A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Yunan öðrencilerin mücadelesi kesin zafere kadar devam ede cek!

Date Sat, 17 Jun 2006 15:02:45 +0200 (CEST)


Hareketin savunmadan saldýrýya dönüþmesi ancak mücadelenin sýnýfsal bir
yönelimle örgütlenmesi ile mümkün olabilir.

Mücadele kesin zafere kadar devam edecek! ?Yeni Demokrasi? (YD) hükümetinin
üçüncü eðitim seviyesi (üniversiteler) yasasýnýn oylama prosedürünü
?dondurma? lehine dünkü resmi kararý(not: karar 13 Haziran Salý günü alýndý)
bizi þaþýrtmamalý. Bu durum, hareketi gelecek dönemde daha iyi
pozisyonlardan daha fazla kitle seferberlikleri örgütleme yönünde sonuçlar
çýkarmaya yöneltmelidir. Hareketin savunmadan saldýrýya dönüþmesi ancak
mücadelenin sýnýfsal bir yönelimle örgütlenmesi ile mümkün olabilir.

Dünkü kararýn öðrenci hareketinin baskýsýndan dolayý, ama bunun da ötesinde
ortaya çýkan acil bir tehlikeden dolayý alýndýðýna inanýyoruz: Üniversite
öðrencilerinin hareketinin emekçilerin, iþsizlerin ve liselilerinki ile
birleþmesi.

PASOK [ç.n.: sosyal demokrat ana muhalefet partisi] liderliði ile doðrudan
iþbirliði içinde olan YD yasanýn parlamentoda oylamasýný yaz döneminde
yaparak onu riske atmak istemedi, çünkü toplumdan büyük bir kalkýþma
göreceklerini kavradýlar.

8 Haziran Perþembe günü Atina?daki mitingde pek çok insan hükümetin baský
kuvvetlerine verdiði emirlerle terörize edildi. Ýnsanlar güçlerinin farkýna
varmak için sokaklarý ele geçirdiklerinde coplardan, gözyaþý bombalarýndan
ve devlet terörizminden korkmazlar. Devletin bu saldýrýlarýndan ilerde
karþý-saldýrýya geçmek için egemenlerin þiddetine karþý ezilenlerin sýnýfsal
þiddetini kullanmayý öðrenirler.

Bu büyük mitingde YD hükümeti tarafýndan saldýrýya uðrayan öðrencilerin
kanlarý boþa akmadý. Bu, bizim hem kendimizi devletin resmi çetelerine karþý
savunabilmemiz için, hem de ileride saldýrýya geçebilmemiz için
örgütlenmeye ihtiyacýmýz olduðunu gösteren bir deneyim oluþturdu. Bu
örgütlenmenin dýþýnda ihtiyacýmýz olan net taleplere sahip hareketler ortaya
çýkarabilmek ve sorunlarýn geri dönüþünü saðlayacak deðil, onlarý kesin
olarak çözecek hedeflere yönelebilmek için siyasal bir mayalanmadýr.

Yukarýdakilerin ötesinde geçen hafta açýkça kimin öðrencilerin hareketinin
yanýnda kiminse karþýsýnda olduðunu gördük. Maskeler düþtü. Doðrudan PASOK
merkezinden ve PASOK lideri Giorgos Papandreou?dan direktifler alan GSEE
(Yunanistan Ulusal Ýþçi Konfederasyonu) liderleri bir dayanýþma grevi
çaðrýsýnda bulunmadýlar. GSEE bürokratlarýnýn bölücü ve kýþkýrtýcý tutumlarý
daha fazla devam edemez. Ortada bir iþbirliðinin dýþýnda, ayný zamanda GSEE
bürokrasisi tarafýndan hükümete bu durumu sona erdirmek için manevra
yaptýrmaya yönelik bir baský olduðunu tahmin ediyoruz, çünkü emekçiler
doðrudan eylemleriyle grevi teþvik ederek bürokratlarýn tutumunu tersine
çevirmede gecikmeyeceklerdir. Böyle bir durumda kesinlikle ne 2,5 yýldýr
muhalefette olan ve ?kürsüden? tüm büyük toplumsal seferberlikleri izleyen
PASOK ne de topluma hiçbir þeyin deðiþmeyeceði yönünde bir karamsarlýk
yaymaya çalýþan YD kar edemeyecektir.

Bu halde YD ve PASOK arasýnda bu manevra kararýnda ?yeraltýndan? açýk bir
iþbirliðinden söz edebiliriz. Bunun nedeni hareketin iþçilerle birleþerek,
siyasallaþarak, üniversitelerin Genel Meclislerinden sýnýfsal bir ruhla
sokaklarý ele geçirerek ve parlamentodaki eðitim ve iþyeri yasalarýný yan
yana koyarak yeniden ortaya çýkýþýna yönelik bir korku varlýðýdýr. Bununla
birlikte bu bizi rehavete sürüklememeli. YD ve PASOK kýsmen benzer bir
eðitim yasasýyla geri dönecek. Programlarý açýktýr; hizmet ettikleri
çýkarlar aynýdýr.

OAE Petras Yerel Kolektifi?nin 26 Mayýs?taki açýklamasýnýn karakteristik
kelimeleriyle bitirmek istiyoruz: ?Sýnýfsal eylemimiz bu yasalarýn geri
çekiliþi ile durmamalý. Bunlar sadece dýþarýya açýlan kapýmýzýn önündeki bir
basamaktýr. Mücadele sürmelidir, toplumun her kesimine yayýlarak, hep
birlikte daha fazla insaný kapsayarak, kesin zafere kadar!?

P.A.(OAE-Grece)
14/06/2006

Yunanistan Anarþistler Federasyonu (OAE)
outetheos@yahoo.com.au

* Ýngilizceye OAE uluslararasý sekreteri tarafýndan çevrilmiþtir.
Yunanistan?daki toplumsal mücadele ve OAE ile ilgili daha fazla bilgi için
P.O. BOX 133, Central Post Office, 26001 Patras, Greece veya to P.O. BOX
2120, Lygon St. North, East Brunswick, Victoria 3057, Australia adreslerine
yazabilirsiniz veya outetheos@yahoo.com.au adresine e-posta
gönderebilirsiniz.

Çeviri: Anarþist Komünist Ýnisiyatif [ akinisiyatif@yahoo.com ]

Ýngilizce Orjinali:

www.anarkismo.net/newswire.php?story_id=3239

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center