A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) NOBESE bu cumartesi BAKIRKÖY'de

Date Wed, 1 Mar 2006 17:25:02 +0100 (CET)


Nobese Festivali'nin gelecek etkinliði 4 Mart 2006 Cumartesi Günü
Bakýrköy'de "Özgürlük Meydaný"nda gerçekleþtirilecek. Etkinlik Nobese
saatiyle saat 16:00'da baþlayacak.
Mobese sisteminin "güvenlik" gerekçesiyle sokaklarýmýza yerleþtirdiði
gözetleme kameralarýna dikkat çekmek amacýyla Gözetleme Kamerasý
Oyuncularý'nýn düzenlediði þiddetsiz GELENEKSEL NOBESE FESTÝVALÝ'nin gelecek
etkinliði 4 Mart 2006 Cumartesi Günü Bakýrköy'de "Özgürlük Meydaný"nda
gerçekleþtirilecek. Etkinlik saat 16:00'da baþlayacak.

Ýzlemezseniz seviniriz!

GÖZETLEME KAMERASI OYUNCULARI kimdir
Gözetleme Kamerasý Oyuncularý" gözetlenmekten, her hareketimizin kontrol
altýnda tutulmaya çalýþýlmasýndan, sokak görüntülerimizin holy~wood'a
verilmesinden rahatsýz olan, þiddetsiz, olay yerinde, geniþ katýlýmlý,
sürekli eylem yöntemini benimseyen, baðýmsýz, anlýk karar veren kiþilerden
oluþuyor.

NOBESE nedir
Ýstanbul'da 570 noktaya yerleþtirilen Mobese kameralarý hepimizi potansiyel
suçlu olarak 'görüyor'.
Ýznimiz ve haberimiz olmadan günün 24 saati görüntülerimizi alýyor. Bizler
hemen her köþe baþýna yerleþtirileceði açýklanan kameralarla yaþamak
istemiyoruz.
Bu duruma dikkat çekmek ve tartýþýlmasýný saðlamak üzere her hafta baþka bir
semtteki gözetleme kameralarý önünde yaptýðýmýz Geleneksel Nobese
Festivali'nde buluþuyoruz.

"Gözetleme Kameralarý ile sistem herkesi görürken, kendisini görünmez
kýlýyor. Foucault bu sistemi "Panoptikon metaforu" ile açýklýyor."
Uður Dolgun, Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. Öðretim Üyesi

"Tiyatro sanatý açýsýndan bakýlýrsa Gözetleme Kamerasý Oyuncularý'ný bir
'politik tiyatro' etkinliði olarak görmeliyiz".
Doç. Dr. Semih Çelenk, Dokuz Eylül Üniv. Sahne Sanatlarý Böl. Öðr. Üyesi


Gözetleme Kamerasý Oyuncularý ile ilgili daha ayrýntýlý bilgi almak için
http://www.izleniyoruz.net adresine girmeniz yeterli.


hepimiz-A-izleniyoruz.net

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center