A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Polonya Anarþist Federasyonu'ndan Krzysztof Krol ile Röportaj [en]

Date Sun, 4 Jun 2006 11:41:33 +0200 (CEST)


Bu röportaj, Boston Indymedia?dan Pete Stidman tarafýndan Polonya
Anarþist Federasyonu?ndan Krzysztof Krol ile yapýldý. Anarþist Federasyon
içindeki iþçi meseleleriyle ve anarko-sendikalizmle ilgilenen bir seksiyonun
oluþturduðu Ýþçi Ýnisiyatifi?nin Polonya?daki faaliyetlerinden bahsediyor.
Krol, bu röportajda Polonya?daki iþçilerin genel durumuna dair bilgiler
vermekle beraber iþçilerle nasýl diyaloga geçilebileceðini ve onlarla ne tür
faaliyetler yapýlabileceðini anlatýyor.

Geçtiðimiz hafta sonu, (12?13 Kasým 2004) Direniþi Suç olmaktan Çýkartma
konferansýnda dayanýþma ekonomisi üzerine bir atölye sýrasýnda Krzysztof
Krol?la tanýþtým. Kendisi Polonya Anarþist Federasyonu üyesi ve Polonya?nýn
Poznan þehrinde Rozbrat Kolektifi?nde yaþýyor. O atölyeye katýlan bir sürü
katýlýmcý vardý ve bunlarýn içinde sadece ABD?li olmayan iki kiþi iþçi
sýnýfýndan insanlara yönelik pratik çözümler öneriyorlardý. Amerikalýlar
tohum deðiþ tokuþu, alternatif para birimleri ve yeþil yatýrým planlarý gibi
þeylerden bahsederken Krol gruplarýnýn emeðin radikal örgütlenmesine
yönelik hamlelerini anlattý. Arjantin?deki MST?nin bir temsilcisi ise bir
topluluðun yiyecek üretimi ve eðitim için kendi kendilerine inþa ettikleri
bir toplum merkezi hakkýnda konuþtu.

Alternatif para birimlerinin geçerliliðiyle ilgili tartýþma atölye için
ayrýlmýþ süreyi de aþarak bütün hýzýyla devam ederken ben de emek eksenli
bir bakýþ açýsýna sahip olan Krzysztof?u bir kenara çekip birebir bir
görüþme yaptým.

Boston Indymedia:Polonya?da emek örgütlenmesiyle saðladýklarýnýzý
anlatabilir misin?

Krzysztof Krol: Polonya Anarþist Federasyon?undaným (AF), grup 1989?da
kuruldu. Bütün büyük kentlerde seksiyonumuz var, bizimkisi Poznan?da.
Federasyon, bilgi deðiþ tokuþu yapan ve birlikte eylem koordine eden
baðýmsýz, otonom gruplarýn oluþturduðu bir að. Genellikle yýlda iki defa
toplanýp geleceðe yönelik planlarýmýzý tartýþýyoruz. Benim seksiyonumdan
arkadaþlarla Ýþçi Ýnisiyatifi?ni oluþturduk; bu, AF içinde iþçi meseleleri
ve Anarko-sendikalizm?le ilgilenen bir grup insan. Bir ay önce Ýþçi
Ýnisiyatifi Poznan?da resmi bir iþçi sendikasý kurdu. Bu sendikada iki
farklý yerdeki üç fabrikadan 150 iþçi var. Baþka þehirlerde de üyeleri var.
Kaç üye olduðundan emin deðilim. Bu sendikalar özürlü insanlardan oluþuyor.

BI: AF içinde emek örgütlenmesi yapýlan kaç þehir var?

KK: Beþ seksiyon ama AF?nin 20 kasaba ve þehirde seksiyonlarý var.

BI: Anarþist ideolojinin ne kadarý sendikadan kaynaklanýyor? Sendika nasýl
bir yapýlanmaya sahip?

KK: Bir sendika kurma fikri aklýmýza dört yýl önce geldi ama baþtan herhangi
bir temelimiz ve iþçilerle herhangi bir temasýmýz yoktu. Niyetimiz önce
iþçilerle baðlantý kurmak ve bundan sonra belki de sendikayý örgütlemekti.
Þimdi ise, geçtiðimiz Mayýs ayýnda iþçiler bize sendika kurmayý önerdiler.
Bize, ?Baþka bir sendikada olmak istemiyoruz çünkü onlar demokratik deðiller
ve bu da bize yetmiyor. Sendikamýzda hiyerarþi olmasýný istemiyoruz,?
dediler. Bizden anarko-sendikalist bir sendika kurmamýzý istediler.

Ýlk adýmýmýz hemen sendikanýn yasal iþlemlerini yapmak oldu. Bunu, çok az
bir deðiþiklikle baþka sendikalarýn belgelerini kullanarak yaptýk. Bu bizi
resmi bir sendika haline getirdi. Birkaç hafta içinde yapýyý gerçek
anlamýyla örgütlemek, bunu hiyerarþi olmadan tabandan yapabilmek için
buluþacaðýz. Bunu anarko sendikalist düþüncelere ve CNT, Ýspanya ve emek
tarihindeki diðer örneklere dayandýracaðýz. Bazen eski, yüz yýllýk
fikirlerde kötü þeyler olduðunu da görüyoruz. O yüzden bu eski modellere
sýký sýkýya baðlý kalmýyoruz.

BI: CNT?nin tarihsel hedefleri izlenirse, sendika örgütlemekteki en önemli
amaçlardan biri iþçilerin sahip olduðu bir kolektif yaratmaktýr. Sizin yeni
örgütünüzün hedefi de bu mu?

KK: Bizim de uzun vadeli vizyonumuz sendikayý özgür bir toplum örgütlemek
için kullanmak. Tabii ki vizyonumuz fabrikayý iþçilerin denetimine almak.
Ýkinci bir önceliðimiz sendikanýn etrafýnda baþka þeyler, baþka faaliyetler
örgütlemek. Kültürel faaliyetler. Polonya?da bir iþçi kültürü yok. Ýkinci
Dünya Savaþý?ndan sonra belli bir iþçi kültürümüz vardý ama bunun ardýndan
komünizm geldi ve her þey resmileþti. 1989?da komünizmin son bulmasýndan
sonra kimse iþçi kültürünü umursamaz oldu. Týpký dünyanýn kalan kýsmý gibi
burada da televizyon ve tüketim sundular. O yüzden biz de iþçilerle bazý
kültürel faaliyetler örgütlüyoruz, bir fotoðraf sergisi, futbol kupasý,
toplumsal bilinç taþýyan filmlerin gösterildiði sinema geceleri. Bazen de
tiyatroya gidiyoruz çünkü arkadaþlarýmýzýn tiyatrolarý var ve açýlýþ
gecelerine iþçileri davet etmek hoþlarýna gidiyor.

BI: Birlikte katýldýðýmýz atölyede, atölyeler örgütlediðinizi söylüyordun.
Bu atölyelere sizin sendikanýzdan olmayan iþçiler de katýlýyorlar mý? Bunlar
sendikanýn örgütlenmesinden önce de yapýlýyor muydu?

KK: Dört konferans örgütledik. Sonuncusunun üzerinden bir hafta geçti.
Polonya?nýn her yerinden insanlar geliyor, baþka sendikalardan iþçiler,
heyetler, anarþist ve sosyalist gruplarýn temsilcileri var. Ayný zamanda
Avrupa?nýn baþka yerlerinden Anarko-sendikalist sendikalarý davet ediyoruz.
En son konferansa Ýsveç?ten SAC?ý, Ýspanya?dan CNG?yi ve Almanya?dan FAU?yu
çaðýrdýk. Bu konferanslarda yeni baðlantýlar kuruluyor ve gelen insanlara
yeni bakýþ açýlarý sunuluyor. Ýnsanlar ayný zamanda, yaþadýklarý sorunlarý
da gündeme getiriyorlar. Örneðin iyi bir protesto gösterisi nasýl
örgütlenir, basýn açýklamasý nasýl yazýlýr gibi konularda da atölyeler
yapýyoruz.

BI: Ýþçilere ulaþýrken ilk attýðýnýz adým neydi?

KK: Baþlangýçta AF?dan bir grup halindeydik. Birkaç kiþi çalýþýyordu,
birkaçý iþsizdi, birkaçý da öðrenciydi. Ýþçilerle temasa geçmemiz
gerekiyordu. Bir arkadaþýmýz Dayanýþma Seksenler adýndaki daha radikal
sendikaya üye olan ve büyük bir fabrikada çalýþan iþçilere ulaþmamýzý
önerdi. Bu sendika Dayanýþma Sendikasý?ndan býktýklarý için ayrýlan ve
Dayanýþma Seksenler adýnda baþka bir sendika kuran insanlardan oluþuyordu.
Onlara bazý atölyeler yapmayý önerdik. Ýlk teklifimiz, ?Sizi iþten
attýklarýnda, iþsiz kalýnca neler yapmalýsýnýz??dý. Buna ihtiyaçlarý
olmadýðýný söylediler. Biz de baþka bir adým attýk ve bildiriler basýp
bunlarý fabrika kapýsýnda, saat sabah altýda iþlerine giden iþçilere
daðýttýk. Seksenler Dayanýþma?dan insanlar bunu gördüklerinde iyi bir grup
olduðunu düþündüler, halbuki biz ayný insanlardýk! Böyle bir þey
yapabileceðimize gerçekten inanmadýlar.

BI: Bildiriler neyle ilgiliydi?

KK: Bildiriler ekonomik durum ve iþten çýkartmalarla ilgiliydi.

BI: Ýþten çýkartmalar mý?

KK: Evet, fabrikanýn yereldeki durumuyla, dünyanýn durumuyla ve bunun
Polonya?yý nasýl etkilediðiyle ilgili de bir þeyler vardý. ?Tepki
göstermeliyiz, tepki göstermelisiniz, birlikte tepki göstermeliyiz.? Çok iþe
yaradý bu. Bundan sora her þey çok hýzlý geliþti. Birkaç gösteri
düzenlemeye ve fabrikalarýn içine yönelik strateji düþünmeye baþladýk.
Fabrikanýn içinde bir gazete baþlattýk. Bunun adý Seksenler Ýnisiyatifi?ydi.
Amacý Dayanýþma Seksenler ile Ýþçilerin Ýnisiyatifi?ni birleþtirmekti.
Bundan sonra grevlere gitmeye baþladýk. O aralar bir sürü grev vardý.
Örneðin bir grup 240 gün boyunca bir fabrikanýn kapýsýný iþgal etmiþti. Bir
baþka yerde Polonya?nýn kuzeyindeki bir tersanede birkaç bin kiþi her gün
sokaða dökülüyordu. 2002 ve 2003 boyunca grevlere gittik ve bazý baðlantýlar
kurduk. Bu insanlar bizim konferansýmýza geldiler. Grevdeki bir kumaþ
fabrikasý özel iþletmeyi atýp yerine bir kooperatif kurdu. Orta Polonya?daki
bu fabrikayla iyi iliþkilerimiz var. Son konferansýmýz bu fabrikada oldu.
Ayný zamanda mahkemelerde bir sorunlarý olduðunda insanlara destek
veriyoruz. Kendilerini nasýl savunacaklarýyla ilgili bilgi veriyoruz onlara.
Ýþçilere yönelik bir açýk hattýmýz var. Ýnsanlar bizi arayýp iþ yasasýyla
ilgili sorular sorabiliyorlar. Ýþ yerlerinde ortaya çýkan çok pratik
durumlar var. Patrona karþý nasýl oynaman gerektiðini bilmen gerek çünkü o
sana karþý oynayacaktýr. Sana neyin ne kadar mümkün olduðunu
söylemeyecektir. Eðer sen daha güçlüysen seni korkutamaz.

BI: Polonya?daki diðer sendikalar neler?

KK: En büyük sendika 750 bin üyeli Dayanýþma Sendikasý. Ýkinci büyük sendika
ise 720 bin üyeli, komünist eðilimli OPZZ. Dayanýþma sendikasýnýn biraz
daha solunda ise 300 bin üyeli, Polonya Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu var.
Bunun dýþýnda baþka küçük sendikalar da var, belli bir iþkolunda
uzmanlaþmýþ iþçi sendikalarý, Dayanýþma Seksenler ve þimdi de Ýþçilerin
Ýnisiyatifi. Polonya?da emekçilerin % 14?ü sendika üyesi.

BI: Bütün bunlar otoriter sendikalar mý?

KK: Evet, Ýkinci Dünya Savaþý?ndan sonra Polonya?daki ilk Anarko-sendikalist
sendika bu. Beþ altý yýl önce Varþova?da bir grup Ýþçi Ýnisiyatifi?nin bir
seksiyonunu kurdu ama aslýnda bu onlarýn arkadaþlarýndan bir gruptu ve bir
iki yýl sonra da sadece arkadaþlarýndan oluþan bir grup olarak kalmýþtý.
Diðer sendikalarda çok yolsuzluk var ve hiyerarþikler. Dayanýþma
Sendikasý?nýn üst düzey yöneticilerinden birçoðu parlamento üyesi, çoðunun
ayný zamanda büyük iþ sahipleriyle baðlantýlarý var. Bazen de kendileri
küçük iþletme sahibiler; örneðin eðer büyük bir fabrikanýn sendikasýnýn
baþýndaysan ayný zamanda bu fabrikanýn kardeþi olan ve elektrikleri tamir
edip fabrikayý temizleyen küçük fabrikaya sahip olabilirsin. Polonya?da bu
normal bir þey. Bizim ülkemizde sendikalarýn siyasete büyük etkileri var ama
sadece sendikalarýn baþýnda olanlarýn yoksa bir toplumsal hareket anlamýnda
sendikanýn deðil.

BI: Poznan?da Rozbrat adýnda bir iþgal evinde yaþadýðýnýzý söylemiþtiniz.
Bunu anlatabilir misiniz?

KK: Burasý bir toplum merkezi, insanlar burada yaþýyorlar ama ayný zamanda
büromuz, bir kütüphanemiz, anarþist arþivimiz, bir basýmevimiz var, burasý
bizim AF yerimiz. Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Ukrayna, Belarus, Litvanya ve
Polonya?daki durumu biliyorum. Burasý kadar büyük bir yere rastlamadým.
Burasý Polonya?daki en büyük ve en eski iþgal evi. On yýllýk bir geçmiþi
var. Burasý yasadýþý, su ve elektrik parasý ödüyoruz ama kira ödemiyoruz.

BI: Amerikalý anarþistlerin sizin orada yaptýklarýnýzla baðlantý
kurmalarýnýn en iyi yolu nedir sizce?

KK: Ýliþki kurmak iyi ama normal ve kolay bir þey. Bu yetmez. Benim düþüncem
bir tür pratik baðlantý kurmaktýr. Örneðin San Francisco?da bazý þeyleri
basmakla ilgili AK ile konuþtum. Bir baþka örnek de Indymedia filmleri
Lehçeye çevirip burada göstermek olabilir. Batý Avrupa?da baþka
anarko-sendikalist sendikalar oraya giden Polonyalý iþçilerin haklarýný
anlamalarýna yardýmcý oluyorlar. Ýþbirliði yapmak için binlerce imkân var.
Bir baþka örnek de Indymedia filmlerini Lehçeye tercüme edip burada
göstermek olabilir. Geleceði düþünerek bir þey geliþtirmeliyiz çünkü þimdi
yaptýklarýmýz yetersiz.

BI: Amerika?daki A gruplardan bazýlarýnda bir tür ?güvenlik zihniyeti? var
ve kovuþturmaya uðramaktan korkuyor gibiler. Sanki yaptýklarý faaliyetler
yasadýþýymýþ gibi davranýyorlar. Oradaki ve buradaki gruplar arasýndaki
farký nasýl yorumluyorsunuz?

KK: Evet, bunu ben de sýk sýk gördüm. Bu toplumlarýmýz korktuðu için,
anarþistler de korkuyorlar çünkü onlar da toplumun bir parçasý. Amerika?da
hareket üzerinde gizli servislerini etkisinin Polonya?da olduðundan daha
fazla olduðuna þüphe yok. Bence bizim gücümüz açýk olmamýz ve herkesin her
þeyi bilmesinden geliyor. Buradaki radikal insanlarýn gerçekten yasadýþý bir
þey yaptýklarýna inanmýyorum. Ýnsanlarý öldürmüyorlar. Jacksonville
[Oregon]?deki Anarþist Kara [Haç]?ýn (Anarchist Black Cross from
Jacksonville [Oregon]) her bildirisinde silahlý insanlar var ve niye
olduklarýný bilmiyorum. Benim görüþüme göre anarþizm toplumsal bir
harekettir. Sokak kavgalarýna sözüm yok, bunlarýn önemli olduðuna þüphe yok
ama sürekli sokakta kavga etmek olmaz; bir tür yapý kurmanýz gerekir.

Burada insanlar bana genellikle sadece dövüþlerini anlatýyorlar. Orada ve
burada epeyce kavgaya girdim, irili ufaklý gösterilere katýldým. Nasýl
olduðunu biliyorum, genellikle her zaman ayný þeyler olur.

Eðer siyah giydiyseniz ve vitrinlerin camlarýný kýrýyorsanýz benim için bu
radikalizm deðildir. En radikal þey insanlarýn deðiþmesidir. Ondan sonra
sokaklara çýkýn, eðer gerekiyorsa vitrin camlarýný kýrýn.

BI: Evet, bence amaçla araç arasýnda bir karýþýklýk var, insanlarýn amaç
konusundaki görüþleri ayný olabilir ama ayný yoldan yürümeyi düþünmüyorlar.
Ya da belki akýllarý baþlarýndan gidiyor. Ve basýn da bize yardýmcý olmuyor.

KK: Polonya?da hareketin öyle uzun bir geçmiþi yok. Aslýnda insanlarýn çoðu
anarþizmin ne olduðunu bilmiyorlar. Bizimle ilgili bazý bilgiler görüyorlar
ve belki bunlar iyi bilgiler ve o yüzden fazla itiraz etmiyorlar. Belki de
bu anarþizm lafýný sevmiyorlar. Poznanlý Anarþistlerin Çeçenlere yardým
ettiklerini biliyorlar. Çeçenya?daki savaþa karþý bir sürü protesto yaptýk
ve bu hoþlarýna gitti. Polonya?daki insanlarýn çoðu yaþadýðýmýz geçmiþten
sonra Rusya?yý sevmezler. Örneðin son zamanlarda sokakta gezen sarhoþun
biri, ?Aah, ?Kafkaslara özgürlük!? Anarþistler! Ýlk gösteriye gitmeliyim!?
diye baðýrabilir. Çünkü Ruslardan nefret ediyorlar biliyor musunuz? Ve
anarþizmin iyi bir iþ olduðunu düþünüyorlar.

Eylem seyirlik bir þey. Ama sendikalarla çalýþmak öyle deðil. Her gün
gitmeniz gerekiyor, bazen sabahlarý çok çok erken saatlerde. Yataðýnýzdan
kalkacaksýnýz, bu insanlarla sürekli olarak konuþacaksýnýz ve o kadar saçma
konuþuyorlar ki çünkü her þeyi bilmiyorlar. Ama onlarla kötü konuþamazsýnýz
onlarla konuþmaya, bir þey anlatmaya çalýþmalýsýnýz. Ben de o insanlardan
bir sürü þey öðreniyorum. Ama bu kolay deðil ve bunu yaparken sizi kimse
görmez.

Sabah bu insanlarla görüþtüðünüzde ve birisi evinde üç çocuðuyla iþten
atýlabilir diye para toplamaya çalýþtýðýnýzda kimse bunu görmez. Çünkü bu
eylem deðildir ve seyirlik deðildir. Bence gösteriler sitüasyonalistlerle
birlikte tamamýn seyirlik. Bu bir seyir, , bu bir oyun, bu sadece oyun. Ýyi
bir simge ama eðer hedefimiz buysa, seyirler düzenlemekse o zaman ben bu
iþte yokum.

BI: Bu görüþmeyi bitirmek için çok iyi bir not. Artýk yemeðe gitmenize izin
verebilirim.

KK: Teþekkür ederim.

Çeviri kaynaðý: http://www.ainfos.ca/04/dec/ainfos00342.html

Çeviri: Kara Kýzýl Notlar


Kaynak: http://www.anarkismo.net/newswire.php?story_id=3140&language=tk

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center