A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) 24 Temmuz Basýn Bayramý kutlu olsun: KAOS GL DERGÝSÝ YASAKLA NDI!

Date Mon, 24 Jul 2006 17:33:06 +0200 (CEST)


KAOS GL DERGÝSÝ YASAKLANDI!
Türkiye'nin tek eþcinsel dergisi Kaos GL'nin Yaz 2006 tarihli 28. sayýsýna,
Ankara 12. Sulh Ceza Mahkemesince matbaadan geldiði gün el konuldu.
Pornografinin sorgulandýðý ve alanýnda uzman kalemlerin katkýda bulunduðu
dergi ?pornografik? bulunarak toplatýldý.
Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn, Kaos GL Dergisine 24 Temmuz Basýn Bayramý
Sürprizi!
Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý Basýn Suçlarý Soruþturma Bürosu?ndan
Cumhuriyet Savcýsý Metin Sezgin'in 21/07/2006 tarih ve 2006/1708 Basýn
Soruþturma Sayýlý yazýlý talebine, Hakim Tekman Savaþ Nemli, "28 sayýlý
nüshasýnýn ?pornografi? dosyasý altýnda yazýlan bir kýsým yazý içerikleri ve
resimlerinin "Genel Ahlakýn Korunmasý" açýsýndan aykýrýlýk teþkil ettiði
anlaþýlmakla TALEBÝN KABULÜ ile adý geçen derginin ilgili sayýsýnýn
soruþturmaya esas olmak üzere TOPLATILMASINA ve EL KONULMASINA" karar verdi.

Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý Basýn Suçlarý Soruþturma Bürosu'nun kararýnda
"'Pornografi' dosyasý altýnda yazýlan bir kýsým yazý içerikleri ve
resimlerinin "Genel Ahlakýn Korunmasý" açýsýndan aykýrýlýk teþkil ettiði"
ifadesi kullanýlýyor. Ancak bu ifadede, hangi resim ve yazýlarýn hangi
gerekçelerle yasaklý bulunduðu belirtilmiyor.

Eylül 1994'ten bu yana düzenli çýkan Türkiye'nin Gey-Lezbiyen Dergisi

Derginin matbaadan geldiði gün, henüz daðýtýlmadan yasaklanmasýyla ilk kez
karþýlaþýyoruz. Eylül 1994'te fotokopi ile yayýnýna baþlayan Kaos GL
Dergisi, 1999'un sonunda yasal kaydýný yaptýrdýðýnda, yine Cumhuriyet
Baþsavcýlýðý bilirkiþi raporuyla "pornografik/muzýr" bulunmamýþtý. Derginin
yasal kaydýnýn ardýndan çýkan 2 adet sayýsý, Baþbakanlýk Küçükleri Muzýr
Neþriyattan Koruma Kurulu kararýyla kapalý zarfýn içinde daðýtýlmýþtý. Bu
örneklerin haricinde Kaos GL Dergisi herhangi bir soruþturma ve uygulamayla
yüz yüze kalmamýþtý.

Eþcinseller Deðil "Genel Ahlak" Deðiþecek!

24 Temmuz Basýn Bayramýna denk gelen bu karar ve uygulama, ifade özgürlüðüne
karþý bir "sürpriz" olmalý! Karar, cinsiyetçi ve homofobiktir. "Genel Ahlak"
ablukasýyla boðulmak istenen açýktýr ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý gey ve
lezbiyenlerin ifade özgürlüðüdür.

En baþýndan bu yana eþcinselliðin sadece cinsellikle, cinselliðin de sadece
pornografiyle eþ görülmesine karþý söz üretmekte ve mücadele etmekteyiz.
Ýfade özgürlüðü kapsamýnda olmasý gereken söz hakkýmýz ayný zamanda
gey-lezbiyen var oluþ mücadelemizdir. Açýktýr ki eþcinseller deðil "genel
ahlak" deðiþecek.

Pornografi deðil ama pornografiyi eleþtirmek ve sorgulamak yasak!

Bugün, cinsiyetçi bir zihniyetle kadýn bedeni üzerinden, günlük basýnda
sýradan bir ifade ve görüntü olarak sunulan ifadeler sorun olmazken,
gey-lezbiyen cinselliði üzerinden pornografinin bilimsel, kültürel ve
sanatsal eleþtirisi, sorgulanmasý ve irdelenmesi "genel ahlak"a aykýrý bir
yaklaþým olarak deðerlendirilip yasaklanmýþtýr.

Yazar Ahmet Tulgar, Fatih Özgüven, Güner Kuban, Hasan Bülent Kahraman,
Mehmet Bilal Dede, Meltem Arýkan, ressam Taner Ceylan, fotoðraf sanatçýsý
Bikem Ekberzade'nin de katkýda bulunduðu dergide pornografinin eþcinsellikle
iliþkisi deðerlendiriliyor.

"Cinselliðin görselliði, görselliðin cinselliði: Pornografi" baþlýðýný
taþýyan dosyayla birlikte dünyanýn içine battýðý pornografi aleminin
kapýlarýný aralýyor ve etrafýmýzý saran, zihnimizi bulanýklaþtýran bütün
imgelerin nasýl pornografik öðelere dönüþtüðünü sorguluyorduk.

Þimdi, Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn talebi ve Ankara 12. Sulh Ceza
Mahkemesinin kararýnca, yazarlarýn, sanatçýlarýn, akademisyenlerin,
feministlerin ve gey-lezbiyen bireylerin kendi durduklarý yerden
"pornografi"yi irdelemeleri ve sorgulamalarý yasaklanmýþ oluyor.

24 Temmuz Basýn Bayramý kutlu olsun!


Kaos GL*

Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araþtýrmalar ve Dayanýþma Derneði


---
*[Ed. Notu: Kaos GL, hiyerarþi-karþýtý, anti-kapitalist bir baðýmsýz
gey&lezbiyen örgütlenmesidir.]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center