A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) [Medya] Ankara: Eþcinsellerden þiddete karþý eylem

Date Mon, 19 Jun 2006 21:45:13 +0200 (CEST)


'Yaþam hakkýna sahip çýkýn'
Kaos GL*nin de aralarýnda bulunduðu çok sayýda örgüt, Ankara Eryaman'da
travestilere yönelik þiddet olaylarýný protesto etti.
Nisan ayýndan itibaren travestilerin sopalý, satýrlý, kalabalýk gruplar
tarafýndan saldýrýlara uðradýklarýný ifade eden travestiler, "þiddede
kuþatýlmak, þiddete alýþmak, özgürlüðümüzün sýnýrlandýrýlmasýný istemiyoruz,
ucu size dokunana kadar beklemeyin," dediler. Antalya Gökkuþaðý GL, Bursa
Gökkuþaðý Derneði, Kaos Gey ve Lezyiben Kültürel Araþtýrmalar ve Dayanýþma
Derneði, Lambdaistanbul LGBTT Dayanýþma Derneði, Pembe Hayat, LGBTT Dernek
Giriþimi, Savaþ Karþýtlarý, Kadýn Tiyatrosu ve VideA üyeleri tarafýndan
yapýlan ortak basýn açýklamasýnda Eryaman'da yaþanan þiddet olaylarý kýnandý.
.........
18/06/2006 - ÇÝLEM KAYA / ANKARA

[Bu haber 19 Haziran 2006 tarihli Birgün gazetesinde yayýmlanmýþtýr.]
--------------

*[Kaos GL, hiyerarþi-karþýtý, anti-kapitalist bir baðýmsýz gey&lezbiyen
örgütlenmesidir.]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center