A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Kronþtad´ýn 85. Yýlý

Date Fri, 3 Mar 2006 21:47:58 +0100 (CET)


KRONÞTAD 1921: ÜÇÜNCÜ DEVRÝM
Mart 2006 tarihi 1921 Kronþtad Ayaklanmasýnýn 85. Yýldönümünü gösteriyor.
Mart 1921´de, Kronþtad askeri üssünün devrimci denizcileri ve iþçileri
Rusya´daki Komünist hükümete karþý protestolara baþladýlar. Bu trajik olay
Komünist Parti´nin (Bolþeviklerin) iþçi-köylü Rus devriminin yerine
tek-parti kuralý ve devlet kapitalizmini nasýl geçirdiði açýkça
göstermektedir.
PETROGRAD GREVLERÝ
Ayaklanma, iþçilerin koþullarýný incelemek üzere Kronþtad delegasyonunun
Petrograd´ý ziyaretinin ertesinde oldu. Þubat sonunda Petrograd iþçileri
zorlama [zorlayýcý] þiddete (ing. austerity) karþý ayaklandýlar. Hükümet
sýkýyönetim ilaný ve kitlesel tutuklamalarla cevap verdi. Bu koþullara
raðmen, Kronþtad delegasyonu iþçilerin yüz yüze kaldýðý baský ve açlýðý
saptayabilmiþti. Ýþçilerin yeni bir Sovyet seçimini (iþçi konseyleri 1917´de
kurulmuþtu) talep ettiklerini duydular.

ÖNERGE

Delegasyonun raporunun okunmasý ve tartýþýlmasýndan sonra, Petropavlovsk
savaþ gemisi mürettabatý daha sonra "Petropavlovsk Önergesi" olarak anýlacak
olan önergenin lehinde oylamada bulundu (bu dökümanýnýn tamamý için aþaðýya
bakýnýz). Önerge daha sonra 16.000 Kronþtad iþçisi ve denizcisinin kitlesel
katýlýmýyla, oybirliði ile kabul edildi. Talepler "Komünist" hükümete
sunuldu.

Önergenin talepleri þunlarý içermekteydi: yeni, serbest ve adil iþçi
konseyleri seçimleri; iþçiler, köylüler, anarþistler ve sosyalistler için
konuþma [fikirlerini serbestçe beyan etme] özgürlüðü; serbest sendika
faaliyetleri; sol kanat siyasi tutuklularýn serbest býrakýlmasý ve
köylülerin topraðý (ücretli iþçi çalýþtýrmadan) kontrol etme hakkýnýn
tanýnmasý.

Diðer bir deyiþle Kronþtad, iþçi konrolü ve özgür sosyalizm çaðrýsýnda
bulunuyordu. Bunlar Kronþtad garnizonunun önemli bir rol oynadýðý 1917 Rus
devriminin asýl [orijinal] talepleriydi (Bolþevik liderleriden birisi olan
Leon Troçki Kýzýl Kronþtad´ý "devrimin onuru ve þaný" olarak anýyordu).

KARÞI DEVRÝMCÝ?

Ama [buna] Komünist Parti ve hükümet, Kronþtad´ýn karþý devrimcilerce
kontrol edildiðini söyleyerek cevap verdi. [Bahsedilen] taleplerin Rus
devriminin kazançlarýný yok edeceðini söylüyorlardý. Komünistler, Kronþtad
denizci ve iþçilerinin 1917´deki devrimciler olmadýðýný göstermeye
çalýþýyorlardý. Her nasýlsa Kronþtad devrimcileri "bayaðý köylülerle" (ing.
coarse peasants) yer deðiþtirmiþti.

Komünist hükümet, ve bilhassa da Troçki, Kronþtad ayaklanmacýlarýnýn teslim
olmalarýný talep ediyor, aksi takdirde "keklik gibi vurulacaklarýný"
söylüyordu. Petrograd iþçileri ile kurulan baðlantýlarý engellemek için
[Kronþtad´ý] askeri olarak izole ettiler, ve iþçilerin gýda ve giyecek
karnelerini vererek Kronþtad ile dayanýþma göstermelerini engellemeye
çalýþtýlar.

KATLÝAM

Kronþtad ayaklanmacýlarý, toplarý sayesinde Petrograd´ý tahrip
edebilirlerdi, ama onlar kitlesel bir iþçi sýnýfý ayaklanmasý þeklinde
olacak bir yardýmý beklediler -bir "üçüncü devrim". Fakat Kronþtad´dakiler
gibi devrimci görüþlere sahip olan köylüler ve iþçiler uzunca bir süredir
tutuklanmakta ve vurulmaktaydýlar.

Mart´ýn baþlarýnda Komünist hükümet 50.000´e yakýn bir askeri gücü
Kronþtad´a gönderdi. Askerlerin Kronþtad ayaklanmasýnýn tarafýna geçmelerini
engellemek amacýyla, birliklere 3.000 Komünist kadro eþlik etmekteydi. 8
günlük bir çarpýþmadan sonra Kronþtad düþtü, ve bunu kitlesel tutuklamalar
ve idamlar takip etti.

YUKARIDAN SOSYALÝZM

Kronþtad´daki tehlikenin ne olduðunu anlamamýz önemli. Ayaklanmaya [karþý
öne sürülen] Komünist iftiralarýn hiç birisinin herhangi bir maddi temeli
yoktur. Petropavlovsk denizcilerinin en az % 91´i ve Baltýk filosunun ise en
az % 75´i Ekim 1917 Rus Devrimi´nden önce görevlendirilmiþlerdir (01).
Kronþtad´ý karþý devrimcilerin kontrol ettiðine dair hiçbir kanýt yok.

Kronþtad´ýn gerçek tehditi siyasi idi. "Komünistler", sosyalizmin Devlet
aracýlýðý ile "devrimci parti" tarafýndan yukarýdan getirilmesi gerektiðine
inanýyorlardý. Aþaðýdan iþçi kontrolüne dair herhangi bir düþünceleri
bulunmamaktaydý. Onlarýn bu fikirleri doðrudan doðruya tek parti Devletine
ve yeni sýnýf sistemine (Devlet kapitalizmi) yol açtý.

"Komünistler", Devlet´in iktidarý küçük bir elit zümrenin elinde
yoðunlaþtýran otoriter bir yapý olduðunu anlayamadýlar. [Devlet] sosyalizmi
gerçekleþtiremez -sadece yeni patron ve yönetici gruplarýnýn ortaya
çýkmasýna neden olur. Ve yine, onlarýn "devrimci önderlik" fikri otoriter ve
iþçi demokrasisini yýkýcý [niteliktedir].

Troçki´ye göre sosyalizm "emek gücününün daðýtýmýný merkezileþtiren ...
otoriter liderliði, ... bir iþçiyi nerede ihtiyaç duyulursa oraya gönderme
hakkýna sahip bir [kendine göre] iþçi Devletini " içerir (02). [Troçki],
"iþçilerin Parti´nin üstünde kendi temsilcilerini seçme hakkýný
[isteyenleri], yani (diktatörlüðün, iþçi demokrasisinin geçici ruh hali ile
çatýþtýðý zamanlarda dahi) Partinin diktatörlüðünü teyit etme hakkýna karþý
çýkmak isteyenleri" (03) suçlamaktadýr.

AÞAÐIDAN DEVLETSÝZ SOSYALÝZM

Kronþtad iþçileri ve denizcileri bu fikirlere karþý çýktýlar. Onlar kitlesel
eylem yolu ile sýradan insanlar tarafýndan baskýcý otoritenin yýkýldýðý; ve
devlet tarafýndan deðil, demokratik iþçi örgütleri aracýlýðý ile kontrol
edilen bir toplumun kurulduðu bir sosyalizm görüþüne sahiptiler. Ýþte bu
nedenle Kronþtad ayaklanmasý bastýrýldý. Biz Anarþist-Sendikalistler
Kronþtad´ýn devrimci anti-otoriter geleneðinin gururla yanýndayýz.
Devrimcilerin rolü kitlelere "öncü" olmak deðil, onlarý kendi adlarýna
[kendileri için] gücü ele geçirmekte örgütlemektir.

Kronþtad´ý Hatýrla!

Notlar
01. I. Geltzer, Kronþtad 1917-21, s. 207.
02. L. Troçki, Terrorisme et Comunisme (Paris 1963), s. 215.
03. L. Troçki, Sochinenyia (Moskova 1925), s. 89, s. 136.

PETROPAVLOVSK ÖNERGESÝ

"Petrograd´daki durumu incelemek üzere gemi mürettebatýnýn genel toplantýsý
sonucunda gönderilen temsilcilerin [hazýrladýðý] raporunu dinledikten sonra,
þunlarý talep ediyoruz;

1. Mevcut sovyetlerin iþçi ve köylülerin iradesini yansýtmadýðý gerçeðinden
hareketle, tüm iþçi ve köylülere yönelik propagandanýn serbestçe olacaðý,
gizli oylama ile yapýlacak olan yeni bir seçimin derhal düzenlenmesini.

2. Ýþçi ve köylülere, anarþist ve sol sosyalist partilere konuþma
[propaganda yapma] ve basýn özgürlüðünün tanýnmasýný.

3. Sendikalar ve köylü örgütlerinin toplanma [örgütlenme] özgürlüðünün
güvence altýna alýnmasýný.

4. 10 mart 1921´den daha geç olmamak üzere, Petrograd, Kronþtad ve Petrograd
eyaletinin denizcileri, kýzýl ordu askerleri ve iþçilerini [kapsayan], parti
dýþý [parti kontrolü dýþýnda olan] bir konferansýn düzenlenmesini.

5. Sosyalist partilerden [olan] tüm siyasi tutuklularýn, ve yine iþçi ve
köylü hareketleri ile iliþkili olarak tutuklanan iþçi, köylü, asker ve
denizcilerin serbest býrakýlmasýný.

6. Hapishanelerde ve toplama kamplarýndaki tutuklularýn [hukuki] durumlarýný
yeniden deðerlendirecek bir komisyonun seçilmesini.

7. Tüm siyasi seksiyonlar laðvedilmelidir, çünkü hiçbir partiye kendi
fikirlerinin propagandasýný yapmakta özel ayrýcalýklar tanýnmamalý ve bu
gibi amaçlara yönelik olarak devletten mali destek saðlanmamalýdýr. Bunun
yerine, yerel olarak seçilen ve devletçe finanse edilen kültürel ve eðitsel
komisyonlarýn kurulmasýný.

8. Tüm yol blokaj müfrezelerinin daðýtýlmasýný.

9. Saðlýða zararlý iþkollarýnda çalýþanlar hariç olmak üzere, tüm çalýþan
insanlarýn tayýnlarýnýn [karne ile verilen gýda, yiyecek vb. miktarý]
eþitlenmesini.

10. Ordunun tüm birimlerindeki komünist müfrezelerin, ve yine fabrikalarda
ve iþyerlerinde görevlendirilen komünist muhafýzlarýn laðvedilmesini. Eðer
bu tip muhafýz birlikleri gerekirse, bunlar orduda askerler tarafýndan; ve
fabrika ve iþyerlerinde ise iþçilerin istekleri doðrultusunda
seçilmelidirler.

11. kendi geçimlerini saðlamak, yani ücretli emek çalýþtýrmamalarý koþulu
ile; köylülere toprak ve hayvanlar üzerinde tam iþle[t]me hakkýnýn
[serbestliðinin] tanýnmasý.

12. Tüm ordu birimlerindeki ve askeri okullardaki yoldaþlarýmýzýn önergemizi
onaylamasý çaðrýsýnýn yapýlmasýný.

13. Basýnýn önergemizi yaygýn bir þekilde halka duyurmasýný.

14. Seyyar [iþçi] denetim bürolarýnýn oluþturulmasýný.

15. Kendi emeðini kullanan zanaatkar üretimine izin verilmesini."
Pertichenko, Donanma Toplantýsý Baþkaný
Perepelkin, Sekreter.

Ýngilizcesi:
-Workers Solidarity Federation (1996)-
http://flag.blackened.net/revolt/wsf.html

Çeviri: Anarþist Bakýþ

Çevirenin Notu: Çevirenin metine yaptýðý eklemeler, açýklamalar vb, [...]
ile gösterilmiþtir.

Kaynak: www.anarsi.org

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center