A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) [Medya] Güçsüzlüðe Övgü - Ayþe Günaysu

Date Wed, 19 Jul 2006 21:47:41 +0200 (CEST)


"Güçsüzlüðe Övgü" / Ayþe Günaysu
Tarihi boyunca insan, birey olarak da, topluluk olarak da, en büyük acýlarý
güç, yani iktidar yüzünden çekmiþtir. Güç -ya da iktidar- her yerdedir.
Evde, iþyerinde, ülkede, bölgede, dünyada, dostluklarda, omuz omuza
mücadelelerde bile. Hatta hepimizin içinde. Kimimizin fiziksel varlýðýnda,
kimimizin oturduðu koltukta, kimimizin en görünür halinde, kimimizin en
görünmez derinliklerinde.
Ýnsanlar savaþlarda baþkalarýnýn iktidarýna hizmet ederken, kimi zaman
onlarýn sahip olduðu güçten pay alma umuduyla, kimi zaman da zor altýnda
baþka seçeneklerinin olmadýðýna inandýklarý için can verdiler, veriyorlar.
Ama ölüm bazý acýlarýn yanýnda hiçtir. Ölümü aratan acýlar fiziksel de
olabilir, manevi de. Ýnsanlar ölümü aratan acýlarý baþkalarýnýn iktidarý
için, o iktidarýn bir parçasý olduklarý yanýlsamasý yüzünden çektiler,
çekiyorlar.

Devletler iktidarýn en örgütlü, en güçlü, en 'hukuki', dolayýsýyla en
meþrulaþtýrýlmýþ, bu yüzden zor kullanma hakkýyla donatýlmýþ biçimidir.
Devlet iktidarýn en meþru biçimidir çünkü, topa tüfeðe, hapishanelere,
kelepçelere ek olarak, insanlarýn 'gönüllü' desteðine sahiptir, çünkü
insanlar devletlerin gerekliliðine inandýrýlmýþlardýr. Ýnsanlarýn aklý ve
yüreðiyle desteklediði iktidar en güçlü iktidardýr. Ýktidar insanýn aklýyla,
yüreðiyle o kadar olumlanmýþ, onay görmüþ ve doðallýkla kabul edilmiþ bir
þeydir ki, devlet kutsallýk mertebesine yükselmiþtir.

Ama insanlar ölümü ve ölümü aratan acýlarý haysiyetlerini korumak için de
çektiler, çekiyorlar. Ne var ki güce özlem, güce duyulan ihtiyaç, o kadar
her yerdedir ki, bu en ilkel ama ayný zamanda en geliþmiþ güdüye karþý özel
bir duyarlýlýk geliþtirilmezse en haysiyetli ideali bile kirletebilir. O
yüzden bir iktidara karþý çýkarken baþka bir iktidarý koruyup beslemek iþten
bile deðildir. Çünkü her iktidar, karþý-iktidarý da besler. 'Düþman'la
savaþýrken düþmanýnýn araçlarýna baþvurmak, giderek düþmanýna benzemek,
düþmanlýk durumunu ortadan kaldýrmak yerine, düþmanýyla yer deðiþtirmek öyle
sessiz sedasýz, öyle yavaþ, alýþtýra alýþtýra ilerleyen bir süreçtir ve
gerekçeler o kadar ikna edicidir ki, bu dönüþümün ne zaman, nasýl
gerçekleþtiði bile fark edilmez. Güce karþý güç, zora karþý zor
kullanýldýðýnda, adaletsizliðin karþýsýna baþka bir adaletsizlikle
çýkýldýðýnda yapýlan þey, iktidara karþý mücadele olmaktan çýkýp, iktidar
için mücadeleye dönüþür.

Ýnsanlýk tarihinde zordan, güç kullanmaktan kaçýnýlamayacak çok þey de
yaþandý. Faþizmin her türlü þiddet karþýtlýðý olanaðýný yok edecek saldýrýsý
yaþandý. Soykýrýmlar yaþandý. Savunma zorunlu olarak güç kullanýmýný
gerektirdi. Ölmek de, öldürmek de haysiyetini korumak, yalnýzca kendinin
deðil, baþkalarýnýn da hayatýný kurtarmak için kaçýnýlamayacak hale geldi.
Ancak faþizme karþý direniþ, bütün baþarýsýna ve zaferine raðmen, belirli
bir zaman ve mekanýn dýþýnda, daha geniþ ölçekte iktidarla hesaplaþmayý
içermediði için örneðin faþizmi yenen ülkede sosyalizm adýna milyonlara
yaþatýlan adaletsizlikleri engelleyemedi. Kapitalizmin deniz aþýrý
suçlarýný, uzak ülkelerde milyonlarýn yoksullaþtýrýlmasýný, kuþaklar boyu
insan aklýný egemen altýna alan soðuk savaþ ideolojisinin önüne geçemedi.
Bütün dünyada, çok farklý görüþten muhaliflerin en deðerli kolektif
anýlarýndan Ýspanya Ýç Savaþý'nda, ayný amaç için savaþan insanlar arasýnda
birbirine karþý güç kullanýmýna ve iktidar mücadelesine engel olmadý. Büyük
özverilerle dolu bir mücadele, küçük hesaplarla kirletilebildi. Çünkü
direnme hakký, þu ya da bu davanýn zaferi için her þeyi mübah görmenin son
derece ikna edici bir gerekçesi olarak kullanýlma tehlikesiyle her zaman
karþý karþýya.

Çare, güç iliþkilerinin her türünü reddetmede. Çare, büyük olsun, küçük
olsun, her boyuttan gücün yüceltilmesi karþýsýnda gücün reddinin ahlaki
deðerini kavramada, böylelikle temiz kalmada.


[ Ayþe Günaysu imzasýný taþýyan bu makale, 19 Temmuz 2006 tarihli
Özgür Gündem gazetesinde yayýmlanmýþtýr:
http://www.gundemimiz.com/haber.asp?HaberId=15389 ]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center