A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ottawa Dilencileri , Evsizler ve Anarþistler Sokaklarý Ele Geçirdi

Date Fri, 2 Jun 2006 16:28:28 +0200 (CEST)


Eylemciler insan haklarý anýtýndan rideau merkezine ve daha sonra polis
merkezine doðru yürüyüþ yaptýlar.
Polisin sayýsý büyük oranda göstericilerden daha çoktu. Polis merkezinin
önüne geldiðinde göstericiler onlarý çevreleyen ve onlara göz daðý veren
SWAT birimleri tarafýndan karþýlandýlar. Bir kiþi "küfür ederek huzuru
bozmaktan" gözaltýna alýndý.
Protestocularýn 4 talebi vardý:

-Polisin sokakta yaþayan insanlara geçersiz olan ve çoðu kez mahkemede de
geçersiz olan biletleri vermeyi kesmesi.

-Polisin sokakta yaþayan insanlarý dövmeyi kesmesi.

-Þikayetlerde adlarý geçen evsizleri dövmüþ olan belirli "domuzlarýn"
derhal iþten atýlmasý.

-1 Mayýs'tan 3 gün sonra dedektifler tarafýndan kaçýrýlan 15 yaþýnda bir
çocuk hakkýnda yapýlan ve düþen suçlamalarýn yeniden gözden geçirilmesi.

http://ottawa.indymedia.org/en/2006/04/2429.shtml


Resimlerin ve videolarýn geri kalanýna þu adresten ulaþabilirsiniz:

http://ottawa.indymedia.org/en/2006/05/2584.shtml


Kaynak: Uzlaþma Yok! haberi sitesi - Infoshop News

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center