A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Polonya , Eðitim Bakanlýðý'nýn iþgali [en]

Date Fri, 16 Jun 2006 12:04:13 +0200 (CEST)


Bugün, [13.06.2006] radikal ve anarþist öðrenciler grev çaðrýsý yaptý.
Eðitim Bakanlýðý'ný iþgal ederek, istifa etmesini istedikleri Bakanla
görüþmeyi talep ettiler. Bakan bu sýrada bir basýn konferansý çaðrýsý
yaptý ancak ortalýkta görünmedi, bunun yerine koþturarak arka çýkýþa
yöneldi. Daha sonra, öðrencilerle konuþmaya gerek olmadýðýný, çünkü
okullarda uyuþturucunun yasallaþmasýný talep ettiklerini söyledi. Giertych
gittikçe daha da saçmalýyor. Birkaç hafta önce öðrenci protestolarýnýn SLD
(önceki iktidar partisi, solcu) tarafýndan düzenlendiðini iddia ederken,
sonradan da sübyancýlar tarafýndan düzenlendiðini öne sürmüþtü. Öðrenciler
bir kukla yaktýlar, bir kara bayrak ve bazý pankartlar astýlar. Ýsyan
polisi geldi ve gösteriyi yatýþtýrdý. 200 kadar kiþi vardý, ancak çoðu ilk
kez bir gösteriye katýlmýþlardý ve gözaltýlar baþlayýnca görece erken
ayrýldýlar.

18 kiþi gözaltýna alýndý. 50'den fazla kiþi polis karakoluna gitti ve bir
eylem gerçekleþtirdiler. Çoðu þu ana kadar ebeveynlerine teslim edildiler.

Diðer kentlerde dayanýþma eylemleri oldu ve önümüzdeki hafta için baþka
öðrenci eylemleri planlandý, örneðin Wroclaw'da faþizan ideoloji ve
okullardaki din eðitimine karþý radikal bir etkinlik olacak.

Bazý fotoðraflar için, bakýnýz: http://cia.bzzz.net/okupacja_men


[çeviri - batur özdinç/A-infos]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center