A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Rusya'daki G8 eylemlerinden haberler. Blokajlar ve Gözaltýlar.Dayanýþmaya ihtiyaç var! [en]

Date Wed, 19 Jul 2006 11:42:50 +0200 (CEST)


Bilgiyi gazetecilere iletin, St. Petersberg'deki elçilikleri arayýn,
BK'deki elçilik/konsolosluklarý arayýn, eylemler örgütleyin!!!
http://int.ru.indymedia.org/newswire/display/108/index.php
Bugün sabah G8 Karþýtý Að (NAG8) ile baðlantýlý 30 kadar kiþi
St. Petersburg'daki G8 zirvesi katýlýmcýlarý tarafýndan kullanýlan
bir otelin giriþini bloke etti. Caddeyi bir süreliðine bloke
ettiler, pankartlar taþýdýlar, G8 politikalarýna karþý bildiriler
daðýttýlar, bir borazan ve Ýngilizce ve Rusça "G8 hiçbir yerde"
ve "biliyoruz ki bu G8'in sonu" gibi sloganlar atarak gürültü
çýkardýlar.

St. Petersburg, Moskova, Minsk, Chishinau, Varþova, Kiev,
Cardiff ve Berlin gibi farklý Avrupa kentlerinden anarþistler
ve antikapitalistler yer aldýðýndan eylemin uluslararasý bir
niteliði vardý. Eylem, nerede gerçekleþirse gerçekleþsin G8'e
karþý protesto ve direniþ olacaðýný göstermek için planlanmýþtý.
Polis eyleme çatýþmayla karþýlýk verdi, herkes gözaltýna alýndý,
bazý eylemciler yere oturdular ve uzaklaþtýrýldýlar, diðerleri
vahþice alýndýlar ve sokaktan ayrýlmaya zorlandýlar.

Yasalar sonuç olarak onlarla baþa çýkmak zorunda olan insanlar
deðil, iktidardakiler tarafýndan yapýlýyor.
Bu yasalarý çiðneyen biçimde caddenin bloke edilmesi ve protesto
Rus yetkililerinin ve G8 destekçilerinin resme uymayan herkesi
kriminalize etmeye çalýþtýklarý St. Petersburg kentindeki baskýcý
ortama bir tepkidir.

G8, seçkin ülkelerin dünya çapýndaki pazardaki rolünü güçlendiren
ve hiyerarþiyi teþvik eden bir kuruluþtur. Milyonlarca insan adýna
kararlar verir ve insanlar arasýndaki özgürlükçü ve kendiliðinden
örgütlenmiþ iliþkilere müdahale eder. Üye ülkeler doðrudan ve
gizli savaþlarla ilgili kararlar alýrlar.

G8 zirvesine karþý eyleme geçmek için acil bir ihtiyaç var. Dünyanýn
dört bir yanýnda protesto gerçekleþmekte. Ýktidardakilere karþý
büyüyen direniþ hareketi, ne Rusya'da ne de halklarýn bu seçkinler
kulübüne hayýr demesini inkar eden hiçbir polis yada baþkan tarafýndan
durdurulamaz. Bugünkü G8 zirvesine karþý doðrudan eylemle müdahale
yapýlmasý gereken þey konusunda bir talep deðil bir baþka adýmdýr -
G8'i kapatmak.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

16/07 saat 8.30'da edisson hotel'in (Nevsky prospect 49) bloke
edildiði bir eylem gerçekleþti. 20 kadar eylemci isyan polisi
(OMON) tarafýndan birkaç dakika içinde enselendi. þu an ­â29
polis karakolundalar. adres: Marat Cad. 79. telefon numarasý:
+7 (812) 7642802. Lütfen telefon açýp sorun.

eylemcilerden birisi otelin hemen önündeki bir kafede oturarak
eylemin fotoðraflarýný çekiyordu. polislerden birisi bunu farketti.
yandaki bahçeden kaçmaya çalýþtý ancak onu da enselediler. dövülüp
dövülmediðini bilmiyoruz. þu an ayný polis karakolunda bulunuyor.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Blokaj sýrasýnda gözaltýna alýnan kiþiler St. Petertsburg'daki
28. Polis karakolundalar (Marat caddesi 79, telefon +7 (812) 764-28-02).
Polis þu an için alýkonulan kiþilere ne yapacaðýný bilmiyor. Bu nedenle
medyanýn ilgisine ihtiyacýmýz var.
Lütfen yukarýdaki numarayý arayýn ve bu insanlara ne olduðunu sorun!!!
Aralarýnda çok sayýda yabancý eylemci de var. Bu nedenle elçilikleri
arayýp onlara ayný þeyi sorabilirsiniz. St. Petersburg'daki
elçiliklerin telefonlarý:
Almanya +7 (812) 320 24 00, faks 579 32 42
Britanya +7 (812) 320 24 00
Polonya +7 (812) 336 31 40
Ukrayna +7 (812) 271 47 00, faks 271 47 77
Hollanda +7 (812) 334 0225, faks 334 0225

ps þu an için gözaltýndakilerin isimlerini vermeye deðer olup olmadýðýný
bilmiyorum anca en azýndan birisi isminin yayýmlanabileceðini belirtti.
Kiev, Ukrayna'dan G8 karþýtý Að katýlýmcýsý Maxym Butkevich. Eylemde
gazeteci olarak tanýtýldý ancak isyan polisi tarafýndan saldýrýya uðradý.
þu an polis karakolunda ve avukat istediði zaman polisler kendisini en
berbat hücreye atmakla vb. tehdit ettiler. bugün onun doðumgünü...

ayrýntýlar:
http://int.ru.indymedia.org/
yasal ekip
+7 911 762 92 38
+7 911 762 92 47
ve canlý dergileri (Rusça):
http://g8_legalteam.livejournal.com/
__________________________________


[çeviri - b.ö./Ainfos]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center