A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Sivas: Sosyal Ekoloji Kulübü C.Ü bahar þenlikleri etkinlikleri

Date Sun, 4 Jun 2006 12:20:07 +0200 (CEST)


Cumhuriyet Üniversitesi bahar þenlikleri 22 Mayýs Pazartesi günü baþladý.
Üniversite yönetiminin þenlikleri sadece satýþa yönelik bir etkinlik olarak
algýlamasý C.Ü Sosyal Ekoloji kulübü*nün satýþýn dýþýnda bir aktivite içinde
olmasýna uzun süre anlam veremediler! Yaklaþýk 2 aydýr film,belgesel,panel..
gibi etkinlik taleplerimize karþýlýksýz býrakan yönetim, önümüzde çýð gibi
büyüyen sorunlara karþý duyarsýzlaþmamýzý, kendi bakýþ açýmýzý
geliþtirmemizin yollarýný yaratmaktadýr.

Bugünkü sorunlarý anlamak ya da anlamaya çalýþmak öncelikle nasýl bir
dünyada nüfuz ettiðimizden haberdar olmanýn anlamlýðýný düþünerek, var olan
kapitalist iliþki ve yaþam kuþatýlmýþlýðýný zedeleyecek alanlar yaratmak ve
bu durumun üstüne gitmek durumunda lýðýndan yola çýkarak,var olan ekolojik
sorunlarý toplumsal yaþam sorunlarýndan baðýmsýz düþünemeyiz.Ýnsan-insan ve
insan-doða iliþkisinin her geçen gün yok edilen bir deðerde olduðunu net bir
þekilde görmekteyiz.Son günlerde bunlara paralel olarak geliþen
gündem;yaþadýðýmýz topraklarda nükleer ölüm projelerini gündeme getirenlerin
bu durumu bir kez daha canlý yaþamýný kar hýrslarý için hiçe sayamaya
çalýþmalarý,yaþamlarýmýzda ki söz hakkýný bize ve gaspçýlara
dayatmaktýr.Bahar þenliklerinde hazýrladýðýmýz ve ne yazýk ki! Oldukça ilgi
gören; Çernobil faciasýndan etkilenmiþ bir çocuðun fotosunun yer aldýðý
?Nükleer Hatýrasý Ýstemiyoruz? adlý pankarttý. Fotonun baþ kýsmýný keserek
insanlarýn nükleer santral istiyoruz demeden önce bir kez de kendilerinin
radyasyonlu fotosunu görmelerini istedik!Bir çok insanýn ?nükleer hatýrasý
istemiyoruz? pankartýný gördükten sonra nükleer isteklerinin bir kez daha
düþünerek hareket etmelerine sebep olduðunu gözlemledik ve dinledik.En
ilginç olanlardan bir tanesi Akkuyu da yapýlmasý düþünülen nükleer santral
projesi dönemlerinde halký ?nükleer santrallerin iyiliði? noktasýnda
bilgilendirmeye giden bir öðretim görevlisi tarafýndandý;kendisinin de o
dönemde belli çeliþkilerin olduðunu ifade etmesi (ama görevden ! kaynaklý
?bilgilendirme? yaptýðý),bugünlerde ise daha net bir þekilde nükleer
santrallerin yaþamlarý gasp ettiðini belirtti.Nükleer Felaketler, Nükleer
Kazalar,Nükleer Silahlar ve atýklara yönelik broþürler daðýtýlarak sýk sýk
nükleere yönelik yönlendirme bilgilerin önü kesilmeye çalýþýldý.

Tekno-Endüstriyel sistemin yok etmek de sýnýr tanýmayarak önüne canlý-cansýz
ne gelirse alýp götürmesi; kalkýnma, ilerleme yalanlarýyla da bir yandan da
yanýlsamalar yaratmasý yaþanan insan-insan ve insan-doða tahakküm
iliþkisinin daha temelden ele alýnmaya yönelik açýklamalarýn yer aldýðý
Sosyal Ekoloji Kulübü bülteni, dünyanýn çeþitli bölgelerinde ki eko
haberlere de yer vererek sosyal ekoloji kavramýnýn bakýþ açýsýný tartýþmaya
ve paylaþmaya zemin hazýrladý.

Standa personel, öðretim görevlisi, orta-lise örgencileri, halk, ünv. Ögr,
gibi bir çok kesimden insan gelmesi bizim için oldukça çok insana ulaþmamýz
noktasýnda önemli ve güzeldi.Þenliklerin son günü stantlarýn ?koç fest? in
hazýrladýðý dünyanýn önde gelen kapitalistlerinin tanýtým þenliklerine
dönüþmesi dolayýsýyla stantlar öðlene kadar kaldý.Bizde bu süre de
üniversitede içerisinde;Nükleer santral yapýmýndan haberdarlýk ve görüþlerin
yer aldýðý röportajlar gerçekleþtirdik.Akþam dýþardan bakanlar için
toplumsal sorunlara duyarlý gibi gözüken ?Mor ve Ötesi? grubunun konserinde
bir yandan eðlenirken diðer yandan da ?NÜKLEER ÖLDÜRÜYOR? yazýlý pankartý
açarak grubun ve konsere gelenlerin iðlisini bir kez daha nükleer gaspçýlara
çekmeye çalýþtýk.Konsere gelenler tarafýndan çok yoðun bir ilgi gelmese de
grubun duyarsýz davranýþýna konser alanýn çeþitli yerlerinden gelen
?Nükleere Ýnat Yaþasýn Hayat? seslerinin gelmesi oldukça güzeldi.

Bir daha ki etkinliklerde daha fazla sesle ve yürekle buluþmak üzere?

Kaynak: Anarþi Forum

---
*[Anti-otoriter & anti-kapitalist]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center