A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ýspanya: CGT*20.000 kiþiyi Madrid sokaklarýna taþýdý [en,ca]

Date Fri, 23 Jun 2006 12:07:18 +0200 (CEST)


Bu mücadele gününde, CGT 20.000 kiþiyi sokaklara taþýdý - çeþitli
eyaletlerden 40'tan fazla otobüs Madrid'deki gösteriye geldi
> The Confederación General del Trabajo (CGT - Genel Ýþ Konfederasyonu)
ülkenin dört bir yanýndaki 20.000 üyesini Madrid'de 10 Haziran'da
gerçekleþtirilen Mücadele Günü'nde topladý. Bu etkinlik, içinde yer
aldýðýmýz süregiden tüm çatýþmalarý ve mücadelelerimizi birleþtirdi.
Gösteri,Calle Princesa'yý pankartlar ve kara-kýzýl bayraklarla doldurarak
saat 6.00 pm'de Plaza de España'dan baþladý, Marqués de Urquijo'dan geçerek
mitingin gerçekleþtiði Paseo Camoens'te sona erdi, ardýndan altý grubun
müziðiyle katýldýðý bir konser yapýldý (Boikot, Domingo Calzado
y el Conjunto Istiércol, A Palo Seko, Deshechos, The Locos ve Sonotones).

Bu mücadele günü CGT'nin bir yýllýk çalýþmasýnýn sonucudur. Mevcut durum
bizi çalýþanlarýn haklarý üzerinde aðýr etkileri olan þu anki ekonomik ve
sosyal politikalara katýlmayan toplumun geniþ bir yelpazesiyle birlikte
sýký bir tepki örgütlemeye zorladý.

Confederación General del Trabajo'nun kadýnlarý ve erkekleri 10 Haziran'da
yurttaþlarýn kendi inisiyatifleri, özgürlük ve dayanýþma yoluyla örgütlenen
toplumsal bir yaþamý savunmak amacýyla Madrid sokaklarýna geldiler. Hizmet
etme ve hizmet görme hakký için, saðlýklý ve barýnabilinir bir çevre hakký
için, insanca yaþam ve insanlarýn hizmetinde istihdam hakký için, kültürel
mirasýmýzdan keyif alma hakký için ve haklarýmýz için toplumsal öz-yönetim
hakký için. Baþka türlü ifade edecek olursak, hak sahibi olma hakký ve
bunlarý uygulamak için.

Bu seferberlikle, beklentilerimiz karþýlanmýþ oldu. Son aylardaki eylemler
bugünkü Mücadele Günü'ne kitlesel katýlýma neden olan bir ortam yarattý.
Madrid'den üyeler ve sempatizanlarýn yaný sýra, ülkenin çeþitli yerlerinden
40'dan fazla otobüs dolusu protestocu vardý.


Baðlantý:
Roberto Blanco (Konfederal Basýn Bürosu): 690 640 826
Irene Delgado (CGT Ýletiþim Bürosu): 609 70 27 90
Ángel Luis García (CGT Sendikal Eylem Sekreteri): 690 64 12 99


CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO
Konfederal Basýn Bürosu
C/ Sagunto 15, 1º planta - 28010 - Madrid
Telefon: 91.447.57.69/609.70.27.90/690.640.826
Faks: 91.445.31.32
E-mail: prensa@cgt.org.es
Web: http://www.cgt.es


Ýngilizce çeviri FdCA Uluslararasý iliþkiler

Türkçe çeviri Ainfos Türkçe

Gösterinin fotoðraflarý:
http://www.rojoynegro.info/2004/10j-reforma-laboral-3
http://www.rojoynegro.info/2004/10j-reforma-laboral-7
http://www.rojoynegro.info/2004/100606-reforma-laboral-concierto
http://www.rojoynegro.info/2004/100606-reforma-laboral-zaragoza
http://www.rojoynegro.info/2004/100606-reforma-laboral-varios
http://www.cgtpv.org/spip/album1135.html

----
*[Ed. Notu: CGT= Ýspanya genelinde örgütlü olan anarko-sendika]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center