A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Devrimci sendikalist mücadelelere doðru!

Date Wed, 5 Jul 2006 11:40:20 +0200 (CEST)


Yunanistan Anarþistler Federasyonu -Öðrenciler Komitesi
27/6/2006 ... OAE - Öðrenciler Komitesi?nin bir bildirisi:
Federal olarak birleþmiþ taban yapýlarýnýn yaratýlmasýndan ve doðrudan
eyleminden yanayýz; bu yolla sorunlarýmýzýn kaynaðý olanlarla kesin zafere
kadar çarpýþacaðýz!
Arkadaþlar,
Bugünkü gösterimizle birlikte Eðitim Bakaný?nýn yasa dalaveresine karþý
seferberliklerin ilk halkasýný kapatýyoruz. Ýlk zafer kazanýldý. Üçüncü
derece eðitim yasasýnýn ?dondurulmasý? ve beklenen ?diyalog süreci?
parlamentonun yaz bölümlerinde PASOK liderliðinin iþbirliðiyle yasayý
geçirmeye çalýþan Yeni Demokrasi (YD) hükümeti için bir geri çekilme oldu.
Bununla birlikte hükümetin baþlattýðý bu ?diyalog süreci? bir maskaralýk
ve bir meydan okumadýr, çünkü temeline geçen iki ay boyunca öðrenciler ve
emekçiler tarafýndan protesto edilen yasanýn aynýsýný koyuyor.

Ancak mücadele burada durmayacak; yasanýn ve ?diyalog süreci?nde yeniden
önümüze konan mantýðýnýn tamamen geri çektirilmesi için, sermayenin ve
kapitalistlerin çýkarlarýna deðil, emekçilerin ve yoksul halk
katmanlarýnýn ihtiyaçlarýna göre baþka bir eðitim sisteminin yaratýlma
koþullarý oluþturulana kadar devam edecek.

Kuruntulara kapýlmayýn. Yasa Ekimdeki seçimlerden sonra parçalý bir
þekilde yeniden önümüze gelecek, fakat onu buna cesaret edemeseler bile
bir hareket olarak önümüze koymamýz gereken pek çok mesele var. Baþlangýç
zordu; þimdi zaferler kazanabileceðimizin kanýtlarýna sahip oluðumuza göre
taleplerimizi geniþletmeli ve derinleþtirmeliyiz.

Bunu son seferberliklerden mücadelenin örgütlenmesinin yanýnda mücadeleye
hazýrlýk açýsýndan da dersler çýkararak yapabiliriz. Bizim çýkardýðýmýz
sonuçlar þunlardýr:

1. Kolektif eylem ve mücadeleye uzun süren hazýrlýk baþarýyý saðlýyor.
Hükümetin yasalarý halk onlarý istemediðinde ve onlarý yýkmak için
örgütlendiðinde kâðýt parçalarýndan ibarettir. Hükümettekilerin ve
patronlarýn, toplumun emekçilerinin ve ezilenlerinin tamamý bir sýnýf
olarak mücadele edince tir tir titrediklerini unutmamalýyýz. Bunun tersine
mücadeleler sýnýf dayanýþmasýný yýkan bir sýnýflar arasý iþbirliði
hattýnda sürerlerse yarattýklarý basýnç küçük ve dayanýksýz olur. Bundan
dolayý mevcut ekonomik koþullar altýnda üniversite öðrencileri hareketi,
lise hareketi ve daha genel olarak konuþursak emekçi sýnýfý hareketi
tarafýndan sýnýf dayanýþmasý altýnda desteklenmelidir. Bu yolla emekçi
sýnýfýn kazanýmlarýný hedefleyen saldýrý dalgasý durdurulabilir ve bizi
gelecekte saldýrgan bir eyleme sürükleyecek bir iþbirliði inþa edilebilir.
Birkaç kelimeyle ifade edersek, toplumsal güçlerin bugünkü diziliþi
sömürülen sýnýflarýn zararýnadýr ve bunun sonucu olarak savunmacý bir
pozisyonda duruyoruz. Fakat güçlerin diziliþini bizim lehimize
deðiþtirecek bir kitleselliði ve taleplerde nitel bir sýçramayý
yaratabiliriz ve yaratmalýyýz. Bu yeni koþullarda hükümettekilere karþý
saldýrgan bir politikaya doðru ilerleyebiliriz; unutmamalýyýz ki onlar bir
azýnlýðýn çýkarlarýna hizmet ediyorlar, fakat çoðunluðun toleransý
tarafýndan destekleniyorlar.

2. Mücadelenin örgütlenme tarzý baþarýlý sonuçlar elde etmede önemlidir.
Ýlgilenen öðrenci tabanýnýn hem karar alma süreçlerine hem de eylemlere
katýlýmý hükümet güçlerini sarstý. Tabanýn gönüllü organizasyonu mutlak
organizasyondur ve korkuyla baskýya dayalý hiçbir otoriter örgütlenme ile
karþýlaþtýrýlamaz. Eðer tabanýn örgütlenmesiyle paralel olarak sýnýfsal
bir yönelime sahip üniversite Genel Meclisleri yapabilirsek bu doðru
karýþým toplumsal boyutta radikal hareketlerin oluþumunu tetikleyecektir.
Bu sayede bugünkü öðrenci hareketi tabanýn Genel Meclislerde sýnýf
talepleriyle örgütlenmiþ iktidarýna dönüþecektir. Bu iktidar, kararlarýný
eþgüdümlü iþgal hareketinin açýk denizinde gerçekleþtirecek ve
yürütecektir. Bu hareket Yunanistan çapýnda üniversiteleri sermayenin at
arabasýna baðlayan yasanýn imhasýný amaçlayan taban komiteleri tarafýndan
örgütlenecektir.

3. Sorunlarý yaratan nedenlere son darbeyi indirmek için hareketin siyasal
mayalanmasýyla taleplerin geliþtirilmesi zorunludur. Hiçbir hareket
taleplerini katýlaþtýramaz ve böyle bir þey yapmak büyük bir hata olurdu,
çünkü bunu yapabilmek için hareketin açýk karakterine son vererek onu bir
karikatüre dönüþtürmek gerekir. Daha mezun olmamýþlarla birlikte sadece
daha geçerli diplomalar ve daha iyi çalýþma koþullarý isteyerek kendi
mezarýmýzý kazýyoruz. Sýrf kendimiz için mücadele edersek toplumun geniþ
kesimleri bize haklý olarak sýrtlarýný dönecektir. Bizi desteklemediði
için toplumu suçlamýyoruz; kendi taleplerimiz, toplumdan kopuþa ve
sömürülenlerle sýnýf dayanýþmasýnýn eksikliðine, dolayýsýyla zafere
ulaþamamamýza yol açýyor. Ana talebimizin mezun olmuþ ya da olmamýþ tüm
emekçiler için ücret eþitliði, herkes için daha iyi çalýþma koþullarý
olmasý gerektiðine inanýyoruz. Bu talep devrimci sendikalizm tarafýndan
bir yüzyýldan uzun süre önce benimsenmiþtir ve tüm sömürülenleri gerçek
sýnýf birliðine ve dayanýþmasýna baðlayabilecektir. Bunun ötesinde mevcut
eðitim sisteminde özgürlükçü çatlaklar yaratabilecek üniversite ve belirli
fakültelerle ilgili taleplere odaklanabiliriz. Kapitalist sistemin
içersinde özgürlükçü bir üniversitenin gerçekleþebileceðini beklemiyoruz.
Ýnanýyoruz ki üniversitelerden baþlayýp topluma yayýlacak sendikalist
eylem radikal taleplerimizle birlikte toplumun bugünkü toplumsal
örgütlenme modelini tersine çevirecek bir mücadelenin yolunu hazýrlayacak
ve var edecektir. Ancak bu mücadeleyle eþitliðin ve özgürlüðün yeni
toplumunda gerçek bir eðitim saðlayacak baþka bir üniversite yaratýlabilir.

4. Eðer zafere ihtiyacýmýz varsa mücadelemiz romantik olmamalýyýz. Pek Çok
defa özgürlüðü karar verilmiþ ilkeler olmaksýzýn fikirlerin ve eylemlerin
çoðulculuðu olarak kavrayarak dokunulmazlýk tuzaðýna düþüyoruz.
Hareketimiz içersindekilerin pek çoðu kiþilerin doðasý gereði yi olduðuna
inanýyor; ?býrakýn her çiçek açsýn? sloganý az defa hareketimizin temel
noktasý olmadý. Kapitalist toplumdan aldýklarý bireyciliði hareketimize
taþýyan bazýlarý ise her küçük veya büyük altüst oluþun temeli olan birlik
ve kolektifliðe hakaretler ediyor. Ýnsanlarýn doðalarý gereði iyi ya da
kötü olmadýklarýna, bir kiþinin özgürlüðünün diðerinin baþladýðý yerde
bittiðine inanýyoruz. Bundan dolayý her toplumsal hareket Genel Meclisleri
yoluyla çalýþmalarýna dair kurallar ve eylem düzeyinde özgürlükçü etik
yasalar koymalýdýr. Kolektif kararlara saygý göstermeyen ve kendisini
disipline etmeyen herkes objektif olarak harekette bölünme taraftarýdýr.
Bir parti çýkarý lehine hareket içersinde riskli zikzaklar yapanlar
provokatörlerdir. Mevcut öðrenci hareketinin romantizmler için zamaný
yoktur, zaferi istemektedir ve kendi aleyhine bölücü yollar kullanan her
parti ?öncü?sünü tecrit etmekten çekinmemelidir. Gerçek öncüler mücadelede
doðarlar, radikal ilerici bir altüst oluþa yol açarak harekete fikirlerini
katarlar ve ayný zamanda kitlelerin kararlarýna uygun olarak kendilerini
disipline ederler. Bunun tersine ?paraþütçüler? hareketin büyük yükseliþi
sýrasýnda ortaya çýkarlar ve kolektif kararlara hiçbir saygýlarý olmadýðý
için mücadelede yerleri yoktur. ?Ben böyle istiyorum? diyerek hareketin
liderliðini isteyen ve özde onun dinamiklerini yararsýz kýlan hangi
paravanýn arkasýnda gizlenirse gizlensin her parti mekanizmasýnýn tecrit
edilmesi hareketin sorumluluðudur.

Arkadaþlar,

Pek çok kiþi Yunanistan?daki Mayýs ve Haziran hareketini kýsa süre önce
Fransa?da oluþan hareketin bir devamý sayýyor. Bu gerçek deðildir, fakat
bizim görevimiz bunu gerçek kýlmaktýr. Fransa?daki hareket örgütlenme
düzeyinde ve talepler düzeyinde nitel farklýlýklara sahipti. ?Burasý
Sorbonne olacak? sloganýnýn yüzeyine bakmayý býrakýp Fransa?daki hareketi
daha derinden incelemeli, bize bugün ve yarýn yardým edecek sonuçlar
çýkarmalýyýz. Fransa?daki hareket 100 yýldan, Bakunin?in ve Uluslararasý
Ýþçi Birliði?nin (1. Enternasyonal) zamanýndan beri anarþistler tarafýndan
savunulan devrimci sendikalizmden derinlemesine etkilenmiþti. 1.
Enternasyonal?in Saint Imier Kongresi?nin (1872) ?tüm ülkelerin
proleterleri her egemen burjuvaziden baðýmsýz olarak devrimci eylemin
birliðini kurmak zorundadýrlar? kararýndan etkilenmiþti. Kýsacasý
Fransa?daki hareketin Yunanistan?a taþýnmasý Yunanistan?daki ezilen ve
sömürülen sýnýflarýn iþyeri, eðitim ve barýnma alaný fark etmeksizin sýnýf
dayanýþmasýna doðru sapmasýný gerektirmektedir. Bu, Yunanistan?daki
hareketin içersinde particiliðin ve sýnýf iþbirlikçiliðinin oynadýðý kirli
rolü gözler önüne sermeyi öncelikli olarak önümüze koymamýz demektir. Bu
halkýn sadece iki büyük partiden (PASOK, YD) deðil, tüm siyasi partilerden
kitlesel özgürleþmesi için zorunludur. Sorunlarýmýzý çözmek için iktidar
uzmanlarýna (profesyonel politikacýlara, üst düzey sendikacýlara vs.)
ihtiyacýmýz olmadýðýný anlamalýyýz. Bizim kendi baþýmýza örgütlü doðrudan
eylemimizle sorunlarýmýzý taban yapýlarý (devrimci iþçi birlikleri,
mahalle meclisleri vs.) kurarak çözecek gücümüz vardýr. Bunlar federal
olarak birleþtiðinde sorunlarýmýzýn kaynaklarý olanlarla çarpýþacaklardýr,
kesin zafere kadar!

Devrimci sendikalist mücadelelere doðru!

Yunanistan Anarþistler Federasyonu (OAE) - Öðrenciler Komitesi

* Ýngilizceye OAE uluslararasý sekreteri tarafýndan çevrilmiþtir.
Yunanistan?daki toplumsal mücadele ve OAE ile ilgili daha fazla bilgi için
P.O. BOX 133, Central Post Office, 26001 Patras, Greece veya to P.O. BOX
2120, Lygon St. North, East Brunswick, Victoria 3057, Australia
adreslerine yazabilirsiniz veya outetheos@yahoo.com.au adresine e-posta
gönderebilirsiniz.

Çeviri: Anarþist Komünist Ýnisiyatif [ akinisiyatif@yahoo.com ]

Ýngilizce Orjinali:

http://www.anarkismo.net/newswire.php?story_id=3324

Kaynak: http://www.anarkismo.net/

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center