim. Sivil hayatta
hapsedilme cezasýna çarptýrýlmýþ durumdayým."
Askeri Yargýtay'ýn kararýyla Sivas Askeri Cezaevi'nden tahliye olan total
retçi Mehmet Tarhan, böyle diyordu görüþmemizin sonunda.

Tarhan'la yaþadýklarýný, askeri cezaevini, tutuklu, mahkum askerlerin ve
ailelerinin vicdani redde yaklaþýmýný konuþtuk.

"Askeri cezaevi kontrol edilmediði için keyfiyetle yönetiliyor"

Tarhan, askeri cezaevinin "tamamen sivil gözlerden uzak" olduðunu söylüyor.

"Kontrol dýþý, kamp gibi bir yer. Kontrol edilemediði için de tamamen
keyfiyetle yönetilen bir yer."

Tarhan Sivas Askeri Cezaevi'nde tutulduðu süre boyunca, haklarýný elde
edebilmek için birden çok açlýk grevi yapmýþtý. Tarhan'a yine birden çok
hücre cezasý verildi. Askeri cezaevine konulduðu ilk günlerde kötü muamele
gördü, gaspa uðradý; Ýnsan Haklarý Derneði bu olayla ilgili bir rapor
hazýrladý. Olayla ilgili dava askeri mahkemede baþladý. Cezaevinin o
dönemdeki iki yetkilisi görevi kötüye kullanmaktan, iki hükümlü asker de,
yaðmadan yargýlanýyor.

"Rütbelilerle iliþkiler kötüydü" diyor Tarhan. "Cezaevinde görevli olan
askerler de genelde yarý mahkum gibiydiler."

Askerler vicdani reddi konuþuyor

Tolstoy'un vicdani reddi anlattýðý kitabý "Tanrýnýn Egemenliði
Ýçinizdedir"in cezaevinde popüler bir kitap olduðunu söylüyor Tarhan.

"Vicdani reddi merak ediyorlar, konuþuyorlardý.

"Rütbeliler arasýnda, benim söylediklerimi, yaptýklarýmý anladýklarýný iddia
edenler vardý. Ama sanýrým vicdani reddi kendi yaþamlarýnda bir yere
koyamýyorlardý. Bir tür çekingenlik, iletiþimden korkmak vardý. Ýletiþimin
sonrasýnda da ajite olmaktan 'yoldan çýkmaktan' korkuyorlardý sanki."

"Haklýsýn, ama kendine yazýk ediyorsun"

Tutuklu, hükümlü askerlerin ailelerinin kendisini desteklediðini anlatýyor
Tarhan.

"Ters bir tepki almadým.Genelde destek gördüm. Vicdani retle ilgili bilgisi
olmayan insanlar bile 'Doðru söylüyorsun, haklýsýn. Ama kendine yazýk
ediyorsun' diyorlardý. En olumsuzu buydu. Ama bunlar da çok azdý."

Tarhan, Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nin (AÝHM) Osman Murat Ülke kararýný
da anýmsatarak vicdani retle ilgili bakýþýn deðiþtiðini söylüyor; askeri
cezaevinden bir örnek veriyor.

"Vicdani ret, eskiye göre daha görünür hale geldi. Ýnsanlar hukuksal
dayanaðý olduðuna biraz daha ikna olmaya baþladýlar. Böylece daha talepkar
olabildiler. Tutuklulardan birinin ailesi, artýk oðullarýnýn askerlik
yapmayacaðýna inanýyordu. Ýnsanlar biraz da Avrupa Birliði süreciyle bu iþin
olacaðýný düþünmeye baþladý. Tartýþma profesyonel askerliðe doðru kayýyor."

"Daha yaygýn, anlaþýlýr bir dile ihtiyaç var"

Cezaevinde geçen sürenin kendinde neler deðiþtirdiðine dair, "Bakýþýmý
deðiþtirdi" diyor Tarhan.

"Ne kadar kentsoylu ve insanlardan uzak bir dile hapsolduðumuzu, aslýnda
konuþamadýðýmýzý anladým. En önemlisi bu. Kýsýtlý bir çevrede, hep ayný
konularda, az sayýda ve simgesel cümleler kurarak konuþuyoruz."

Bunun yaþamdaki pratik karþýlýðýysa, açlýk grevindeyken, bir askere ne
yaptýðýný, vicdani reddin ne olduðunu anlatmaya çalýþýrken yaþadýklarý.

"Anlatýrken çok örnek vermem gerekiyordu. Ve bu örneklerin ortalama bir
hayattan olmasý gerekiyordu. Vicdani reddi anlatýrken, daha yaygýn ve
anlaþýlýr dile ihtiyacýmýz olduðunu gördüm."


[Bianet Haber Sitesi'nden alýnmýþtýr:
http://www.bianet.org/2006/03/10/75714.htm]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center