A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Ýstanbul: Faþist Yazýlamalar Anarþistler Tarafýndan Yokedildi!

Date Wed, 5 Jul 2006 11:31:41 +0200 (CEST)


(01.07.2006) ÝSTANBUL Ýdealtepe'de duvarlara bir süre önce yazýlan faþist
sloganlar ve gamalý haçlar, anarþistler tarafýndan üzeri karalanarak veya
deðiþtirilerek yokedildi ve yerlerine anti-faþist sloganlar yazýldý.
Yaþadýðýmýz günlerde faþizmin en iðrenç yüzüyle hortlatýlmaya
çalýþýldýðýný görüyoruz. Kimi zaman basýn açýklamasý yapmak için
toplananlara yapýlan linç saldýrýlarýyla, kimi zaman aydýnlara karþý
yapýlan saldýrýlarda, kimi zamanda sýrf Kürt olduðu için yada muhalif
düþünceye sahip olduðu için þiddete maruz kalan insanlarla faþizmin kanlý
yüzünü görüyoruz. Bütün bunlar olurken, burjuva medya ise açýk bir
þekilde faþistlere sahip çýkmakla kalmayýp; bir yandan da faþist katilleri
bir kahraman edasýyla gösterip, faþist katilleri gençlerin önüne bir idol
olarak sunuyor. Kapitalizmin kendilerine yarattýðý geleceksizlik ortamýnda
umudunu yitirmiþ, 12 Eylül cuntasýnýn ürünü olan gerici/faþist eðitim
sisteminden geçmiþ gençlerde ise, bir de medya tarafýndan kendilerine
sürekli empoze edilen þovenizm zehri de eklenince; nazizim gibi
milyonlarca insanýn katili olan sapkýn ideolojilere bile özenenler oluyor.

Bu sapkýn ideolojiye özenenlerde biri ise geçtiðimiz günlerde, Ýdealtepe
semtinde duvarlara gamalý haçlar ve faþist yazýlar yazmýþtýr. Bunu
yazýlamarý gören bir grup anarþist ise sokaklara çýkarak bu yazýlamarý yok
etti ve yerine anti-faþist sloganlar yazdý. Gamalý haçlar üzerini sprey
boyayla karalayan anarþistler, yerine A yazýlamarý yaptýlar. Yapýlan SS
yazýlamarýný okunamaz hale getiren anarþistler duvarlara 'Faþizm Yok
Edilecek!', 'Faþizme Ölüm!', 'Yaþasýn Anarþist-Komünizm' ve çok sayýda A
yazýlamasý yaptýlar. Ayrýca faþistlerin yaptýðý nazi yazýlamasý 'Nazilere
Ölüm!', über alles yazýsý 'Über Alles Anarchy' ve neonazi 1939-1945
yazýlamasý ise 'Neo-nazilere Ölüm! 1939-1945 Bir Daha Asla!' olarak
deðiþtirildi.

Faþizme karþý mücadelelerinin her alanda devam edeceðini belirten
anarþistler, sorunsuz bir þekilde daðýldýlar.

Kaynak: Ýstanbul Indymedia

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center