A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Arjantin , Buenos Aires: Mapuche Mahkumlarýyla Dayanýþma

Date Thu, 8 Jun 2006 20:54:14 +0200 (CEST)


Arjantin, Buenos Aires- 30 Mayýs'ta, yaklaþýk 40-50 Anarþist, Mapuche
aktivisti, öðrenciler ve Zapatista dayanýþma eylemcileri þu sýralar moda
olan Þili'li büyük maðaza Falabella'nýn giriþini bloke ettiler.
Falabella, topraklarý için mücadele ederken tutuklanan Þili'deki politik
Mapuche mahkumlarýyla dayanýþmak için bir saat kapatýldý.

Mahkumlarýn 11'þ Pinochet'in anti-terör yasalarý altýnda 10 yýl hapisle
karþý karþýyalar. Bu eylem ayrýca Michelle bachelet'in "sosyalist"
hükümeti altýnda devam eden devlet baskýsýnýn arkasýndaki itici güç olan
Þili kapitalizmine karþý bir direniþ eylemidir. Bu baský ayrýca son
zamanlarda Þili, Santiago'daki öðrenci eylemlerindeki çocuklara karþý
uygulanan þiddetten de anlaþýlabilir.

Buenos Aires'teki protestocular Þili'deki tutsaklarla ve Atenco'daki
Meksika devleti tarafýndan acýmasýzca saldýrýyan uðrayanlarla dayanýþmadan
bahseden pankartlar açarak kendilerini Flabella'nýn giriþine
zincirlediler.

Protestocular ?Contra el ALCA y Capital, Contra el estado y todo

Autoridad? ayrýca ? Donde esta, no se ve, el socialismo de Bachelet?
sloganlarý attýlar.

** "FTAA'ya ve Sermayeye Karþý, Devlete ve tüm otoritelere karþý " O
nerede? Onu Bachelet'in sosyalizminde görebilirsiniz"**

Gösteri biterken polis protestocularýn "liderlerinden" birisini
tuutklamaya kalkýþtý. Bu giriþim kalabalýk polisi sardýðýnda ve
yoldaþlarýný geri aldýklarýnda engellendi. Bu baþarýlý eylem her hangi bir
tutuklama olmadan sona erdi.

-amor y resistencia

Daha fazla bilgi için:

www.amoryresistencia.blogspot.com

www.mapuexpress.net

http://www.mapuche-nation.org/


Kaynak: Uzlaþma Yok! haber sitesi

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center