A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) Rebellion 36: CPE [de]

Date Sat, 10 Jun 2006 23:25:00 +0300


CPE: Bittere overwinning, maar overwinning ondanks alles
De franse regering is door de directe massa actie tot terugtrekking
gedwongen. De CPE (overeenkomst bij de eerste aanstelling) is van tafel. De
stakingen, de bezettingen en de blokkades hebben deze wet, die voor jonge
loonafhankelijken voorzag in de hardste flexibilisering en een absolute
macht van de ondernemers, weggeveegd.
Dit succes is belangrijk. Het is sinds zeer, zeer lang geleden de eerste
keer in Europa, dat een sociale beweging de macht bedwingt. Tijdens meer dan
twee maanden heeft een hardnekkige, creatieve en vergaand zelfgeorganiseerde
strijd Frankrijk in beslag genomen. Een breed gebruik van directe actie en
basisdemocratie heeft niet alleen de jonge generatie gevormd, maar verder
ook honderdduizenden, ja miljoenen arbeiders, precaire arbeiders en
werklozen.

Stations van de beweging

Maar de overwinning is slechts een deelsucces. Zoals alle grote sociale
bewegingen laat het een bittere smaak en het gevoel van onvolledigheid na.
Van de ene kant heeft een zeer harde repressie de rebellen getroffen en
treft ze nog steeds. Onvoorwaardelijke gevangenisstraffen zijn de regel. De
staatsmacht demonstreert openlijk hun wil, om het volk te breken, bang te
maken en te "normaliseren". Daarbij komt nog een uitzonderingstoestand van
de media, van de leugens, vervormingen en vormen van laster, om de gebruikte
bevrijdingspolitiek van de laatste weken in Frankrijk uit te wissen.

In de laatste plaats gaat deze strijd verder. Midden april worden
bezettingen en blokkades voortgezet. Het is duidelijk dat deze vormen van
strijd in de minderheid zijn tegenover de massieve mobiliseringen van de
laatste twee maanden, maar ze tonen aan dat de wil aanwezig is om de
antikapitalistische strijd voor te zetten en uit te breiden.

Inderdaad betekent de opheffing van de CPE niet dat al de flexibilisering
maatregelen die in de laatste tijd door Chirac en Villepin doorgevoerd zijn
ook verdwenen zijn. Onder andere de beruchte LEC (Wet voor de gelijkheid van
kansen) geldt nog steeds.

De strijd zet zich stil

Ondanks dat moet vastgesteld worden dat de sociale beweging, van alle kanten
onder beschieting en door het institutionele, politieke en vakbond links in
de steek gelaten, na hun grote succes sterk terug gaat. De situatie is
complex. Aan de ene kant heerst de vreugde over de overwinning tegen de
regering en de ondernemers en over het feit dat de machthebbers op een
centraal, symbolisch belangrijk en beslissend punt moesten inbinden. Maar
aan de andere kant is er een vaag diffuus inzicht, dat tegenover de
werkelijke coalitie van de heersenden en het institutionele links en ten
aanzien van de terugtocht van de grote "representatieve" vakbonden een
beweging van de studenten en schoolgaande jeugd niet verder vooruit kan
komen. En zelfs binnen de studentenbeweging schijnt de krachtsverhouding
tussen reformistische en radicalere posities niet gunstig te zijn voor
degenen die de strijd willen voortzetten. In de arbeidersbeweging blijven de
stakingen eerder beperkt, hoewel ze in bepaalden bedrijfstakken weer
beweging gebracht hebben, zoals bijvoorbeeld onder het onderwijzend
personeel, dat in 2003 een zware nederlaag heeft geleden met de kwestie van
de pensioenen.

Men kan twee conclusies trekken uit de CPE beweging: Ten eerste zijn brede
delen van de overheersten bereid directe actie, zelforganisatie en kritisch
denken te ontwikkelen. Ten tweede toont deze grote sociale beweging de
noodzaak aan van organisatie - en interventie structuren die in staat zijn
te analyseren en politiek en strategisch te denken, om het op en neer gaan
van de grote, maar vaak verzwakkende en schadelijke golven van strijd te
kunnen begeleiden.

Laten we geen grote woorden gebruiken, noch over de terugtrekking van het
institutionele links, dat te voorzien was, noch over de eenzijdige
benadrukking van brede kringen van links op de volgende verkiezingen en de
agenda van de institutionele politiek. Het gaat er om een kracht op te
bouwen waarbij de verschillende verzetshaarden zich strategisch en
symbolisch kunnen aansluiten, waarmee ze samen een zelfgeorganiseerde
bevrijdingsbeweging kunnen opbouwen. Dit veronderstelt de ontwikkeling van
een netwerk van de verschillende stromingen van het revolutionaire
syndicalisme en van de sociale bewegingen, volledig onafhankelijk van de
spellen om de macht van de institutionele politiek. Dit veronderstelt ook
een verbeterde samenwerking van de verschillende libertaire organisaties,
die met de sociale vormen van strijd verbonden zijn.

Het gaat er om een zo groot mogelijke eenheid in de strijd in stand te
houden, zonder het niveau van de "realistische" doelen aan het
institutionele links en het linksbuiten over te laten. Het gaat er om een
permanente spanning te ontwikkelen, die wijst op de noodzaak van een
maatschappelijke revolutie. Het libertaire links moet beter in staat worden
de doelen op voor iedereen begrijpelijke wijze te formuleren: een
bevrijdingspolitiek tegen het kapitalisme, de heerschappij en de gescheiden
macht. Onze voorstellen moeten bij alle vormen van strijd als doelen worden
betrokken.

Misschien is het verzet tegen de CPE ten einde. Het is echter slechts een
momentopname in de strijd. De geschiedenis gaat verder, tot de volgende
opflikkering.
--------------------------------------
Orig: (de) Rebellion 36: CPE.
_______________________________________________
A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl


A-Infos Information Center