A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Azerbeycanda milletçi baskýsý

Date Sat, 28 Jan 2006 21:07:26 +0100 (CET)


Baküden selamlar
Macaristan baþkentinde ermeni askerini baltayla öldürmüþ Azerbeycan askeri
Ramil Seferov bir anda halkýn kahramanýna çevrildi. Þimdi Baküde Ramil
Seferovu Azerbeycan insanýnýn namýný eksilden hareketlerine görü kýnayan
yazarlar milletçi medya tarafýndan tahdid ediliyorlar. baðýmsýz söze
karþý bu
cür baskýlar son dönemler Azerbeycanda irelilemekdedirþ Þu an ülkede Karabað
savaþý, ermeni-azeri problemi ve RþSeferovla ilgili tüm konularda her kes
gibi
düþünmeyen insanlara nefret ediliyor. Kendini Avrupa Birliðine üye gibi gören
bir ülkede bu cür düþünce tarzýnýn hangi boyuta getireceðini zaman
gösterecek, fakat devlet görevlilerinin de bazý konularda milletci medyaya
destek sergilemeleri bizleri üzmekdedir. tüm bu cür haller karþýsýnda biz
anarþistler bir daha devletin ana yasada yazýldýðý gibi her kesin olmadýðý,
ülke sýnýrlarý dahilinde tolerantlýðý koruyamadýðýný görüyoruz. Yalnýz
devletsiz bir toplum kendi sýnýrlarý dahilinde kendi fikirlerini baðýmsýz
bildire biler.

[Bakü'den bir grup anarþistin gönderdiði bu email, "anarsistiletisim"
mail listesinden alýnmýþtýr.]

_______________________________________________
A-infos-tr mailing list
A-infos-tr@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-tr


A-Infos Information Center