A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Kara Kýzýl Notlar'ýn Temmuz-Aðustos-Eylül 2006 Sayýsý Çýktý!

Date Sun, 16 Jul 2006 13:00:47 +0200 (CEST)


Toplumun yarýsýný oluþturan kadýnlarý olduðu kadar, erkekleri ve özellikle
eþcinsel erkekleri de etkileyen bir sistem olarak patriyarka toplumsal
mücadele vermeyi önüne koyan tüm birey ve gruplar için ele alýnmasý ve
sürekli gündemde tutulmasý gereken bir konudur. Bu toplumsal olguyu
anlayabilmek için onu tarihsel olarak ve gündelik yaþama yansýmalarýyla
incelemek gerekir.
Patriyarka nedir? Nasýl çözülür? Kapitalizmle ilgisi nedir? Bu mücadelenin
özneleri kimlerdir? Bu sorular uzun yýllar boyu tartýþýlmýþtýr. Tüm bu
sorularýn cevaplarý doðrultusunda farklý anlayýþlar, eðilimler
geliþtirilmiþtir, bu çeþitli anlayýþlar çerçevesinde mücadeleler verilmiþtir
ve verilmektedir. Bu çerçevede patriyarkayý ele alýrken bu düzene karþý
mücadele eden özneleri, yani kadýn kurtuluþ hareketlerini de ele almak
gereklidir.
Biz bu sayý patriyarka hakkýnda var olan farklý görüþleri, kadýn devrimini,
patriyarkanýn kadýnlara, erkeklere ve eþcinsellere etkisini çeþitli
perspektiflerden aktarmaya, bu mücadele içinde feminizmin tarihini
özetlemeye ve bu konuya dair izlemesi gereken politikaya dair bir tartýþma
yürütmeye çalýþtýk...

3 Dalga ile Feminizm Tarihi -- Pûþper Neves
Ayþe Düzkan?la Röportaj
Patriyarkanýn Ekonomi Politiði -- Derya Ekin
Gülnur Savran?la Röportaj
Beraber Mücadele Edebilmek... -- Pûþper Neves
Anarþist Komünist Örgütler ve Kadýn Sorunu -- Ender Yýlmaz
Lambdaistanbul?la Röportaj: ?Patriyarka ve Eþcinsellik?
Türkiye?yi Sarsan Ýki Gün: 15-16 Haziran Büyük Ýþçi Direniþi -- Volkan
Yaraþýr
1956 Macaristan Devrimi -- Dicle Bozdað
Haymarket: 1 Mayýs?ýn Romaný -- Dicle Bozdað
Komünizm Nedir? -- Paul Bowman
Neden Bir ?Öncü Parti? Yerine Bir Anarþist Örgüte Ýhtiyaç Var -- Wayne Price

Kara Kýzýl Notlara yazý göndermek, eski sayýlara ulaþmak, yaptýðýmýz
etkinliklerden haberdar olmak, fikir ve eleþtirilerinizi söylemek için
bizimle iletiþime geçebiliriniz.
e-posta: karakizilnotlar@yahoo.com
Telefon: (0212) 235 40 21
Ýletiþim Adresi: Okmeydaný Þark Kahvesi Fatih sultan cad. No:298 Þark
Haný Kat:2 Þiþli/Ýstanbul
Büromuz Cumartesi ve Pazar günleri açýk olacaktýr.

http://www.anarsistkomunizm.org/KKN/

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center