A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Devrimci Anarþizm ve Politik Partiler [en]

Date Mon, 5 Jun 2006 21:44:28 +0200 (CEST)


Bu metin Meksika?dan Alianza Comunista Libertaria-ACL
(Özgürlükçü Komünist Ýttifak) tarafýndan kaleme
alýnmýþtýr. Anarþistlerin devrimci örgütü ifade
ederken neden parti kelimesini ret ettiklerini
açýklýyor. Bunun yanýnda metin, Leninist parti
modelini genel bir eleþtirisini ve kendilerinin
anladýðý Bakuninist bir perspektiften anarþist
devrimci örgütün nasýl olmasý gerektiðine dair
bilgiler sunuyor.

Anarþistlerin partiler hakkýndaki görüþlerine dair
uzun süredir süre giden bir yanlýþ anlama var. Bu
makalede, devrimci anarþistler olarak biz konuyu biraz
aydýnlatmak istiyoruz. Ýdeolojimizin Rus devrimci
Mikhail Bakunin?in felsefi ve politik düþüncelerine
dayandýðýný söyleyerek baþlayacaðýz. Bakunin?i
iþçilerin davasý için mücadele etmiþ fedakâr bir
savaþçý ve bundan dolayý da burjuva kapitalist
sömürünün ve devlet baskýsýnýn bir düþmaný olarak
görüyoruz. Bakunin, kendilerini devrimci davaya adamýþ
ve onun ayrýlmaz bir parçasý olmuþ bireylerden meydana
gelen devrimci bir partinin[1] tarihsel bir gereklilik
olduðunu doðru bir þekilde görmüþtür.

Bakunin bu niteliklere sahip bir örgütün sadece bir
gereklilik olduðunu saptamakla kalmamýþ, bu tip örgütü
1868 yýlýnda ?Alliance of Socialist Democracy
(Sosyalist Demokrasi Ýttifaký)? adý ile kurmaya
giriþmiþtir. Ýttifak ?Uluslararasý Ýþçi Birliði? (1.
Enternasyonal) ile ayný zamanda kuruldu ve Ýttifak?ýn
üyeleri Marksistler tarafýndan ?enternasyonalin içinde
yeni bir örgüt kurarak enternasyonali zayýflatmak
istemekle? haksýz olarak ve yanlýþ bir biçimde
suçlandýlar. Fakat gerçek bundan tamamen farklýydý,
enternasyonali zayýflatmaktan öte Bakunin, Ýþçilerin
Enternasyonel?ine sunulabilecek en iyi katkýnýn
Enternasyonel içinde örgütlenmiþ geniþ sayýdaki iþçiyi
güvenilebilir bir sosyalist ve devrimci yöne
yönlendirebilecek, yüksek düzeyde devrimci bilince
sahip en iyi öðelerin bir örgütünün oluþturulmasý
olduðunu anlamýþtý. Bakunin, öncünün devrimci örgütü
ile (Ýttifak), kitlesel proleter cephe olan
Uluslararasý Ýþçi Birliði arasýndaki iliþkiyi þöyle
açýklar:

?Ýttifak Enternasyonal?e gerekli olan bir
tamamlayýcýydý. Fakat Enternasyonal ve Ýttifak, nihai
olarak ayný amaçlara sahip olsa da farklý iþlevleri
yerine getiriyordu. Enternasyonal emekçi sýnýfýný
milyonlarca iþçiyi ulusuna, ulusal sýnýrlara ya da
dinsel ve politik inançlarýna bakýlmaksýzýn sýký bir
örgüt içinde birleþtirmeye çalýþýyordu, diðer taraftan
Ýttifak bu emekçi sýnýflara gerçek bir devrimci yön
vermeye çalýþýyordu. Biri ve diðerinin programlarý,
herhangi bir þeklide karþýt olmaksýn, sadece devrimci
geliþme dereceleri farklýydý. Enternasyonal Ýttifak?ýn
bütün programýný sadece ve sadece tohum halinde
içeriyordu. Ýttifak?ýn programý Enternasyonal?in
programýnýn tam anlamýyla geliþtirilmiþ ve
ayrýntýlandýrýlmýþ halini yansýtýyordu.? ? Mikhail
Bakunin

Ýþçilerdeki, kendilerinin tarihsel devrimci rolü olan
kapitalizmi ve eþitsizlik kurumlarýný ortadan kaldýrma
görevinin bilincinin geliþimini cesaretlendirmeyi
kendine görev edinen, ideolojik ve taktik birliðe
sahip devrimci bir örgüt kurmanýn gereksinimini biz
anarþistler kabul ediyoruz. Biz böyle bir örgütü ifade
etmek için ?parti? teriminin kullanýmýný ret ediyoruz.
Bunun iki nedeni var. Birincisi parti teriminin,
burjuva siyasi partileri ile karýþtýrýlma riskini
doðurmasý. Ýkincisi ise parti teriminin
marksist-leninist yorumudur. Bu iki düþünce aþaðýda
incelenecektir.

?Parti? Kavramý

Devrimci bir örgüt olarak bizim amacýmýz,
proletaryanýn kendi toplumsal gücünün ve bu gücün
kapitalist toplumu alaþaðý edebileceðinin farkýna
varmasýdýr. Bundan dolayý bizim iþimiz halkýn
güçlerini aþaðýdan yani hâkim sýnýftan baðýmsýz olarak
örgütlemektir. Ýþçilere kendimizi ?iþçilerin partisi?
olarak sunmanýn uygun olmayacaðýný düþünüyoruz. Çünkü
günümüzde parti, terimin burjuva anlamýnda
kullanýlmakta ve seçimler, parlamento, politik iktidar
ve bunun gibi toplumsal kurtuluþ (özgürleþme) fikri
ile çeliþen bir dizi kavramla birlikte anýlmaktadýr.
Bizce, kendilerinin sömürülen sýnýflarý ve ezilenleri
temsil ettiðini söyleyen ve bu toplumsal tabaka
içerisinde seçimler ve parlamento yoluyla
özgürleþmenin mümkün olduðunun umudunu yayan parti ve
bireylerin tek yaptýklarý, burjuva politik kurumlarýný
ve dolayýsýyla da despotizmi, sömürüyü ve tiranlýðý
(etkili bir þekilde) güçlendirmektir.

Leninist Parti Ve Anarþist Politik Örgütlenme

Sadece burjuva partileri ile deðil Leninist partilerle
de karýþtýrýlma riski altýndayýz. Leninizm, iþçi
sýnýfýnýn çýkarlarýný temsil edecek bir partinin
kurulmasýný savunur. Kimileri buradan, anarþist
düþünceler ve leninist modelin çok fazla ortak þeye
sahip olduðu sonucunu çýkarabilir. Ancak iki sebepten
dolayý bunu tamamen ret ediyoruz. Ýlk olarak, bu
metnin daha önceki bölümünde gördüðümüz gibi en
geliþmiþ bireylerin (öðelerin) örgütü kavramý ilk
olarak Lenin tarafýndan ifade edilmiþ bir þey deðildi.
Yýllar önce Bakunin, kitlesel savunma ve direniþ
cephesinin (sendikalar ve Enternasyonal Ýþçi Birliði
gibi) devrimci bir mücadele yürütmek için tek baþýna
yeterli olmadýðýný anlamýþtý. Çünkü bu örgütlerde,
diðer þeylerin yanýnda, toplumsal hareketin reformist
ve açýkça burjuva eðilimlere kurban gitmemesini
garanti altýna almak için savaþan bilinçli
devrimcilerden oluþan çekirdek kadronun eksikliði
vardý.

Leninist görüþten diðer temel farklýlýk ise daha
önemlidir, çünkü her iki eðilimin esas amaçlarýný
ortaya koyar. Leninist eðilim bir defa devrimi
yaptýktan sonra devlet yönetimini ele geçirmek için
öncü parti olmak ister. Çünkü söz konusu partinin
üyelerinin en bilinçli, en zeki ve proletaryanýn
çýkarlarýný en iyi þekilde savunacak insanlardan
oluþtuðu varsayýlýr. Anarþist politik örgütün iþlevi
devlet iktidarýný ele geçirmek deðildir.

Leninistlerden farklý olarak biz devleti yok etmek
istiyoruz, çünkü biliyoruz ki devrim adýna bir
azýnlýðýn politik ve askeri iktidarý kendi eline
almasý, devrime en çok zarar verebilecek þeydir.

Politik iktidarý almak ya da bir azýnlýðýn karar alma
ve bunlarý kitlelere dayatma hakkýyla kendisini
profesyonel politikacý kadrosuna dönüþtürmesi,
bürokrasinin ve karþý-devrimin tohumunu yaratmak
anlamýna gelir. Bu hareket, biri ayrýcalýklý bir
azýnlýk, öbürü baský altýna alýnan ve hükmedilen
devasa bir çoðunluk olmak üzere ikiye ayrýlmýþ bir
topluma geri dönüþün zeminini hazýrlar.

Anarþist örgütün amacý politik iktidar deðildir,
aþaðýdan yukarý proletaryanýn toplumsal iktidarýný
kurmaktýr, baþka bir deyiþle iktidar konseyler ve
yatay karar alma organlarý sayesinde emekçi sýnýfýnýn
ellerindedir.

Anarþizm Ve Devrimci Örgüt

Fakat devrimci anarþizm homojen bir örgütü hedefleyen
programýný sadece Bakunin?in zamanýnda ifade edilmiþ
olan biçime dayandýrmaz. Sosyalist Demokrasi
Ýttifak?ýndan baþka diðer benzer gruplar deðiþik
zamanlarda Ýttifak?ýn rolünün bir benzerini icra
etmeye çalýþtý. Sonradan Bolþevikler tarafýndan bir
devlet-parti diktatörlüðüne dönüþtürülen Rus
devriminde, Rus proletaryasý ile beraber savaþmýþ olan
baþlýca Rus ve Ukraynalý anarþistlerden oluþmuþ Dielo
Trouda grubu bunlardan biriydi.

1920?lerin sonunda, Dielo Trouda grubu uluslararasý
özgürlükçü hareket için çok önemli olan bir metin
yayýnladýlar. Bu metinde örgütlü anarþizmin ile
öncünün örgütlenmesini reddeden anarþizmin bireyci
yorumu arasýnda bir gedik açýlmýþtý. Örgütlenme
karþýtlarý, birer militan olarak herhangi bir
taahhütte bulunmak (make a commitment) ve sorumluluk
almak istemeyen, Nestor Mahno?nun da belirtmiþ olduðu
gibi, görevlerimizin baþarýlý bir þekilde yerine
getirilebilmesi için hayati önem taþýyan devrimci
disiplini reddeden kimselerden oluþmaktaydý.

Bu birkaç satýr eldeki sorularý aydýnlatmaya
yarayacaktýr: ?örgüt içinde disiplin olmaksýzýn ciddi
bir devrimci eyleme giriþmek imkânsýzdýr. Disiplin
olmadan devrimci öncü var olamaz, çünkü bu olmadýðý
takdirde örgüt kendisini pratik bölünmüþlük içinde
bulacak ve günün dayattýðý görevleri tanýmlamakta ya
da halk kitlelerinin ondan beklediði baþlatýcý rolünü
gerçekleþtirmekte aciz kalacaktýr.? (Nestor Mahno,
?Devrimci Disiplin üzerine)

Örgütsel platform [2] anarþistlerin genel bir
birliðini, devrimci anarþist öncülerin örgütlülüðünü
oluþturmak amacýyla Dielo Trouda grubu tarafýndan
basýlan bir metindir. Bu tipte bir örgütsel yapýnýn
gereksinimi hakkýnda argümanlar sunar. Devrimci bir
örgüt olarak kurulan baþka bir örnek ise 1930?larda
Ýspanya Ýç Savaþý sýrasýnda Ýspanya?daki ?Durruti?nin
Dostlarý?dýr. Durruti?nin Dostlarý, CNT [3]
Cumhuriyetçiler?in burjuva hükümetine katýlmak gibi
tarihsel hatalar yapmaya baþlayýnca bilinçli devrimci
liderlik biçiminin gerekliliðini anlayan CNT
içerisindeki anarko-sendikalist bir gruptu. Ýsmini 20
Kasým 1936?da savaþta ölen devrimci anarþist
Buenaventura Durruti?in anýsýna alan ?Durruti?nin
Dostlarý? o zamanýn koþullarýnda Ýspanyol
proletaryasýna doðru bakýþ açýsýný göstermek için acil
olarak çekirdek kadro yaratýlmasýnýn farkýna varmýþtý.
Onlara göre bunun için hareketin baþýndan beri Durruti
ve Ascaso tarafýndan savunulan tamamen kolektivist ve
devlet karþýtý mevkiye geriye dönülmeliydi.

Sonuçlar

Biz, Bakuninist çizgideki anarþistler, toplumsal
hareketlere katýlan, bu hareketler içinde özgürlükçü
sosyalist programý yaygýnlaþtýrmaya çalýþan ve bu
hareketlerin üretim araçlarýnýn özel mülkiyetini
kaldýrmak ve politik iktidarýn ve devletin yýkýntýlarý
üzerine yatay ve konseyci (assemblyist) toplumsal
iktidarý kurmak için antikapitalist çizgi boyunca
ilerlemesini garanti altýna almaya çabalayan özgün bir
devrimci örgüt taraftarýyýz. Bu tam da Özgürlükçü
Komünist Ýttifak?ýn (Alianza Comunista Libertaria)
militanlarýnýn kurmak istediði türden bir örgüttür.
Biz her an toplumsal devrim ve dünyanýn kurtuluþu için
çalýþýyoruz.

Dipnotlar
1) Türkçeye ?parti? olarak çevrilen, Ýngilizce ?party?
kelimesi siyasal parti anlamýna geldiði gibi kurum,
birlik, taraf gibi anlamlara da gelmektedir. [Ç.N]
2) Liberter Komünistlerin Örgütsel Platformu metnine
http://www.geocities.com/karakizil/arsiv/libor/lkp3.HTM
adresinden ulaþabilirsiniz. [Ç.N]
3) Anarko-sendikalist CNT Ýspanya Ýç Savaþý
sýrasýndaki en büyük sendikadýr. [Ç.N]

Çeviri kaynaðý:
http://www.ainfos.ca/04/dec/ainfos00102.html

(Metin FdCA?nýn ingilizce çevirisinden alýnmýþtýr)

Çeviri: Kara Kýzýl Notlar


Kaynak: http://www.anarkismo.net/newswire.php?story_id=3143

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center