A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) tr) G8?e Karþý Uluslararasý Kamp

Date Wed, 5 Jul 2006 12:32:59 +1000G8?e Karþý Uluslararasý Kamp
[edit]Camp Inski 2006: Bir yýl öncesinden start yerinde olmak
Dünyanýn en güçlü sekiz devletinin baþkanlarý senede bir kez buluþmakta ve dünya
ekonomi ve politikasýndaki kendileri açýsýndan en önemli geliþmeler hakkýnda
konuþmaktalar. Bu devletlerin sahip olduðu büyük güç, G8 buluþmalarýnda verilen
kararlarýn, dünyanýn büyük bölümü için son derece etkili sonuçlarý olmasýný
beraberinde getiriyor. Onlarýn politikalarý sömürü, yoksulluk, baský ve savaþý,
sosyal saldýrýnýn ve göçle mücadelenin küreselleþmesini ifade ediyor. Bizim
dünyamýz ise farklý; bizler insani ihtiyaçlara dönük, sömürü, ayrýmcýlýk ve
þiddeti aþmýþ, adil ve eþitlikçi bir dünya inþa etmek istiyoruz.


2007 yýlýnda G8?in devlet baþkanlarý, Almanya?nýn Ostsee sahilindeki
Heiligendamm?daki Kempinski Grand Hotel?de buluþacaklar. Zirve buluþmalarýna
karþý protestolar, yýllardan beridir kollektif ve çok sesli bir ?YA BASTA!?,
yani ?YETER!? deyiþin sembolik yerleri halini aldý. Prag, Göteborg ve
Cenova?dan, Gleneagles ve St. Petersburg?a dek protestolar, enternasyonalizm
konusunda çok katmanlý hareket deneyimlerini ifade etmekte. 2007 yýlý için
mobilize olurken bizler, bilinçli bir ara aþama olmasý bakýmýndan, 2006?daki
Rusya?daki protestonun ve ondan önceki zirve protestolarýnýn üzerine düþünmeyi
ve onlarýn analizini yapmayý istiyoruz. Protestolarýn gerek içeriði gerekse
pratiði bakýmýndan sürekliliðini güvenceye alabilmek için, zirve toplantýsýnýn
daha bir yýl öncesinden uluslararasý bir anti-G8 kampý yapma fikrini, yani 2006
Camp Inski?yi geliþtirdik. Burada, hem dünyanýn insan onurunu hiçe sayan
neoliberal yeniden þekillendiriliþi konusuyla uðraþmayý, hem de deðiþik
enternasyonal direniþ pratikleri hakkýnda karþýlýklý fikir alýþveriþinde
bulunmayý istiyoruz. Geçmiþ yýllarýn deneyimlerinden ve enerjisinden, geniþ,
kararlý ve etkili bir direniþi örgütleyebilmek için 2007 zirvesine dek
yararlanmayý istiyoruz.


Camp Inski?yi sendikal örgütlenmiþ soldan, ýrkçýlýk karþýtý insiyatiflerden,
otkökü devrimi hareketinden, sýðýnmacýlarýn kendi örgütlenmelerinden,
Attac?tan, otonom soldan ve anarþistlerden taban aktivistleri ve tüm diðerleri
için açýk bir mekan olarak görmekteyiz. Katýlýmcýlar ne kadar farklý olacak
olurlarsa olsunlar, baþka bir dünyaya duyulan özlem hepimizi birleþtirmekte.
Küresel sermayenin talep ve tasarýlarý ile tam bir zýtlýk içindeki özgürleþme
ve insani deðerlerin küreselleþmesi uðruna verilen mücadele, bizleri
birleþtirmekte. Bizler temel insani ihtiyaçlarý kýlavuz alarak, sömürüyü,
ayrýmcýlýðý ve þiddeti aþmayý istemekteyiz. Bu anlamda Camp Inski karþýlaþma,
alýþveriþ ve elbette ki ayný zamanda deðiþik spektrumlardan olanlar için bir
tartýþma yeri olmalýdýr. Benzerlikleri tanýmak ve farklýlýklarý kabul etmek
için, çeþitli uluslararasý hareket, direniþ ve protesto konseptlerinin izini
sürmeyi istiyoruz.


Güzel Ostsee?deki hoþ yaþamýn yanýsýra anti-G8 kampý Camp Inski, elbette ki
protestolarla ve gerektiðinde sivil itaatsizlikle, eyleme geçmeli ve bölgede
kendini göstermelidir. Eylemlerimiz için çok çeþitli yerel baðlantý noktalarý
mevcuttur. Göç, antifaþizm, militarizme ve savaþa karþý direniþ, Camp Inski?de
rol oynayacak olan konulardan sadece bazýlarý. Ancak bizler daha fazlasýný
istiyoruz, zira dünyanýn neoliberal yeniden þekillendiriliþi çok boyutlu ?
bizim direniþimiz ve direniþ þekillerimiz de öyle... Bu nedenle sizleri, aktif
bir þekilde kamptaki workshoplar?a, eylem ve tartýþmalara katýlmaya
çaðýrýyoruz.


Örgütlenin, katýlýn! Herþeyin bambaþka olmasý için!

Retrieved from "http://camp06.org/AufrufTr";

multilingual inform@tion
http://www.euromayday.org
http://www.narconews.com
http://pgaconference.org
http://www.noborder.org
http://www.deletetheborder.org
http://www.eco.utexas.edu/~archive/chiapas95/--
sig/
* - / \ | ^ ^^^^
http://www.weareeverywhere.org
http://www.uhc-collective.org.uk/toolbox.htm
http://www.eco-action.org/dod
http://www.noborder.org
http://www.makeworlds.org
http://www.ainfos.ca
http://slash.autonomedia.org
http://www.geocities.com/CapitolHill/Lobby/3909/index/links.html
http://www.reclaimthestreets.net
_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center