A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ýstanbul, mekAn'dan duyuru

Date Wed, 1 Mar 2006 17:23:33 +0100 (CET)


Merhaba arkadaþlar...
Bildiðiniz üzere anarþistlerin, otorite-sevmezlerin ve isyankarlarýn yüzyüze
iliþkilerini saðlamak, geliþtirmek ve bu iliþkileri anarþist hareketin hýzla
yürütülebilmesi için koordine ve organize etmek amacýyla Ýstanbul Taksim'de
mekAn isimli bir yer açtýk. Yaklaþýk 1 ayýný dolduran MekAn'da anarþist
fikir ve eylemi konuþmak ve hayata geçirmek için 2 günde 1 etkinlikler
düzenlenmekte, fakat belki de yeni açýlmýþ olmasýndan dolayý bu etkinliklere
katýlým pek olmamaktadýr. Bu nedenle bu etkinliklere herkesten duyarlýlýk ve
katýlým beklemekteyiz. Hatta etkinliklerin katýlýmýný arttýrmak için
bulunduðumuz alanlarda (üniversitelere, kültür merkezlerine, odalara veya
sendikalara) bu etkinliklerin duyurularýnýn yapýlmasýný ve etkinlik
afiþlerinin asýlmasýný sizden talep ediyoruz.

MekAn'ýn ihtiyaçlarý (uðramýþ olanlarýn fark ettikleri gibi) ekonomik
sorunlarýmýzdan dolayý ancak yavaþ yavaþ tamamlanmýþ oluyor. Þu anki
görüntüsünde her ne kadar bir sosyal merkez imajýndan ziyade bir ev imajý
veriyor olsa da, bu eksiklerden kaynaklanmaktadýr. Fakat sizin de
katkýlarýnýzla eksikliklerimizin tamamlanacaðýna inanýyoruz ve
desteklerinizi bekliyoruz. Tabii elbette bundan önce mekaný sahiplenmenizi,
anarþist fikir ve eyleminizi bu yer üzerinden koordine edebileceðinizi
hissetmeniz gerekiyor. Buyrun! Mekan sizin! Anarþist fikir ve eylemi hayata
geçirmek ve yaymak isteyen herkes mekanýn sakinleridir. Ýstediðiniz her
türden toplantý, etkinlik ve buluþmayý organize edebilir, kendi
dergi-fanzin-afiþ vs. gibi çalýþmalarýnýzý burada gerçekleþtirebilirisiniz.
Mekan sadece anarþist-komünist, uygarlýk karþýtý, anti-militarist,
anarko-feminist, hayvan özgürleþmeci, bireyci, anarko-punk, ekolojist,
liberter, isyancý veya herhangi bir anti-otoriter perspektiften hareket eden
dar bir çevrenin yeri deðil, tüm bu perspektiflerden insanlarýn
sahiplenebileceði ve kullanabileceði bir sosyal merkez olarak düþünülmüþtür.
Bu anlamda herkese açýk bir mekandýr ve kullanýma her zaman açýktýr.
Tahakküme ve sömürüye öfkesi, özgürlüðe tutkusu olan herkes bu amaçlar
doðrultusunda mekanda kendisine yer edinebilir.

Mekan'ýn bir ihtiyacý da, bu iþi yürütenler çalýþýyor olduðundan saat
18:00'e kadar mekanýn kapalý oluyor oluþudur. Bu konuda bize yardýmcý
olabilecek, mekaný açýk tutabilecek dayanýþmacý ve yardýmlaþmacý ruhlarý
bekliyoruz. MekAn'ý açýp kapamak isteyenler bizimle iletiþime geçerse
seviniriz.

Gelelim iþin en önemli kýsmýna; PARA ve diðer ihtiyaçlar. Þu an mekanýn
aylýk kirasý 300 YTL'dir. Ayýn 1'i ile 5'i arasýnda bu parayý ödememiz
gerekiyor. Katkýda bulunursanýz çok sevineceðiz ve diðer ihtiyaçlarýn
karþýlanmasý noktasýnda daha çok yol katedeceðiz. Ayrýca bunun Su ve
Elektrik yaný da var. Geçen ay havalar soðuk olduðundan elektirikli ocaklara
fazla asýldýk ve bu ay Elektrik faturasý toplam 113 YTL geldi. Mekanýn
sürdürülebilmesi için her ne kadar kendi olanaklarýmýzý sonuna kadar
deðerlendirsek de, dayanýþma ve destekleriniz rahatlamamýza ve önümüzün
açýlmasýna yardýmcý olacaktýr. Bu nedenle herkesten kendi çapýnda 3-5 destek
bekliyoruz. bizim için hiçbir destek sýnýrlamasý yoktur. En küçük destek
bile bizim için deðerli bir katký olacaktýr. Diðer ihtiyaçlarýmýz da þöyle:

- Plastik tabure veya sandalyeler
- Çatal, kaþýk, býçak, tabak, çanak, bardak (çay-su), fincan
- Tencere-tava
- Temizlik malzemeleri
- Havlu, toz bezleri
- Ýkinci el-kullanmadýðýnýz giysiler-ayakkabý
- Duvara monte edilebilir dolaplar
- Ranza
- Dergi-kitap-fanzin-yayýnlar
- Kýrtasiye malzemeleri
- Terlik
- Geçici olarak kullanabileceðimiz elektirik süpürgesi (Taksim civarý)
- Temizlik için bize yardým edecek iþgücü : )
- Yiyecek (turþu, reçel,pekmez)
- Ýçme suyu
- Masa
- ve dahasý..

Çaðrýmýza kulak vereceðinizi biliyoruz. Destek ve dayanýþmalarýnýzý
bekliyoruz. Katkýda bulunmak için bizimle iletiþime geçin:

Tel: 0505 728 24 28

Adres: Kamer Hatun mah. Daracýk sok. Kardeþler Ýþhaný No: 2 Kat: 4
Taksim/Beyoðlu-ÝSTANBUL
(Nevizade'nin veya Balýkçýlar Pazarýnýn arka çýkýþýndaki cadde üzerinde)

Etkinlikler Çizelgesi: http://www.uzlasmayok.net/new/mekan.php

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center