A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) [Online Medya] Bir anarþistin Kürtçe ölümü

Date Fri, 3 Mar 2006 21:42:38 +0100 (CET)


Dario Fo?nun baþyapýtlarýndan ?Bir Anarþistin Kaza Sonucu Ölümü? þimdi de
Kürtçe?ye çevriliyor. Anarþist bu kez, Diyarbakýr?da, Kürtçe ölecek.
HABER MERKEZÝ- Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Ýtalyan yazar Dario Fo?nun
baþyapýtlarýndan ve pek çok dile çevrilerek, sergilenmiþ olan ?Bir
Anarþistin Kaza Sonucu Ölümü? adlý oyunu, þimdi de Kürtçe?ye çevriliyor.
Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM) bünyesinde tiyatro çalýþmalarýný yürüten
Teatra Jiyana Nû oyuncularý, oyunu Kürtçe sergilemeye hazýrlanýyor. Oyunu
Kürtçe?ye çeviren ve yönetmenliðini üstlenen Kemal Orgun, yaklaþýk bir
yýldýr tartýþma, çeviri gibi konularda ele aldýklarý oyunun, iki hafta önce
rejisine baþladýklarýný belirtiyor. Oyunun, Mart sonu, en geç Nisan baþý
sahnede olmasý bekleniyor.

Bir Anarþistin Kaza Sonucu Ölümü, Ýtalya?da yaklaþýk 30 yýl önce yaþanan
gerçek bir olaydan yola çýkýlarak yazýlmýþ. Milano Emniyet Müdürlüðü?nün 3.
ya da 4. katýndan atýlarak öldürülüyor bir anarþist. Sonra ?derin devletin?,
devletin üst yapý kurumlarýnýn (yargýnýn, emniyetin, basýnýn, sanatýn ve
din müessesinin) bu olayý nasýl da istedikleri zaman katiller, iþkenceci
polisler aleyhine ya da lehine dönüþtürüp, yorumlayabileceðini anlatýyor.

Baþ roldeki oyuncumuzu, yani oyunda sahte yargýç rolünde ve ?deli? olan
birini; bazen bir deli, çoðu zaman da çok zeki, ?derin devlet?in yediði
haltlarýn çok farkýnda olan biri olarak izleriz. ?Deli? sistem dýþý olandýr,
yaþamýn aykýrý unsurudur. Onlardandýr, yani camdan atýlanlardan. Ve biz
?deli?nin yani bizim yargýcýmýzýn gözüyle oyunda bir takým þeyleri görürüz
ve fark ederiz. O, yargýç olarak bir yorum yapar, iþkenceci Milano Emniyet
Müdürü?nü aklar; bir baþka yorum yapar, Emniyet Müdürü?nün de kendisinin de
kellesi gider.

Anarþiste Diyarbakýr yorumu

Bir Anarþistin Kaza Sonucu Ölümü, Türkiye?de devlet ve þehir tiyatrolarýnda
8 yýldýr gösteriliyor. Hep kapalý salonda oynanan oyun, izleyiciler
tarafýndan büyük beðeni topluyor. Oyunun Diyarbakýr?da Türkçe
sergilendiðini, ancak ilgi çekmediðini söyleyen Orgun, ?Halk Kürt
tiyatrosunu istediðinden, inanýyorum ki, Diyarbakýr?da oynadýðýmýzda salon
dolacak. Umutluyum. Ayný zamanda diðer þehirlerde de ayný þey tekrarlanacak?
diyor.

Orgun, oyunun güncel Türkiye gündemiyle baðlantýlý olduðunu belirterek,
oyunu þu þekilde anlatýyor: ?Bu oyun dünyanýn bir çok yerinde oynandý,
Türkiye?de de hem devlet tiyatrolarý, hem de özel tiyatrolar tarafýndan
oynandý. Ben onlarý da izledim, metni de okudum, bana göre onlar oyunu
derinlemesine sergilememiþler. Niye? Çünkü devlet bu tiyatrolarý
destekliyordu. Oyunda ?Derin Devlet? denen þey var. Nasýl ki Türkiye?de bir
ekip var, direk Ankara?yla baðlantýlý, altý, üstü tanýmadan sadece
Ankara?dan talimat alýyor, oyunda da böyle bir emniyet var ve direk Roma?ya
baðlý, oradan talimat alýyor. Amacý her zaman skandallar üretmek, halkýn
özgürlük enerjisini yok etmek. Dario Fo oyunu yazdýðý zaman, Ýtalya?da
anarþist gruplar geliþirken, iki provokatör, anarþist grubun içine girer ve
onlarý bombalama, skandallara karýþmaya zorlar. Þimdi, Türkiye?de de durum
ayný. Türkiye?de Þemdinli?de bu ortaya çýktý? Orada da devletin subaylarý
vardý. Dario Fo oyunda Ýtalya için yazdýklarý, bugün bizim yaþamýmýzýn
içinde var. Özellikle bu oyunu, derin devleti sergilemek istedik?


Kaynak: Atýlým

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center