A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ýstanbul: Munzur'umuza dokunmayýn

Date Mon, 5 Jun 2006 20:58:20 +0200 (CEST)


Tunceli Dernekleri Federasyonu'nun çaðrýsýyla biraraya gelen yüzlerce kiþi,
Milli Park olduðu halde Munzur Vadisi'ne baraj yapýlmak istenmesine ve
insaný,
yaþamý, kültürü ve tarihi hiçe sayan ve halka raðmen uygulamaya konulmak
istenen enerji politikalarýna karþý halaylarla, zýlgýtlarla Galatasaray'dan
Taksim Meydaný'na yürüdü.
?Munzur'da baraj istemiyoruz?, ?Munzur onurdur, onuruna sahip çýk? sloganlarý
eþliðinde coþkulu bir biçimde tamamlanan yürüyüþün ardýndan basýna açýklamayý
okuyan Tunceli Dernekleri Federasyonu bünyesindeki Munzur Vadisi ve Çevresini
Koruma Kurulu Baþkaný Hasan Þen "Munzur'da, Türkiye'de ve dünyada temiz
enerji
temiz çevre" taleplerini duyurdu.
Eyleme kara bayraklarýyla bir grup anarþist de katýldý:
http://istanbul.indymedia.org/uploads/2006/06/dsc02111.jpgmid.jpg

Fotoðraflar için:
http://istanbul.indymedia.org/news/2006/06/127162.php

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center