A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) [Medya] Chomsky: Nükleer savaþ tehdidi arttý

Date Wed, 8 Mar 2006 22:39:13 +0100 (CET)


Massachusetts Institute of Technology'de dil bilimi profesörü olan,
çaðýmýzýn önde gelen muhalif düþünürlerinden Noam Chomsky 2005 yýlýný BBC'ye
deðerlendirdi.
BBC muhabiri George Arney'in sorularýný yanýtlayan Noam Chomsky, Amerika
Birleþik Devletleri ve Ýngiltere'nin Irak politikasýna sert eleþtiriler
yöneltti.
Noam Chomsky ayrýca dünyada bir nükleer savaþ tehlikesi bulunduðuna dikkat
çekti.
Chomsky'nin, George Arney'nin sorularýna verdiði yanýtlar þöyle:

George Arney: 2006 yýlýnda dünyayý bekleyen en büyük tehlike sizce ne?

Noam Chomsky: Ýnsanlýðýn artýk varlýðýný tehdit eden bir düzeye gelen ve ne
yazýk ki kimsenin pek fazla tartýþmadýðý en büyük tehlike, bir nükleer savaþ
olasýlýðý. Robert McNamara gibi bir kiþi 'Kýyamet Yakýnda' baþlýðýyla bir
makale yayýnladý. Amerika'nýn önde gelen askeri stratejistleri, ülkenin en
muhafazakar dergilerinde felaket riskinin arttýðýný tartýþýyorlar. Bu
tartýþmalarýn hýzlanmasýna neden olan, ABD silahlý kuvvetlerinde görülen
dönüþüm. Silahlý kuvvetlerin saldýrý amaçlý silahlanma kapasitesinde büyük
bir artýþ var. Buna uzayýn askerileþtirilmesi de dahil.

Önde gelen uzmanlarýn da iþaret ettiði gibi, bu dönüþüm, Amerika'nýn
potansiyel karþýtlarýný da saldýrý amaçlý silah kapasitelerini güçlendirmeye
itiyor. Ruslar, Bush yönetiminin Washington'da iktidara gelmesinden bu
yana, nükleer yeteneðini büyük ölçüde arttýrdý. Çin de ayný þeyi yapýyor.
Ve, bu yeni nükleer silahlar büyük ölçüde otomatik uyarý sistemlerine baðlý.
Stratejik analiz yazýlarýnda her an bir kaza olabileceðine iþaret ediliyor.
ABD'deki sistemlerin sürekli yanlýþ alarm verdiðini ve bir füzenin otomatik
olarak ateþlenme tehlikesinin insan müdahalesiyle önlendiðini biliyoruz.
ABD'nin karþýtlarýnýn sistemleri ise daha az güvenli ve bir kaza çýkma
olasýlýðý yüksek. Bütün bunlardan dolayý nükleer savaþ tehlikesinin giderek
büyüdüðünden bahsetmek hiçbir þekilde felaket tellallýðý deðil.

George Arney: Bir nükleer savaþ tehlikesinden kaygý duyuyorsunuz. Fakat ayný
zamanda, Irak savaþýna da en güçlü þekilde karþý çýkanlardan birisiniz. Bu
bir çeliþki deðil mi? Çünkü, istihbarat raporlarý belki yanlýþ çýktý ama,
George Bush ve onu destekleyen Tony Blair'in, Saddam Hüseyin'in eline
nükleer silah geçirebileceði korkusuyla Irak'a saldýrdýðýndan da kimse kuþku
duymuyor.

Noam Chomsky: Evet bu, onlarýn iddialarý. Fakat iþgalden birkaç ay sonra bu
iddialarýndan vazgeçmek zorunda kaldýlar. Irak iþgalinin nükleer silahlarýn
yayýlmasý tehdidini, terör tehdidini arttýracaðý önceden tahmin edilmiþti.
Bu tahminlerin þimdi doðru çýktýðý görülüyor. Nükleer silahlarýn yayýlmasý
açýsýndan bakacak olursak, iþgal, herhangi bir potansiyel ABD karþýtýna
birþey öðretti: Onlarýn da nükleer silah geliþtirmesi gerekiyordu. Aksi
takdirde, ABD ve Ýngiltere onlarý da savunmasýz görerek, bu karþýtlara
saldýrabilirdi. Ýþte Irak'ýn iþgalinden bazýlarý bu dersi çýkarttýlar.

George Arney: O zaman, acýmasýz bir diktatörün eline nükleer silah
geçirmesini önlemek için askeri güç kullanýlmasý hiçbir koþul altýnda haklý
görülemez mi?

Noam Chomsky: Sorunuz, iþgal amacýnýn acýmasýz bir diktatörün eline nükleer
silah geçirmesini önlemek için düzenlendiði varsayýmýna dayanýyor. En baþtan
itibaren buna iþaret eden bir kanýt yoktu. Þimdi de biliyoruz ki, bu
gerekçe tamamen uydurmaydý. Bu acýmasýz askeri iþgal bambaþka nedenler
yüzünden gerçekleþtirildi.

Þimdi medya Bush'un Irak'a demokrasi götürme misyonu nedeniyle Irak'ý iþgal
ettiðimizi söylüyor. Batý'nýn ezberi bu. Ama baþka yerlerde insanlar bu
ezberi kabul etmiyor. Örneðin, Bush Washington'da kutsal misyonunu
açýkladýðý sýrada Baðdat'ta bir anket yapýldý. Ýnsanlara ABD'nin Irak'ý
neden iþgal ettiði soruldu. Ankete katýlanlarýn sadece yüzde 1'i 'Irak'a
demokrasi getirilmesi' yanýtýný verdi. Yüzde 5, 'Iraklýlara yardým etmek
için' yanýtýný verirken, geri kalanlarýn verdiði yanýt, bizim komplo teorisi
yapmak suçlamasýyla karþýlaþmamak için söylemeye çekindiðimiz, fakat beyni
normal çalýþan herkesin bildiði birþeydi:

ABD ve Ýngiltere, Irak'ýn büyük enerji kaynaklarýnýn kontrolunu ele geçirmek
ve dünyanýn en önemli enerji kaynaklarý bölgesindeki hakimiyetlerini
güçlendirmek amacýyla Irak'ý iþgal etti.

George Arney: Fakat, öyle hedeflenmemiþ olsa da, Irak iþgalinden bazý olumlu
sonuçlar çýktýðý söylenemez mi? Örneðin, bütün kesimlerin katýldýðý
baþarýlý bir seçim yapýldý. Irak þimdi, Saddam Hüseyin döneminden daha iyi
bir yer haline gelmedi mi?

Noam Chomsky: Bu konuda makul bir tartýþma yapabilmek için, herþeyden önve
kendimizi katý Batý doktrininden kurtarmamýz gerekir. Irak iki acýmasýz
rejim altýnda eziliyordu. Bir deðil, iki...Bunlardan biri, hakkýnda
konuþmamýza izin verilen, Saddam Hüseyin'in diktatörlüðü.

Ýkinci acýmasýz rejim ise, ABD ve Ýngiltere tarafýndan yýllarca uygulanan
yaptýrýmlar rejimidir. Bu uygulama, yüzbinlerce insanýn ölümüne, toplumun
yýkýma uðramasýna, tiranýn güçlenmesine ve halkýn, yaþayabilmek için
Saddam'a baðlý olmak zorunda kalmasýna neden olmuþtur.

Eðer yaptýrým rejimi olmasaydý, Saddam da büyük bir olasýlýkla, ABD ve
Ýngiltere tarafýndan desteklenen diðer eþit derecedeki cani ve acýmasýz
diktatör gibi devrilip gitmiþ olacaktý.

Kaynak: http://istanbul.indymedia.org/news/2006/03/107398.php

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center