A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Yunanistan'da Devlete ve Kapitalistlere Karþý Mücadele [en]

Date Fri, 9 Jun 2006 17:50:10 +0200 (CEST)


?Yeni Demokrasi? hükümeti, PASOK?un (ondan önceki sözde sosyalist hükümet)
politikalarýný devam ettirerek üçüncü düzeyde eðitim (üniversiteler)
hakkýnda yasalar çýkartýyor.
Ýþçiler, Çiftçiler, Öðrenciler;
?Yeni Demokrasi? hükümeti, PASOK?un (ondan önceki sözde sosyalist hükümet)
politikalarýný devam ettirerek üçüncü düzeyde eðitim (üniversiteler)
hakkýnda yasalar çýkartýyor. Bu yasalar þunlarý içeriyor:

? ?Kendi zamanlarýnda? diploma alamayanlarýn dýþlanmasý;

? Özel üniversitelerin temellerini yasallaþtýrmak;

? Üniversite görevlilerini (siyasi) parti kýstaslarý (tercihleri) altýnda
deðerlendirmek;

? Uzmanlaþmýþ fakülteler yaratarak diplomalarý bölerken þimdiye kadar
kazanýlmýþ tüm iþçi haklarýna saldýrmak;

? Genç insanlarý sürekli bir eðitim sürecine sokmak ve bu sýrada
aralarýndaki rekabeti arttýrmak;

? Bilgili insanlardan çok kapitalist sistemin ?diþlileri?, terbiye edilmiþ
makineler olan öðrenciler üreterek öðrenci sendikacýlýðýnýn bastýrýlmasý
için koþullar yaratmak.

Bu süreç Avrupa Birliði yönergelerinin bir uyarlamasýdýr. Ýþçilerin
haklarýna saldýrýyla, çalýþma saatlerinin arttýrýlmasý, maaþlarýn ve emekli
aylýklarýnýn düþürülmesi ve patronlarýn istedikleri kiþileri istedikleri
zaman iþten atabilme hakkýna sahip olmalarýyla Devlet ve Sermaye daha fazla
kar ve güç için yeni bir hücum baþlattý. Bundan böyle üniversite
öðrencileri, en ?iyi? üniversite fakültelerini bitirenler ve gelecekte ?iyi?
bir yaþam bekleyenler bile belirsizlik içersinde kalacaklar.

Otoriteler nüfusun geniþ kesimlerinin proleterleþmesini savunurken þaka
yapmýyor ? bunu hükümet bakanlarýnýn ve müttefiklerinin kibrinden
görebiliyoruz. Ayný anda kontrol altýndaki ve ?þirket? sendikalarýndaki kamu
iþçilerinin yardýmýyla sömürülenler pek çok parçaya ayrýldý ve bugünkü
düzeni yýkmak için gereken sýnýf dayanýþmasý imkânsýzlaþtýrýlmaya çalýþýldý.

Sonuçlar çýkartmak zorundayýz. Öðrenci mücadelesi sadece ?saðlam?
diplomalarý amaçlamaya devam ettikçe; iþçilerden, çiftçilerden, diðer
sömürülenlerden ve ezilenlerden uzakta durdukça bu hükümetin oyununa gelmek
olacaktýr. Onlarýn bekledikleri de bu: Tek baþýmýza uzlaþmacý þekilde
mücadele etmek.

Tek çözüm iþçilerin, iþsizlerin ve yoksullarýn yanýnda birleþik bir
mücadeledir. Eylemlerimizi üstümüze almalýyýz. Bu günkü koþullarda
öðrenciler kendi meselelerini sahiplenerek sendikalaþmalý, bu sürece
katýlmalý, mücadeleyi siyasi partilere havale ederek tatile çýkmamalýdýrlar.
Bununa birlikte bu yetersizdir.

Sendikalý, ama ayný zamanda devrimci bir yolla çalýþmalýyýz. Hayýr, sadece
gelecekte iþçilerin üstünde iktidar kurmak için ?saðlam? diplomalar elde
etmek için deðil, tersine mezun olmuþ olmamýþ tüm iþçilerin maaþlarýnýn
eþitlenmesi ve herkes için daha iyi bir yaþam talep etmeliyiz.

Kabul edebileceðimiz tek rekabet bugünkü toplumsal sefaletin ve bireysel
yalýtýlmýþlýðýn sorumlularý olan patronlara, hükümete ve Devlete karþý
sýnýfsal rekabettir.

Sadece bu hatta süren mücadeleler baþarýya ulaþacaktýr. Hükümet örgütlü
olduðumuzun ve savaþý hem birlikte bir sýnýf mücadelesi ile yürüttüðümüzün
farkýna vardýðýnda, geri çekilecektir. Fransa?da geçen aylarda elde edilen
zafere burada da ulaþýlacaktýr. Bundan sonra hükümet siyasal manevralara
baþlayacaktýr, fakat ondan asla bizim çýkarlarýmýzýn savunucusu olmasýný
bekleyemeyiz; o her zaman egeme sýnýflarýn bir destekçisi olarak kalacaktýr.

Sýnýfsal eylemimiz bu yasalarýn geri çekiliþi ile durmamalý. Bunlar sadece
dýþarýya açýlan kapýmýzýn önündeki bir basamaktýr. Mücadele sürmelidir,
toplumun her kesimine yayýlarak, hep birlikte daha fazla insaný kapsayarak,
kesin zafere kadar!

Uzlaþmasýz devrimci bir sendikal mücadeleye doðru!


Yunanistan Anarþistler Federasyonu (OAE) (Petras Yerel Kolektifi)

26/05/2006* Ýngilizceye OAE uluslararasý sekreteri tarafýndan çevrilmiþtir.
Yunanistan?daki toplumsal mücadele ve OAE ile ilgili daha fazla bilgi için
P.O. BOX 133, Central Post Office, 26001 Patras, Greece veya to P.O. BOX
2120, Lygon St. North, East Brunswick, Victoria 3057, Australia adreslerine
yazabilirsiniz veya outetheos@yahoo.com.au adresine e-posta
gönderebilirsiniz.Çeviri: Anarþist Komünist Ýnisiyatif [ akinisiyatif@yahoo.com ]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center