A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Bil?in?deki Konferans ve Anarþistlerin Egemenlerle G arip Ýþbirliði [en]

Date Mon, 6 Mar 2006 23:31:45 +0100 (CET)


Bil?in?deki Konferans ve Anarþistlerin Kapitalist ve ?Milliyetçi?
Egemenlerle Garip Ýþbirliði
---------------
Son iki gündür Bil?in?de duvara karþý mücadeleyle dayanýþma amaçlý bir
uluslararasý konferans yaptýk. Son 12 aydýr yerel halk komitesi ve AATW
tarafýndan sürdürülen Bil?in?deki duvara karþý birleþik mücadele projesi
tarafýndan örgütlendi.
---------------
Sömürgeci yönetimin normal biçimlerinden çok bir yerleþimci-sömürgecilik
projesine benzese de Ýsrail-Filistin çatýþmasýnýn, özellikle de küresel
kapitalizmin ve yerel (bölgesel) kapitalizmin günümüzdeki aþamasýnda, ?her
zamanki? sömürgecilikle bazý benzerlikleri var. Sömürgesizleþtirmenin ve
küreselleþmiþ kapitalizmin dünyasýnda arda kalan son sömürgeci projelerin de
yok olma baskýsý altýndan olmasýnda garip bir þey yok. Bu, sömürgeci yönün
milliyetçi baský ile karýþmýþ olduðu ve/veya olmaya devam ettiði bölgelerde
de geçerli (Ýrlanda, Türkiye ve Ýsrail/Filistin gibi) ve hala süren
yerleþimci sömürgeciliðinin olduðu yerlerde artan miktarda uluslararasý
baský altýnda (Endonezya ve Ýsrail gibi).

Ýsrail-Filistin çatýþmasý özelinde sömürgeciliðin yerleþimci sömürgeci
niteliði egemen olsa da sömürgesizleþtirme yolundaki ilk adýmlar hala diðer
kapitalist devletlerden kopyalanýyor: ?Ulusal kurtuluþ hareketleri?nin
sürgündeki liderliðiyle uzlaþma.

Diðer bölgelerde olduðu gibi (ve özellikle de yerel ayaklanmayý bastýrmanýn
maliyetinin çok yüksek olduðu Cezayir?de) sürgündeki liderlikle iþbirliði
yapmak ilk seçimdi. Böylece FLN?nin sürgündeki liderliðiyle Fransa
arasýndaki antlaþma gibi [ç.n. ? FLN: 1954?te kurulan Cezayir Ulusal
Kurtuluþ Hareketi] Ýsrail de Filistin Kurtuluþ Örgütü?nün (FKÖ) sürgündeki
liderliðiyle antlaþmaya varmaya çalýþtý. Bununla birlikte
sömürgesizleþtirilmiþ ülkede yönetimin liderliðe transferi Ýsrail-Filistin
örneðinde iflas etti. Baþarýsýzlýðýn nedeni yerleþimci sömürgeciliði
destekleyen güçlerin tamamen yenilmemesiydi ve ?sömürgesizleþtirme? adýmlarý
çok sýnýrlýydý.

Ýsrail kapitalistlerinin büyük bir kesiminin, onlar için ekonomik bir
sýkýntýya dönüþtüðü için sömürgeci yönetimin sonlandýrýlmasýný istemelerinde
kesinlikle garip bir þey yok. Kapitalist seçkinlerin ? diðer ülkelerde
olduðu gibi ? kendi ülkelerinin baþka ülkelerdeki sömürgeci iktidarýna karþý
mücadele eden radikalleri desteklemesi ve onlarla iþbirliði yapmasý da
imkânsýz deðil. Fakat Ýsrail?in Duvara Karþý Anarþistler (AATW) adlý bir
inisiyatife verdiði destek kulaða biraz garip geliyor. Hele de anarþistlerin
bu konuda kendilerine açýk destek vermemek için oldukça zorlanan medya ile
yoðun bir iþbirliðine girmesi söz konusu olunca? Bunu daha da garipleþtiren
tüm radikal solun, anarþistlerin Bil?in adlý Filistin köyünde yerel halk
komitesiyle beraber her hafta örgütledikleri mücadeleyi takip etmesi.

Ancak sömürgeci durumun ve özellikle de yerleþimci sömürgeciliðin emekçi
insanlarýn kafalarýnýn kapitalist ideoloji tarafýndan
?sömürgeleþtirilmesi?ne karþý mücadeleyi ne kadar zorlaþtýrdýðý
kavrandýðýnda anarþistlerin girdiði bu iþbirliði o kadar garip görünmüyor.

Anti-otoriter anti-kapitalistlerin kendi ülkelerinin egemenlerinin baþka
ülkeler üzerindeki sömürgeciliðine karþý mücadeleleri, sömürgeleþtirilmiþ
ülkedeki halklarýn kurtuluþundan çok kendi halklarýnýn zihinlerinin
sömürgesizleþtirilmesine yarar. (Ki tür ulusal kurtuluþlar dýþsal iktidarý
yerel egemenlerin eline vererek halkýn durumunu genelde daha da
kötüleþtirir)

Ýsrail-Filistin mücadelesindeki garip durum bize Ýsrailli emekçilerin
zihinlerinin özgürleþmesi için nadir bir fýrsat saðladý.

Bu garip durum, bir bakýma, 1967 savaþýndan sonra sömürge haline gelen
Filistin topraklarýnýn sömürgelikten kurtulma sürecinde açýða çýkan bir
kördüðümün sonucudur.

Yarý-baþarýlý bir yerleþimci sömürgecilik projesinin sonlandýrýlmasý temelde
yekpare kapitalist seçkinlerdeki bir kaymadan fazlasýna ihtiyaç duyduðu için
sürgündeki FKÖ?nün liderliði ile iþbirliðinin baþarýsýzlýðý hiç de garip
deðil.

Süreç týkandý, çünkü Ýsrail FKÖ liderliðine 1967 savaþýnda iþgal edilen
yerlerdeki yerleþimci sömürgeci projenin artýklarýna karþý mücadeleyi
býrakmayan daha radikal direniþçilerin yerini alabilmesi için gerekli
iktidar ve kaynaðý vermeyi reddetti. Ýsrail, FKÖ?ye gerekli kaynaklarý
saðlayamadý, çünkü Ýsrail seçkinlerinin iktidar ve çýkar dengelerindeki
deðiþim yeterince radikal deðildi: Yerleþimci sömürgeciliðin devamýný mümkün
görmekte çýkarý olanlar hala çok güçlü.

Leninistler ve Maoistler dâhil soldaki otoriterlerin sömürgelerde veya
Ýsrail-Filistin örneðinde ?ulusal kurtuluþu? yöneten milliyetçi kapitalist
seçkinlerin bir ortaðý olmalarýnda bir sürpriz yok. Bununla birlikte
anti-otoriter ve anti-kapitalist Ýsrail solunun ?Filistin ulusal kurtuluþ?
bölgesindeki gönüllü ortaklar olmalarý bir açýklama gerektiriyor. Bu
ortaklýk, 1960?larda baþladý ve günümüzde AATW içindeki anarþistlerle daha
büyük bir ölçekte devam ediyor.

Bunun nedeninin güçsüz ülkelere duyulan bir sempati hissiyle alakasý yok. Ne
de sömürgeci projenin sonuçlarýndan faydalanmýþ olmanýn yarattýðý suçluluk
duygusuyla alakalý. Bunun nedeni, bizim yerleþimci-sömürgeci projenin Ýsrail
ve Filistin emekçilerinin görüþlerine olumsuz ?katkýsý?ný ve kitlesel
doðrudan eylemin iki taraftaki milliyetçi ideolojileri güçsüzleþtirmesine
katkýsýný anlamamýz.

Ýsrail sermayesinin yerleþimci sömürgeciliðin sonlandýrýlmasýnda çýkarý
olduðunu gören kesimi, gizli anarþistlerden oluþmuyor. Ne de bizim
mesajlarýmýzý beðeniyorlar. Fakat egemen sýnýfýn yerleþimci sömürgeciliði
destekleyen tarafýnýn etkisinin artýþýný engellemek konusunda kaygýlýlar.

Kamuoyunun çoðunluðunu yerleþimci sömürgeci projenin sonlandýrýlmasýný
desteklemesi için çok çaba harcadýlar, fakat bu çoðunluk hala oldukça
kýrýlgan.

Bunun yanýnda bu kesim kitlesel medyaya kamuoyunu ikna etmesi için devasa
yatýrýmlar yapýyor. Bizim birleþik mücadelemizi, medyada yerleþimci
sömürgeciliði gözden düþürecek bir alan açmak için kullanýyorlar ve bizi
doðrudan eylemlerimize ve genel olarak anarþizme yer vererek
?mükâfatlandýrýyorlar?. Medyada artan miktarda olumlu bir imajýmýz çiziliyor
ve bunun sonuçlarý devlet güçlerinin davranýþlarýndan da gözlemlenebiliyor:
þiddetin kademe kademe azalmasý. Ýnanmasý zor olsa da uluslararasý
konferansýmýz sýrasýnda görevde olan en az beþ asker konuþmalarý
dinleyebilmek için yakýna geldiler.

Filistin yönetici seçkinleri ise daha da kötü bir durumda.

FKÖ liderliðinin kýsmi iþbirliði yerleþimci sömürgeci projeden kýsmi bir
geri çekilmeyi saðlayacak sabit bir uzlaþmayý getirmedi. Onlarýn ?yozlaþmýþ
üçüncü-dünya toplum düzenleri? Filistinliler arasýndaki daha radikal öðeleri
bastýrmakta baþarýlý olamadý. Bu baþarýsýzlýk, Ýsrail?i Filistin
egemenlerine sonuç alma yönünde daha da fazla baský yapmasýyla ve Hamas?ýn
iktidara geliþiyle sonuçlandý. Bu ayrýca ayrýlma duvarýnýn rotasý üstündeki
köylerde yaþayanlarýn Filistin liderliðinin duvara karþý mücadeleyi
yönetebileceðine olan umudunu zayýflattý ve bu gerçek onlarý kendi
mücadelelerini kendi kendilerine yürütmeye sevk etti.

Ýsrailli anarþistlerin katýldýðý pek çok yerel mücadele elbette ki bazý
sonuçlar verdi. Ýsrailli göstericilerin birleþik mitinglerdeki varlýðý
devlet güçlerinin göstericileri daðýtmak için kullandýðý þiddeti azalttý.
Ayný zamanda ulusal ve uluslararasý medyanýn dikkatini de çekti. Geçen bir
buçuk yýldaki diðer köylerdeki Bil?in öncesi birleþik mücadeleler bilinirlik
kazandýrmada, sonuçlar elde etmede ve güveni geliþtirmede baþarýlý oldu ve
Bil?indeki birleþik mücadelenin baþlangýcýný saðladý. Bunun yanýnda AATW?nin
Filistin köylülerinin taban guruplarýnýn davetiyle yürüttüðü þu anki
mücadelelerin de baþlamasýný saðladý (Abud, Beit-Sira, Hebron ve diðerleri).

Son iki gündür Bil?in?de duvara karþý mücadeleyle dayanýþma amaçlý bir
uluslararasý konferans yaptýk. Son 12 aydýr yerel halk komitesi ve AATW
tarafýndan sürdürülen Bil?in?deki duvara karþý birleþik mücadele projesi
tarafýndan örgütlendi. Ýktidardaki El Fetih liderliði Ýsrailli anarþistler
dâhil olduðu için duvara karþý mücadeleyi ve þiddetsiz doðrudan eylemleri,
artýþa geçtiklerinde bile, desteklememiþti. Bunu yapmamak için pek çok açýk
nedenleri vardý. Bununla birlikte yavaþ yavaþ dâhil oldular ve hatta onu ele
geçirmeye bile çalýþýlar. Filistin kapitalist seçkinlerindeki iktidar
deðiþikliðinden önce birkaç tanýnmýþ sima haftalýk Cuma gösterilerine gelmek
gibi bazý yollardan katýlým gösterdiler.

Filistin seçkinlerinin duvara karþý halk mücadelesinden genel olarak ve
özellikle de Bil?in?den kâr elde etme çabalarý artarak devam ediyor. Kendi
inisiyatifleri olmamasýna ve yerel komiteler ve Ýsrailli anarþistler
tarafýndan düzenlenmesine raðmen büyük gösterilere birkaç önde geleni
gönderdiler, bir defasýnda ?hükümetleri?nin bir oturumunu Bil?in?de
yaptýlar. Bir keresinde üst rütbede bir yetkili AATW?ye biçimsel bir destek
mesajý gönderecek kadar ileri gitti ve en büyük sürpriz de yerel Hamas
destekçilerinin ve bölgesel liderliðin uzaklýðýný daha fazla koruyamamasý ve
Cuma gösterilerine katýlmasý oldu.

Filistin egemenlerinin az ya da çok yozlaþmýþ kiþiliklerinin ve onlarýn
rakiplerinin katýlýmýna gösterdiðimiz ?tolerans? bir zorunluluk. Yerel halk
komiteleri bile bundan memnun gibi görünmüyor, fakat yerel taban
eylemcilerinin sýnýrlýlýklarýný anlýyorlar ve iktidardaki siyasal seçkinlere
vermeleri gereken ?politik vergiler?in farkýndalar. Böylece gösterilerimize
katýlan Ýsrail-Filistin ve Ýsrail milletvekilleri ?vergilerini? mikrofon
zamaný olarak topladýlar.

Bil?in konferansý, yerel eylemcilerin ve AATW eylemcilerinin yaný sýra
birçok Batý ülkesinden katýlýmcýlara ve daha önemlisi Filistin?in baþka
bölgelerinde yerel mücadeleleri sürdüren insanlara ev sahipliði yaptý:
Güney?de Hebron?dan (Halil) kuzeyde Cenin?e. Ayný zamanda FKÖ?den ve El
Fetih liderliðinden önde gelenler ?vergileri? için geldiler.

Herkesin hazýr bulunduðu bir oturumda FKÖ önde gelenleri tarafýndan (El
Fetih ve diðerleri, Filistin Ulusal Otoritesi?nin eski ve yeni üyeleri) ve
onlarýn yanýnda kendi ülkelerinde ortak mücadelemize destek veren
uluslararasý konuklar da konuþmalar yapýldý. Ayrýca taban eylemcileri kendi
faaliyetlerine dair raporlar sundular. Ana tartýþmalar her biri ayrýlma
duvarý hattýnýn deðiþik bir bölümüne odaklanan çalýþma guruplarýnda yapýldý.
Bunlarda geçmiþe dair bazý sonuçlar çýkartýldý ve gelecek mücadeleler için
öneriler getirildi. Bunlarýn bazýlarý konferansýn sonuç bildirgesine dâhil
edildi.

Ve Bil?in tazýna uygun olarak konferans ikinci günü öðleden sonrasýndan
gerçekleþen duvar rotasýna doðru bir marþ olmaksýzýn noktalanamazdý. Sürpriz
olarak devlet güçlerinden hiçbir direniþle karþýlaþmadý. Hattý geçtik ve
duvarýn batý yakasýna inþa edilen Bil?in birleþik barýþ mücadelesi merkezine
devam ettik. Merkez, Bil?in?den çalýnan topraklar üzerine kurulan Modi'in
Illit adlý yasadýþý bir yerleþimci kolonisinin bitiþiðinde inþa edilmiþti.

Fakat devlet güçleri bize tamamen teslim olmadýlar. Marþýmýzý durdurmaya
çalýþmadýlarsa da etrafýmýzda çember oluþturdular ve Bil?in merkezindeki
buluþmamýzda sanki biz bitiþikteki Modi'in Illit kasabasýnýn bu bölümündeki
yasadýþý binalarýna saldýracakmýþýz gibi batýmýzda askerlerden bir çizgi
oluþturdular (Bu bölümde bina inþasý ve iþgal, yüksek mahkemenin verdiði bir
kararla yasaklanmýþ durumda).

Merkezdeki mitingde konuþmalar yapýlmaya devam etti. Konuþmalar bittiðinde
bir futbol maçý yapýldý ve medya emekçilerine fotoðraf, video çekme ve
röportaj yapma fýrsatý verildi. Ýnsanlar daha sonra Bil?in?e dönüp evlerinin
yolunu tuttular.

Ilan Shalif - Duvara Karþý Anarþistler

* Anarkismo.net'ten alýnmýþtýr:
http://www.anarkismo.net/newswire.php?story_id=2546

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center