A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) [Medya] 'Doðrudan Eylem'in kurucusu Aubron öldü

Date Thu, 2 Mar 2006 17:47:09 +0100 (CET)


PARÝS (02.03.2006)-Fransa?da 1970?li yýllarda kurulan ?Doðrudan Eylem?
(Action Directe- AD) militaný 46 yaþýndaki Joëlle Aubron kanser
hastalýðýndan dolayý yaþamýný yitirdi. Anarþist sol bir örgütün
kurucularýndan olan Aubron, 1986 yýlýnda Renault patronu Georges Besse ve
1985 yýlýnda general René Audran?a suikast yapmaktan, dört arkadaþý ile
birlikte 1987 yýlýnda tutuklanmýþtý.

AD militanlarý ile dayanýþma komitesi üyesi Alain Pojolat, akciðer
kanserinden günlerdir komada olan Joëlle Aubron?un yaþamýný yitirdiðini
duyurdu. 21 Þubat 1987 yýlýnda tutuklanan Aubron, 1989?da mahkum oldu, 1994
yýlýnda ise cezasý ömür boyu hapse çevrildi. 17 yýl yattýktan sonra saðlýk
sorunlarý nedeniyle 16 Haziran 2004?te serbest býrakýlan Aubron, 1986
yýlýnda Renault patronu Georges Besse ve 1985 yýlýnda general René Audran?a
suikastten dolayý tutuklanmýþtý.

Hapisten çýktýðýndan beri Yonne?daki ailesinin evinde kalan Aubron, her ay
doktoru tarafýndan tedavi görüyordu. Aubron, AD mücadele arkadaþlarýnýn
serbest býrakýlmasýný istiyordu. Zira Bapaume cezaevinde tutulan örgütün
kurucularýndan Nathalie Ménigon?un da geçirdiði beyin kanamasýndan dolayý
saðlýk sorunlarý bulunuyor.

?HEP MÝLÝTAN OLARAK KALACAK?

Le Monde gazetesi, Joelle Aubron için, ??sonsuza dek bir militan olarak
kalacak?? diye yazarken, Mart 2005?te Renault patronunun öldürülmesi ile
ilgili bir açýklamada bulunan Aaubron, ??beni hiç bir zaman nefret motive
etmedi. Öfke mi? Evet, ama kin deðil. Bana göre politik olarak bu
eylemlerin bir anlamý vardý?? diyordu. Aubron ayrýca, ??bizim hipotez
baþarýsýzlýða uðradý. Buna karþýn kendimi inkar etmeyeceðim?? derken,
silahlý mücadeleyi tercih etmeleri konusunda ise asla haklý olduðunu
düþünmediðini söylüyordu.

Þartlý olarak serbest býrakýlan Joelle Aubron, iyileþmesi durumundan
cezaevine geri döneceðini biliyordu. 16 Mart 2004?te beyindeki bir tümörden
dolayý ameliyat edilen Aubron?un serbest býrakýlmasýndan bir yýl sonra
akciðerinde kanser tespit edilmiþti.

Aubron?un mücadele arkadaþlarý 47 yaþýndaki Nathalie Ménigon, 51 yaþýndaki
Jean-Marc Rouillan ve 53 yaþýndaki Georges Cipriani halen cezaevinde
bulunuyor.

AD militanlarýnýn serbest býrakýlmasý için dayanýþma komitesi tarafýndan
baþlatýlan imza kampanyasýna þimdiye kadar 2 bin kiþi imza attý. Bunlar
arasýnda sol politik þahsiyetler, sendikalar, eðitimciler, doktorlar,
teknisyenler, çizimciler, müzisyenler, psikologlar, fotoðrafçýlar ve
toplumun hemen her kesiminden kiþilerin imzalarý bulunuyor. Ýmza atanlar
cezaevinde artýk neredeyse 20 yýlýný dolduran bu üç militanýn serbest
býrakýlmasýný istiyor.

ÝSÝMLERÝNÝ 1979'DA DUYURDULAR

1970?lý yýllarda Uluslararasý Devrimci Hareket Grubu (GARI) ve Halk
Otonomisi için Silahlý Özler (NAPAP) adlý örgütlerin bir devamý olarak
Fransa?da kurulan Doðrudan Eylem, resmi olarak 1 Mayýs 1979?da
düzenledikleri eylemlerle sesini duyurdu.

Jean Marc Rouillian ile Nathalie Menigon öncülüðünde kurulan hareketin
25-30 civarýnda kurucu kadrosu bulunuyor. AD, Almanya?da Kýzýl Ordu
Fraksiyonu (RAF) ile 15 Ocak 1985 yýlýnda yayýnladýklarý ortak bildiride
NATO?ya karþý birleþtiklerini duyurmuþtu. 1985 Ocak ayý sonlarýnda ise
Belçika?daki Savaþan Komünist Hücreler (CCC) ve Portekiz?deki 25 Nisan Halk
Kuvvetleri örgütleri de bu eylem birliðine katýldýklarýný ilan etmiþti.
Eylem birlikleri olarak Avrupa?nýn deðiþik yerlerinde NATO tesisleri ve
resmi kurumlara yönelik saldýrýlar gerçekleþtirdi.

AD Fransa?da 1979 ile 1987 yýllarý arasýnda 50?den fazla eylemi üstlendi.
Fransa tarafýndan ??terörist örgüt?? olarak tanýnan AD, 19 Aðustos 1982
yýlýnda bir karar ile yasaklanarak daðýtýlmasý kararlaþtýrýldý. Örgütün
üyeleri Paris?te özel bir mahkeme tarafýndan yargýlandý. AD?nin
militanlarýnýn önemli bir kýsmý çýkartýlan bir aftan yararlanarak siyasal
alana kaymýþtý. Ancak 1984?ten itibaren AD?nin Paris ve Lyon kolu ??Batý
Avrupa Devrimciler Birliði?? stratejisi etrafýnda RAF ile ittifak kurmuþtu.

Örgütün Ekim 1986?da yayýnladýðý bildiride ?Avrupa emperyalizmine karþý
komünist gerillalar arasý birlik kurup, Avrupa?yý vuracaðýz?? deniliyor.
Fransa?daki rejimi devirmek için silahlý mücadele yürüten örgüt, ETA,
Ýtalya?da Kýzýl Tugaylar, Japonya silahlý grubu Skigunha, Yunanistan
17-Kasým örgütü, Ýrlanda Cumhuriyet Ordusu (IRA), Belçika?daki Savaþan
Komünist Hücreler (CCC), Amerika?da Weathermen, ve Türkiye devrimci sol
örütlerle idelolojik iliþki kurdu.

Fransa?da bakanlýkar, polis, lojman servisleri, askeriyeye baðlý þirketler
ve Ýsrail Savunma Bakanlýðý antenine karþý eylemler yaptý. 1985 yýlýnda
Fransa silah satýþýndan sorumlu general Audan?a suikast düzenleyerek
öldüren AD, 1986?da ise Renault patronunu öldürdü.

?KOMÜNÝST BÝR TOPLUM?

1982 yýlýnda AD örgütü komünist bir proje hazýrlanmasý için bildiri
yayýnlamýþtý. Genel olarak örgüt çizgisi ??özgürlükçü komünistler?? olarak
tanýmlanabilir veya daha kesin ifade ile ??marksist anarþisler?? þeklinde
ifade edilebilir. Bu bildiride Lenin ve Mao?ya iliþkin hiç bir gönderme
yapýlmýyor. AD anarþist olduðunu belirtiyor ama ??komünist bir toplum??
istiyor.

21 Þubat 1987 yýlýnda Doðrudan Eylem?in kurucu kadrolarý Jean-Marc
Rouillan, Nathalie Ménigon, Joëlle Aubron, ve Georges Cipriani?nin
tutuklanmasý ile örgüt etkisiz hale geldi. Nathali Nathalie Ménigon, beyin
kanamasý geçirmesine raðmen halen serbest býrakýlmadý.

Kaynak: Fýrat News - ANF NEWS AGENCY

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center